ผู้จัดการห้องปฏิบัติการ / ผู้ช่วยผู้จัดการห้องปฏิบัติการ

บริษัท ไอเมด ลาบอราทอรี่ จำกัด
ด่วนมาก!
ยา/เภสัชกรรม/เครื่องมือแพทย์, สุขภาพ/โรงพยาบาล
13/04/2024
คุณสมบัติพื้นฐาน
งานประจำ
5 - 10 ปี
กทม. (สวนหลวง)
ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
สามารถเจรจาต่อรองได้
หน้าที่และความรับผิดชอบ

        *** ปฏิบัติงานที่ บริษัท อินโนเทค ลาบอราทอรี่ เซอร์วิส จำกัด ***

                 *** ระบุเงินเดือนปัจจุบัน และเงินเดือนที่คาดหวัง ***

1. วางแผน บริหารงาน และดำเนินงานด้านห้องปฏิบัติการ Clinical และ Pathology ให้งานสำเร็จลุล่วงอย่างมีประสิทธิภาพ

2. ควบคุม ส่งเสริมการพัฒนาการตรวจวิเคราะห์ให้เป็นไปตามหลักวิชาการ สอดคล้องกับมาตรฐานสากล

3. บริหารและจัดการงานด้านคุณภาพ การให้บริการและพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง
4. ดูแลการทำประเมินคุณภาพทางห้องปฏิบัติการทั้งภายนอก (External Quality Accreditation : EQA) และระบบควบคุมคุณภาพภายใน (Internal Quality Control : IQC)
5. ประสานงานกับลูกค้า ในการตอบข้อซักถามทางวิชาการ รวมทั้งแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากข้อร้องเรียน
6. ดูแลบริหารงานและประสานงานกับตัวแทนบริษัทน้ำยาและห้องปฏิบัติการทั้งภายในประเทศ
7. สนับสนุนข้อมูลให้ฝ่ายขาย ในการเตรียมข้อมูลนำเสนองานแก่ลูกค้า รวมทั้งจัดทำเอกสารที่จำเป็นเพื่อสนับสนุนข้อมูลทางวิชาการที่เป็นประโยชน์ในการสื่อสารภายนอกองค์กร
8. เก็บรวบรวมข้อมูล, สถิติ ตัวชี้วัด , ปรับปรุงและพัฒนาให้สอดคล้องกับเป้าหมาย
9. ทบทวน ตรวจสอบ ผลการตรวจวิเคราะห์ และการจัดทำรายงานผลการวิเคราะห์
10. สร้างสรรค์และพัฒนาการให้บริการทางห้องปฏิบัติการ ให้ทันสมัย เพื่อบริหารต้นทุน และเพิ่มประสิทธิภาพ
11. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

1. ปริญญาตรี สาขาเทคนิคการแพทย์ มีใบประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์

2. ไม่จำกัดเพศ และอายุ

3. มีประสบการณ์บริหารงานห้องปฏิบัติการอย่างน้อย 5 ปี

4. มีความสามารถในการสื่อสารได้เป็นอย่างดี
5. มีมีทัศนคติในเชิงบวก และมีจิตสํานึกในการให้บริการ
6. กล้าเผชิญปัญหา สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างมีปฏิภาณ และไหวพริบที่ดี
7. มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ และมีความอดทนต่อแรงกดดัน
8. มีภาวะผู้นำ และมีวุฒิภาวะสูง
9. มีความสามารถในการบริหารงานหน่วยงานได้ดีทั้งเรื่องคนและการใช้เครื่องมือด้านต่างๆ
10. สามารถทำงานเป็นทีม และมีทักษะการจูงใจผู้ใต้บังคับบัญชาให้ไปในทิศทางเดียวกับองค์กรกำหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพ
11. สามารถใช้ Microsofe office และโปรแกรมสำเร็จรูปอื่นๆ ได้ดี

