เจ้าหน้าที่บินโดรน

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์โปรดิ๊วส จำกัด
วันนี้
คุณสมบัติพื้นฐาน
งานประจำ
0 - 5 ปี
ขอนแก่นและภาคอีสาน
ปริญญาตรี
15,000 - 25,000 บาท/เดือน
หน้าที่และความรับผิดชอบ
1.บริการบินโดรนการเกษตรในระดับแปลงเกษตรกร
2.ถ่ายทอดวิชาการและเทคโนโลยี่ด้านการบินโดรนการเกษตร เพื่อให้เกษตรกรเข้าใจผลดีของการใช้เทคโนโลยี
3.ประสานงานระหว่างเกษตรกรกับหน่วยงานส่งเสริมและรับซื้อของบริษัท
คุณสมบัติ
 • ปริญญาตรี สาขา เกษตรศาสตร์ , ภูมิสารสนเทศศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านการบินโดรน
 • สะดวกปฏิบัติงานประจำต่างจังหวัด
 • ทำงาน 6 วัน/สัปดาห์
สวัสดิการ
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
 • ค่าทำงานล่วงเวลา
 • ค่าที่พัก (ต่างจังหวัด)
 • ค่ายินดีมงคลสมรส
 • ค่ารักษาพยาบาลอุบัติเหตุ
 • ค่าอนุโมทนาอุปสมบท 
 • ค่าเบี้ยเลี้ยง 
 • ที่พักบริษัท
 • ประกันสังคม
 • ประกันสุขภาพ
 • ประกันอุบัติเหตุ
 • เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
 • โบนัสประจำปี
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์โปรดิ๊วส จำกัดบริษัท เจริญโภคภัณฑ์โปรดิ๊วส จำกัด
เกี่ยวกับบริษัท
ธุรกิจพืชครบวงจร ผักผลไม้ CPP, CP Fresh มีจุดมุ่งหมายที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิต รายได้ และความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของเกษตรกรให้อยู่คู่ประเทศไทยอย่างยาวนานและยั่งยืนตามหลักปรัชญาที่ว่า “เกษตรกร คือ คู่ชีวิต มีฟาร์มผลิตเมล็ดพันธุ์และโรงงานปรับสภาพเมล็ดพันธุ์และมีมาตรฐาน ตั้งแต่การส่งเสริมการผลิตการรับซื้อผลผลิตคืน นำผลิตภัณฑ์เข้าสู่กระบวนการผลิตในโรงงาน การจัดจำหน่ายสินค้าตั้งแต่ธุรกิจเกษตรต้นน้ำถึงปลายน้ำ การพัฒนาช่องทางจัดจำหน่ายสินค้าต่างๆของผักผลไม้ทั้งในและต่างประเทศ

ธุรกิจข้าวครบวงจร CPI ภายใต้ตรา สินค้า “ตราฉัตร” ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่บริษัทเป็นผู้ผลิต ปรับปรุงคุณภาพและจัดจำหน่าย กว่า 100 ประเทศทั่วโลก ใส่ใจและให้ความสำคัญคุณภาพ ของผลิตภัณฑ์ เทคโนโลยี เครื่องมือในการผลิต รวมไปถึงแผนการตลาดที่แข็งแกร่ง โดยสร้างเครือข่ายการขายและการกระจายสินค้าทั่วโลก

ธุรกิจขนส่งและบริการ Advance Transport, Dynamic Transport ประกอบธุรกิจงานขนส่งโครงสร้าง ชิ้นส่วนโครงสร้าง หรือ เครื่องจักรหนัก ตู้คอนเทนเนอร์ สถานที่เก็บสินค้า ขายน้ำมัน บริการขนส่งภายใน ระหว่างประเทศและบริการจักรกลเกษตร
Job Location
ที่อยู่89 อาคารเอไอเอแคปปิตอล เซ็นเตอร์ แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
ชื่อผู้ติดต่อคุณจุฬาลักษณ์, คุณฐิตาพร
โทรศัพท์0-2764-7000 ต่อ 518, 519
เว็บไซต์
รายงาน
ตำแหน่งงานอื่น ๆ ที่น่าสนใจ