ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน

บริษัท เก้ามงคล กรุ๊ป จำกัด
อสังหาริมทรัพย์
25/05/2024
คุณสมบัติพื้นฐาน
งานประจำ
10 - 20 ปี
กรุงเทพและปริมณฑล
ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
80,000 - 160,000 บาท/เดือน
หน้าที่และความรับผิดชอบ
• วางแผนกลยุทธ์ทางการเงินของกลุ่มบริษัทให้บรรลุผลลัพธ์ที่คาดหวังและสอดคล้องกับเป้าหมายขององค์กร ซึ่งรวมถึงการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงิน การคาดการณ์แนวโน้มในอนาคต และการให้ข้อมูลเชิงลึกเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจอย่างมีข้อมูลในทุกระดับ
• กำกับดูแลและตรวจสอบการทำรายงานทางการเงิน ให้ถูกต้องกับกฎระเบียบและมาตรฐานทางการบัญชี และรวมถึงรายงานต่าง ๆ เพื่อใช้สนับสนุนการประชุมคณะกรรมการ การประชุมผู้ถือหุ้น
• กำกับดูแลการจัดทำงบประมาณ เงินการลงทุน งบกระแสเงินสด โดยควบคุมทั้ง รายได้ นทุน ค่าใช้จ่ายวางแผนภาษี เพื่อให้ สอดคล้องกับเป้าหมายองค์กร
• กำกับดูแลและตรวจสอบ เงินสด การจัดการชำระหนี้ เงินทุนของผู้ถือหุ้น การจัดการเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน เพื่อทำให้มั่นใจว่ากลุ่มบริษัท มีสภาพคล่อง ต้นทุนทางการเงินที่เหมาะสม มีกระแสเงินสดเพียงพอในการดำเนินธุรกิจ
• การบริหารจัดการความเสี่ยง ทางการเงิน เช่น อัตราแลกเปลี่ยน อัตราดอกเบี้ย มาตรการทางภาษี มาตรฐานทางการเงินที่เกี่ยวข้อง
• ติดตามและวิเคราะห์สภาวะการเงินในตลาด คู่แข่ง และกลุ่มอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งแนวโน้มทางการเงินการลงทุนทั้งระยะสั้น และระยะยาว
• จัดทำรายงานการวิเคราะห์สถานการณ์ทางการเงินให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (Group CEO) และคณะกรรมการบริหาร เพื่อเป็นข้อมูลการตัดสินใจแก่ผู้บริหารในเรื่องโอกาส อุปสรรค และความเสี่ยง ทางด้านการเงิน
• ให้คำปรึกษาและให้ข้อมูลเชิงกลยุทธ์ในเรื่องของการบริหารจัดการการเงินการลงทุน และงบประมาณเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร(Group CEO)และคณะกรรมการบริหาร
• ดำเนินการจัดทำ Feasibility Study ของธุรกิจใหม่ โดยให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการลงทุนแก่ผู้บริหาร เช่น แผนรายได้ แผนการลงทุนในอนาคต และรวมถึงการวิเคราะห์ความคุ้มค่าในการลงทุน
• กำกับดูแลระบบตรวจสอบภายใน(Internal Audit เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทมีระบบการควบคุมตรวจสอบภายในที่เพียงพอ รวมทั้งดูแลสนับสนุนการทำงานของผู้ตรวจสอบภายใน คณะกรรมการตรวจสอบ รวมทั้งดูแลสนับสนุน ผู้สอบบัญชีภายนอก(External Audit) เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ กลต. หน่วยงานรัฐ และหน่วยงานภายนอกที่อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
• รับผิดชอบในการพัฒนาความรู้ของทีมบัญชีและการเงิน ให้อยู่ในระดับสูง และสร้างทัศนคติในการพัฒนาตลอดเวลา และรวมถึงเอาเทคโนโลยีทางการเงินสมัยใหม่ๆ เข้ามาปรับใช้กับบริษัท
• รับผิดชอบในการดูแลพัฒนาระบบ ERP
• รับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายอื่นๆจากทางประธานเจ้าหน้าที่บริหาร(Group CEO)
• วุฒิ ป.ตรี หรือสูงกว่า ด้านบัญชี / การเงิน / MBA

คุณสมบัติ
• วุฒิ ป.ตรี หรือสูงกว่า ด้านบัญชี / การเงิน
•  มีประสบการณ์การสายบริหาร อย่างน้อย 7 ปีขึนไป
•  มีประสบการณ์ในสายงานพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
•  มีประสบการณ์ทำงานบริษัทที่เข้าตลาดหลักทรัพย์
•  มี CPA จะได้รับพิจารณาอย่างสูง

