นักกฎหมาย (สื่อสารภาษาอังกฤษได้)

บริษัท ไทยรุ่งเรือง คอร์ปอเรชั่น จำกัด
กฎหมาย/ที่ปรึกษาทางธุรกิจ
16/05/2024
งานที่อัตราการแข่งขันต่ำ
คุณสมบัติพื้นฐาน
งานประจำ
1 - 3 ปี
กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี
สามารถเจรจาต่อรองได้
หน้าที่และความรับผิดชอบ
 1. งานด้านกฎหมายทุกด้าน เช่น ให้คำปรึกษาด้านกฎหมาย การร่าง การตรวจสอบข้อตกลงต่างๆ เอกสารทางกฎหมายต่างๆ และเอกสารที่เกี่ยวข้อง
 2. ประสานงานกับคู่ค้าทางธุรกิจและลูกค้าบริษัท
 3. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานราชการโดยเฉพาะสินค้านำเข้าและส่งออก เช่น อย. , กรมศุลกากร,กรมโรงงานอุตสาหกรรม เป็นต้น
 4. จัดทำและส่งใบสมัครและเอกสารไปยังหน่วยงานกำกับดูแล ( เช่น อย.,กรมศุลกากร , กรมพัฒนาธุรกิจการค้าและสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน , กรมโรงงานอุตสาหกรรม เป็นต้น)
 5. จัดการโครงการเฉพาะกิจหรืองานพิเศษที่อาจได้รับมอบหมายเป็นครั้งคราว
 6. การวิจัยทางกฎหมาย ติดตามการปรับปรุงด้านกฎหมายและระเบียบข้อบังคับ
คุณสมบัติ
 1. ปริญญาตรีนิติศาสตร์หรือสูงกว่า
 2. มีประสบการณ์อย่างน้อย 3-5ปี ในด้านกฎหมายองค์กรและการค้า
 3. ความมั่นใจในตนเอง มีใจบริการ ทักษะการสื่อสารที่ยอดเยี่ยม ทักษะการสร้างความสัมพันธ์ แนวทางที่ยืดหยุ่นต่อความท้าทาย และบุคลิกภาพที่ดี
 4. สามารถทำงานได้อย่างอิสระและทำงานที่ได้รับมอบหมายให้เสร็จสิ้นภายในกำหนดเวลา
 5. ความสามารถในการทำงานหลายอย่างพร้อมกัน ทักษะการวิเคราะห์และการแก้ปัญหาที่แข็งแกร่ง
 6. สามารถสื่อสาร พูด- เขียน ภาษาอังกฤษได้ (จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
สวัสดิการ
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
 • ค่าทำงานล่วงเวลา
 • ค่ายินดีมงคลสมรส
 • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
 • ประกันสังคม
 • ประกันสุขภาพ
 • ประกันอุบัติเหตุ
 • ลาบวช
 • เครื่องแบบพนักงาน, ชุดยูนิฟอร์ม
 • เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
 • เที่ยวประจำปี หรือเลี้ยงประจำปี
 • โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ
 • โบนัสประจำปี
You Say HR Say Logoรีวิวบริษัทที่บอก ชีวิตดี งานดี เงินดี สังคมดี
คะแนนรวมจากรีวิวของพนักงานจาก 2 รีวิว
Above Standard
ชีวิตดี4.6
งานดี4.6
เงินดี3.7
สังคมดี 4.2
ฟังเสียงจากพนักงาน
บริษัท ไทยรุ่งเรือง คอร์ปอเรชั่น จำกัด
ทรัพยากรบุคคล<1 ปี, พนักงานปัจจุบัน
5.0
ชีวิตดี4.3
งานดี5
เงินดี4
สังคมดี 4
มีงานรูปแบบใหม่ๆ ให้เรียนรู้เสมอได้รู้จักคุ้นเคยกับเพื่อนร่วมงาน เพื่อนนอกหน่วยงานที่คอยช่วยเหลือกันในทุกๆเรื่อง
ชีวิตดี
การลาพักร้อน
อนุมัติการลาง่ายที่สุด
สนับสนุนคุณภาพชีวิตพนักงาน
4/5
ส่งเสริมวิสัยทัศน์ รสนิยม
4/5
ชั่วโมงทำงานต่อวัน
8
งานดี
ความท้าทาย
5/5
โอกาสสร้างผลงาน
5/5
ส่งเสริมความเป็นมืออาชีพ
5/5
ระบบบริหารจัดการทันสมัย
5/5
เงินดี
การขึ้นเงินเดือน
3%
โบนัสต่อปี
3
พอใจสวัสดิการ
4/5
ระดับรายได้
กลุ่มบริษัทที่จ่ายเงินเดือนค่อนข้างสูง
สังคมดี
สังคมดีในบริษัท
4/5
การเมือง
น้อย
ความช่วยเหลือจากเพื่อนรวมงาน
4/5
การสอนงานและดูแลของหัวหน้า
