Front End Developer (ReactJS)

บริษัท ซินเนอจี โกลบอล เน็ตเวิร์ค จำกัด
23/05/2024
คุณสมบัติพื้นฐาน
งานประจำ
1 - 10 ปี
กทม. (พญาไท)
ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
20,000 - 50,000 บาท/เดือน
หน้าที่และความรับผิดชอบ
1. Front End Development: Design and implement user interfaces using ReactJS, HTML5, CSS3, and JavaScript to create engaging and interactive web applications.
2. UI/UX Collaboration: Collaborate with UI/UX designers to translate wireframes and mockups into functional and visually appealing front-end designs.
3. Responsive Design: Develop responsive and mobile-friendly user interfaces that provide a seamless experience across different screen sizes and devices.
4. Performance Optimization: Optimize front-end components for fast loading times, smooth interactions, and overall performance.
5. Cross-Browser Compatibility: Ensure that web applications are compatible with various browsers and platforms to maintain a consistent user experience.
6. Code Quality: Write clean, maintainable, and efficient code following best practices and coding standards.
7. Testing and Debugging: Conduct thorough testing and debugging to identify and resolve issues before deployment.
8. Continuous Learning: Stay up-to-date with the latest trends and advancements in front-end development and ReactJS to apply modern techniques.
         
คุณสมบัติ
1. Proven experience as a Front End Developer with a strong focus on ReactJS.
2. Proficiency in front-end technologies including ReactJS, HTML5, CSS3, and JavaScript.
3. Familiarity with UI/UX design principles and the ability to work closely with designers.
4. Experience with responsive and mobile-first design approaches.
5. Knowledge of version control systems (e.g., Git) and collaborative development workflows.
6. Problem-solving skills and attention to detail to address technical challenges and deliver polished solutions.
7. Strong communication skills and the ability to work effectively within a collaborative team environment.
      
สวัสดิการ
  • Hybrid Work
  • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
  • ประกันสังคม
  • ประกันสุขภาพ
  • ประกันอุบัติเหตุ
  • มีเวลาการทำงานที่ยืดหยุ่น
  • โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ
You Say HR Say Logoรีวิวบริษัทที่บอก ชีวิตดี งานดี เงินดี สังคมดี
ฟังเสียงจากบริษัท
เรามีมืออาชีพที่เกี่ยวข้องกับไอทีมากมาย เป็นเวลากว่า 20 ปีที่ Synergy Global Network Co., Ltd. ได้สั่งสมประสบการณ์ ความเพียร และการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศบริการที่เป็นเลิศ บริการให้คําปรึกษาด้านไอทีและพัฒนาซอฟต์แวร์ วางแผนออกแบบและพัฒนาซอฟต์แวร์แพคเกจให้คําปรึกษาเกี่ยวกับการใช้งานระบบและการใช้งานการปรับแต่งซอฟต์แวร์ บริการให้คําปรึกษาทางธุรกิจรวมถึงการให้คําปรึกษาเกี่ยวกับการปรับปรุงกระบวนการทางธุรกิจตลอดจนการนําเทคโนโลยีไอทีมาใช้เพื่อปรับปรุงกระบวนการทางธุรกิจซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ด้วยแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดเพื่อสร้างโซลูชันที่ดีที่สุดสําหรับลูกค้า เราโดยการจัดหาไอทีที่ยอดเยี่ยมและใจบริการ และวันนนี้ เราสรรหาทีมงานมืออาชีพให้พัฒนาเว็บแอปพลิเคชั่น เพื่อเข้าม่ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเติบโตไปพร้อม ๆ กัน
Company Image
ดู HR SAY ของบริษัท ซินเนอจี โกลบอล เน็ตเวิร์ค จำกัด
บริษัท ซินเนอจี โกลบอล เน็ตเวิร์ค จำกัดบริษัท ซินเนอจี โกลบอล เน็ตเวิร์ค จำกัด
เกี่ยวกับบริษัท
Synergy Global Network Co., Ltd. was established on May 21, 2002 follows the civil and commercial law of Thailand license no. is 50154500587 with 3,000,000 Baht registered capital. At the beginning, we had sale computers and any other IT equipments such as Printers, Scanners, Projectors and etc. We also provided services of network installation, IT equipment repairing and consult in IT business under named Query Systech Co., Ltd. But in the late of 2004 we had some change in our shares holder and change the management committee. The new committee decided to change our business to focus on internet technology start with provided services on setup wireless internet café. Since 2005 we had come in to outsourcing business because we have a lot of IT related professional. For over 8 years, Synergy Global Network Co., Ltd. has accumulated experience, persevering and development for excellence services information technology.

Service

IT Consulting and Software Development Services Plan, design and development of packaged software, Consulting on system implementation and operation, software customization. Business consulting services include consultancy on business process improvements as well as the implementation of IT Technologies to streamline business processes software and hardware with the best practices to create optimized solutions for clients.

Outsourcing Services

Our staffs are professional for specific skill, and become effective workers to our clients, by providing excellent IT and service mind. Professional team provide Develop web application using VB.net, C#, Develop report using Oracle Report Builder,VB.net, Java, PL/SQL, Shell script, SQL,MS SQL Server 2000, MS SQL Server 2005, MS Access, Oracle Mercury Quality Center, MS Visual SourceSafe 6.0.
Job Location
ที่อยู่138/1 อาคาร ทองฟรีเวย์ ชั้นที่ 2 ถนน สุทธิสารวินิจฉัย แขวง สามเสนใน เขต พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
ชื่อผู้ติดต่อWanlapa(Pop)
โทรศัพท์0-2861-9670 Fax 0-2861-9670
เว็บไซต์
รายงาน
ตำแหน่งงานอื่น ๆ ที่น่าสนใจ