สวัสดิการ
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • ตามข้อตกลงของบริษัท
 • ประกันสังคม
 • ประกันสุขภาพ
 • ลาบวช
 • เครื่องแบบพนักงาน, ชุดยูนิฟอร์ม
 • เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
 • เที่ยวประจำปี หรือเลี้ยงประจำปี
 • โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ
You Say HR Say Logoรีวิวบริษัทที่บอก ชีวิตดี งานดี เงินดี สังคมดี
คะแนนรวมจากรีวิวของพนักงานจาก 3 รีวิว
Clover Leaf Background5
Dream Company
Clover LeafClover LeafClover Leaf
วิเศษสุด
ชีวิตดี4.5
งานดี4.4
เงินดี3.6
สังคมดี 4.6
ฟังเสียงจากบริษัท
เก้ามงคล กรุ๊ป เป็นบริษัทด้านอสังหาริมทรัพย์ ที่มีการกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม และ กลยุทธ์ ขับเคลื่อนธุรกิจ รวมถึงนำนวัตกรรมต่างๆ มาใช้ในการก่อสร้าง เพื่อพัฒนาคุณภาพของสินค้า และ บริการอย่างต่อเนื่อง ทำให้ได้รับรางวัลการันตี ด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในเวทีระดับสากล พร้อมกันนี้ยังดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม และ โปร่งใส คำนึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม โดยมุ่งให้บริษัทฯ บรรลุวัตถุประสงค์ด้านความยั่งยืนทั้งทางธุรกิจและทางสังคม เก้ามงคล กรุ๊ป ให้ความสำคัญกับพนักงานได้มีส่วนร่วมในการทำงานที่สร้างคุณค่า แสดงศักยภาพได้อย่างเต็มที่ในการทำงาน โดยไม่ปิดกั้นทางความคิด ให้ความสำคัญกับการลงทุนในทรัพยากรบุคคลเสมอมา เพราะบุคลากรในองค์กร คือ หัวใจสำคัญที่จะทำให้องค์กรเติบโตได้อย่างยั่งยืน
ดู HR SAY ของบริษัท เก้ามงคล กรุ๊ป จำกัด
ฟังเสียงจากพนักงาน
บริษัท เก้ามงคล กรุ๊ป จำกัด
ทรัพยากรบุคคล<1 ปี, พนักงานปัจจุบัน
5.0
ชีวิตดี5
งานดี5
เงินดี5
สังคมดี 5
เพิ่มสวัสดิการให้พนักงานอยู่เสมอ
ชีวิตดี
การลาพักร้อน
อนุมัติการลาง่ายที่สุด
สนับสนุนคุณภาพชีวิตพนักงาน
5/5
ส่งเสริมวิสัยทัศน์ รสนิยม
5/5
ชั่วโมงทำงานต่อวัน
8
งานดี
ความท้าทาย
5/5
โอกาสสร้างผลงาน
5/5
ส่งเสริมความเป็นมืออาชีพ
5/5
ระบบบริหารจัดการทันสมัย
5/5
เงินดี
การขึ้นเงินเดือน
6%
โบนัสต่อปี
1
พอใจสวัสดิการ
5/5
ระดับรายได้
กลุ่มบริษัทที่จ่ายเงินเดือนสูง
สังคมดี
สังคมดีในบริษัท
5/5
การเมือง
น้อยที่สุด
ความช่วยเหลือจากเพื่อนรวมงาน
5/5
การสอนงานและดูแลของหัวหน้า
5/5
22/09/2023
อ่านรีวิวทั้งหมดของบริษัท เก้ามงคล กรุ๊ป จำกัด
บริษัท เก้ามงคล กรุ๊ป จำกัดบริษัท เก้ามงคล กรุ๊ป จำกัด
เกี่ยวกับบริษัท
บริษัท เก้ามงคลกรุ๊ป จำกัด
ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
โดยมีประสบการณ์บริหารและพัฒนาด้านที่อยู่อาศัยมามากกว่า 20 ปี
จากทีมงานมืออาชีพที่ประสบความสำเร็จการบริหารด้านที่อยู่อาศัยจากต่างประเทศ และนำมาพัฒนาที่อยู่อาศัยในประเทศไทย โดยมุ่งหวังที่จะสร้างที่อยู่อาศัยให้คนไทยมีบ้านเป็นของตนเองเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เราจึงใส่ใจทุกขั้นตอนการทำงาน คัดสรรวัสดุคุณภาพมาตรฐาน และคิดค้นนวัตกรรมใหม่ เพื่อพัฒนาที่อยู่อาศัยให้ทันสมัยตลอดเวลา


ปัจจุบัน บริษัทฯ ได้พัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ ในพื้นที่ จังหวัดนครปฐม โดยมีการกำหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ เพื่อขับเคลื่อน พัฒนาต่อยอดธุรกิจให้เป็นหนึ่งในเรื่องที่อยู่อาศัยและยกระดับคุณภาพให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากลได้

Job Location
ที่อยู่203/13 ซอยลาดพร้าว 15 ถนนลาดพร้าว แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
ชื่อผู้ติดต่อสุดากาญจน์ สุคนธ์พงษ์เผ่า
โทรศัพท์0989916564
เว็บไซต์
รายงาน
ตำแหน่งงานอื่น ๆ ที่น่าสนใจ