4/5
29/09/2023
อ่านรีวิวทั้งหมดของบริษัท ไทยรุ่งเรือง คอร์ปอเรชั่น จำกัด
บริษัท ไทยรุ่งเรือง คอร์ปอเรชั่น จำกัดบริษัท ไทยรุ่งเรือง คอร์ปอเรชั่น จำกัด
เกี่ยวกับบริษัท
กลุ่มน้ำตาลไทยรุ่งเรือง เริ่มต้นจากหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ประเทศไทยเกิดวิกฤติการณ์น้ำตาลขาดแคลน รัฐบาลมีนโยบายสนับสนุนเอกชนให้ก่อตั้งโรงงานน้ำตาล แต่ก็ประสบปัญหา ในเรื่องเครื่องจักรอุปกรณ์ต่างๆ ซึ่งมีราคาสูงมาก เพราะต้องสั่งซื้อจากต่างประเทศ คุณสุรีย์ อัษฎาธร หรือที่รู้จักกันดีในนาม “เถ้าแก่หลิ่น” ผู้มีความสามารถในเชิงช่าง ได้ใช้ความรู้ความชำนาญทาง ช่างกลึงเหล็ก คิดประดิษฐ์ชิ้นส่วนอุปกรณ์ต่างๆ ที่หายากและมีราคาแพง สำหรับผลิตน้ำตาลทรายขึ้นมาใช้เอง โดยมิได้มีการสั่งซื้อเครื่องจักรจากต่างประเทศแต่อย่างใด จนสามารถฝ่าฟันอุปสรรคเป็นผลสำเร็จ จัดตั้ง บริษัท ร่วมกำลาภ จำกัด ขึ้นเมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2489 ที่ซอยพร้อมพงษ์ ริมคลองแสนแสบ กรุงเทพฯ
โดยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมากลุ่มน้ำตาลไทยรุ่งเรือง ได้ค้นคว้า ประดิษฐ์ ดัดแปลง และปรับปรุงเครื่องจักรอุปกรณ์ในการผลิตน้ำตาล เพื่อให้มีประสิทธิภาพที่สูงยิ่งขึ้น และนับตั้งแต่เริ่มก่อตั้งโรงงานน้ำตาลแห่งแรก จวบจนวันนี้ กลุ่มน้ำตาลไทยรุ่งเรืองถือเป็นผู้ผลิตและส่งออกน้ำตาลรายใหญ่ของประเทศ ทำธุรกิจเกี่ยวกับ อุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลมายาวนานที่สุด ด้วยสายการผลิตของโรงงานกว่า 7 แห่งทั่วประเทศ และด้วยวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลของผู้บริหาร ทำให้วันนี้เราเติบโตก้าวหน้าอย่างมั่นคง และมีมาตรฐานการดำเนินงาน ในระดับมาตรฐานสากล เป็นที่ยอมรับและยกย่องทั้งในและต่างประเทศ
และด้วยความวิริยะอุตสาหะและพากเพียรในการประกอบกิจการงาน ด้วยการเรียนรู้ ริเริ่ม และพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง ทำให้กิจการของกลุ่มน้ำตาลไทยรุ่งเรือง มีความก้าวหน้ามั่นคง และเติบโตขยาย ออกไปยังธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง
อันประกอบด้วย 7 กลุ่มธุรกิจ คือ
1. ธุรกิจน้ำตาล
2. ธุรกิจโมลาส
3. ธุรกิจเอทานอล
4. ธุรกิจไฟฟ้า
5. ธุรกิจเครื่องจักร
6. ธุรกิจคลังสินค้า
7. ธุรกิจงานวิจัยและพัฒนา
สวัสดิการที่จะได้รับ ดังนี้
• โบนัสตามผลประกอบการและผลการปฎิบัติงาน
• ปรับเงินเดือนประจำปี
• ประกันชีวิต และประกันสุขภาพแบบกลุ่ม
• ตรวจสุขภาพประจำปี
• เครื่องแบบพนักงาน
• ทุนการศึกษา
• สวัสดิการเงินกู้ตามความจำเป็น
• เงินช่วยเหลืองานบวช / งานแต่งงาน / การร่วมเป็นเจ้าภาพงานศพ
• งานเลี้ยงสรรค์ประจำปี
• สำหรับทำงานประจำที่โรงงาน มีที่พัก มีอาหาร มีค่าล่วงเวลา
• การฝึกอบรม
• ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง(โรงงาน)
• บริการจ่ายสำหรับที่อยู่อาศัย(โรงงาน)
• บริการรถรับส่งพนักงาน(โรงงาน)
Job Location
ที่อยู่88 หมู่ที่ 12 ตำบลทัพหลวง อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี 61140
ชื่อผู้ติดต่อ-
โทรศัพท์056-596-717 ต่อ119 Fax 056-596-711
เว็บไซต์
รายงาน
ตำแหน่งงานอื่น ๆ ที่น่าสนใจ