สวัสดิการ
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
 • ค่ายินดีมงคลสมรส
 • ชุดยูนิฟอร์ม
 • ประกันสังคม
 • ประกันอุบัติเหตุ
 • ประกันอุบัติเหตุ
 • ลาบวช
 • เครื่องแบบพนักงาน, ชุดยูนิฟอร์ม
 • เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
 • เที่ยวประจำปี หรือเลี้ยงประจำปี
You Say HR Say Logoรีวิวบริษัทที่บอก ชีวิตดี งานดี เงินดี สังคมดี
คะแนนรวมจากรีวิวของพนักงานจาก 1 รีวิว
Above Standard
ชีวิตดี4.5
งานดี4.2
เงินดี3
สังคมดี 3.7
ฟังเสียงจากบริษัท
บริษัท ไอเมด ลาบอราทอรี่ จำกัด เราเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีชีวการแพทย์ (Bio-Medical Business) ของประเทศไทย โดยมีผลิตภัณฑ์ด้านชุดตรวจวินิจฉัย (in-vitro diagnostics), ชีววิทยาศาสตร์ (Life Sciences) และผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพ (Healthcare) ซึ่งมีโรงงานผลิตตั้งอยู่ในเขตนิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด ระยอง ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสากล บริษัท ไอเมด ลาบอราทอรี่ จำกัด เรามุ่งมั่นที่จะส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการที่มีคุณภาพให้กับลูกค้าภายใต้ระบบที่ได้มาตรฐาน ให้ความสำคัญกระบวนการและการประสานงานภายในทีม มีการสอนงานและฝึกอบรมให้กับบุคลากรอย่างต่อเนื่อง พร้อมกับสนับสนุนการเติบโตของพนักงาน โดยเรากำลังมองหาผู้สมัครที่มีศักยภาพและความสามารถมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเรา
Company Image
ดู HR SAY ของบริษัท ไอเมด ลาบอราทอรี่ จำกัด
ฟังเสียงจากพนักงาน
บริษัท ไอเมด ลาบอราทอรี่ จำกัด
งานขาย>1 ปี, พนักงานปัจจุบัน
4.5
ชีวิตดี4.3
งานดี4.2
เงินดี3
สังคมดี 3.7
มีความก้าวหน้า ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์มีความมั่นคง และก้าวหน้าในหน้าที่
ชีวิตดี
การลาพักร้อน
อนุมัติการลาง่าย
สนับสนุนคุณภาพชีวิตพนักงาน
4/5
ส่งเสริมวิสัยทัศน์ รสนิยม
5/5
ชั่วโมงทำงานต่อวัน
8
งานดี
ความท้าทาย
4/5
โอกาสสร้างผลงาน
5/5
ส่งเสริมความเป็นมืออาชีพ
5/5
ระบบบริหารจัดการทันสมัย
3/5
เงินดี
การขึ้นเงินเดือน
5%
โบนัสต่อปี
1
พอใจสวัสดิการ
3/5
ระดับรายได้
กลุ่มบริษัทที่จ่ายเงินเดือนในระดับกลาง
สังคมดี
สังคมดีในบริษัท
4/5
การเมือง
ปานกลาง
ความช่วยเหลือจากเพื่อนรวมงาน
3/5
การสอนงานและดูแลของหัวหน้า
5/5
15/10/2019
อ่านรีวิวทั้งหมดของบริษัท ไอเมด ลาบอราทอรี่ จำกัด
บริษัท ไอเมด ลาบอราทอรี่ จำกัดบริษัท ไอเมด ลาบอราทอรี่ จำกัด
เกี่ยวกับบริษัท
          บริษัท อินโนเทค ลาบอราทอรี่ เซอร์วิส จำกัด เป็นผู้นำทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ บริหารงานโดยทีมงานบุคลากรที่มีประสบการณ์การทำงานกว่า 30 ปี บริษัทได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพเฉพาะด้านการบริการทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพเฉพาะด้านความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ และได้ผ่านการรับรองมาตรฐานการทดสอบความชำนาญ (Proficiency Test) เป็นเครื่องยืนยันคุณภาพมาตรฐานความถูกต้อง แม่นยำในการเป็นผู้รับจ้าง ช่วยการบริการตรวจวิเคราะห์ของโรงพยาบาลและหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐบาลและเอกชน เพื่อช่วยสนับสนุนและอำนวยความสะดวกในการทำงานทางห้องปฏิบัติการของผู้ใช้บริการโดยคำนึงถึงประโยชน์และความพึงพอใจสูงสุดของผู้ใช้บริการเป็นสำคัญ

Job Location
ที่อยู่240 อาคาร อโยธยา ทาวเวอร์ ห้องเลขที่ 240/2,240/41 ชั้นที่ 1,20 ถนน รัชดาภิเษก แขวง ห้วยขวาง เขต ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
ชื่อผู้ติดต่อแผนกทรัพยากรบุคคล
โทรศัพท์0-2692-5244 Fax 0-2692-5245
เว็บไซต์
รายงาน
ตำแหน่งงานอื่น ๆ ที่น่าสนใจ