ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท

บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)
25/05/2024
งานที่อัตราการแข่งขันต่ำ
คุณสมบัติพื้นฐาน
งานประจำ
1 - 5 ปี
กรุงเทพและปริมณฑล
ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
สามารถเจรจาต่อรองได้
หน้าที่และความรับผิดชอบ
 • จัดเตรียมการประชุมผู้ถือหุ้น คณะกรรมการชุดต่างๆ ของบริษัท กำกับดูแลการประชุม และจัดทำรายงานการประชุมให้เป็นไปตามกฎหมาย และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งเป็นตัวกลางในการับส่งข้อมูลระหว่างบริษัท ตลาดหลักทรัพย์ฯ และ/หรือหน่วยอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • จัดทำแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1One report) รายงานประจำปี และ structure  data ให้สอดคล้องกับที่กฎหมาย หรือกฎเกณฑ์ ของหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องกำหนด รวมทั้งการเปิดเผยสารสนเทศและการส่งหนังสือ แบบฟอร์มแจ้งข้อมูลอื่นๆ แก่หน่วยงานกำกับดูแล
 • จัดทำข้อมูลและรายงานสารสนเทศเกี่ยวกับบริษัทที่ต้องเปิดเผย เพื่อให้เป็นไปตามที่กฎหมายประกาศ และเกณฑ์ที่หน่วยงานกำกับดูแลกำหนด รวมทั้งที่เป็นประโยชน์ต่อองค์กรภายนอก ผู้ถือหุ้น นักลงทุน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
 • จัดทำรายงานหรือหนังสือต่างๆ เพื่อยื่นแก่หน่วยงานกำกับดูแลทั้งสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ ตามที่กฎหมายและกฎเกณฑ์กำหนด
 • การจัดทำข้อมูลทะเบียนกรรมการ,รายงานมีส่วนได้ส่วนเสีย รายงานการถือครองหลักทรัพย์, ประวัติการอบรม และแบบประเมินการทำหน้าที่ของกรรมการ
 • งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติ
 • วุฒิปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์
 • มีความทักษะด้านการใช้ภาษาอังกฤษดี จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • หากมีประสบการณ์ด้านงานเลขานุการบริษัท จะพิจารณาเป็นพิเศษ
สวัสดิการ
 • Flexible Time
 • WFH 1 วัน/สัปดาห์
 • Workcation
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
 • ค่าทำงานล่วงเวลา
 • ค่าทุนการศึกษา
 • ค่าน้ำมันรถ, ค่าเดินทาง
 • ค่ายินดีมงคลสมรส
 • ค่าเบี้ยเลี้ยง 
 • ค่าโทรศัพท์
 • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
 • ทุนบุตร
 • ประกันสังคม
 • ประกันสุขภาพ
 • ประกันอุบัติเหตุ
 • มีเวลาการทำงานที่ยืดหยุ่น
 • ลาบวช
 • ลาพักร้อนปรับเพิ่มตามอายุ
 • เครื่องแบบพนักงาน, ชุดยูนิฟอร์ม
 • เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
 • เที่ยวประจำปี หรือเลี้ยงประจำปี
 • โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ
 • โบนัสประจำปี
You Say HR Say Logoรีวิวบริษัทที่บอก ชีวิตดี งานดี เงินดี สังคมดี
คะแนนรวมจากรีวิวของพนักงานจาก 7 รีวิว
Clover Leaf Background5
Dream Company
Clover LeafClover LeafClover Leaf
วิเศษสุด
ชีวิตดี4.7
งานดี4
เงินดี3.4
สังคมดี 4.5
ฟังเสียงจากบริษัท
บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) เชื่อมั่นว่า ทรัพยากรบุคคล คือต้นทุนที่สำคัญในการสร้างการเติบโตทางธุรกิจที่มั่นคงและยั่งยืน เราส่งเสริมศักยภาพของพนักงานในทุกๆ ด้าน เพื่อให้เป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพต่อองค์กรและสังคม ผ่านกระบวนการต่างๆ ภายใต้นโยบาย “ทำงานร่วมกันแบบครอบครัวอย่างมีคุณภาพ เป็นไปตามมาตรฐานสากล” รวมถึงการสนับสนุนกิจกรรมภายในองค์กร เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตการทำงานให้มีความสุข นำความรู้ความสามารถมาใช้ให้เกิดงานที่มีประสิทธิภาพสูงสุด และมุ่งสู่เป้าหมายร่วมกัน
ดู HR SAY ของบริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)
ฟังเสียงจากพนักงาน
บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)
ทรัพยากรบุคคล>1 ปี, อดีตพนักงาน
5.0
ชีวิตดี5
งานดี4
เงินดี4
สังคมดี 4.7
สวัสดิการดี ดูแลบุคลากรดีพนักงานมีความเป็นพี่เป็นน้อง ช่วยเหลือกัน
ชีวิตดี
การลาพักร้อน
อนุมัติการลาง่ายที่สุด
สนับสนุนคุณภาพชีวิตพนักงาน
5/5
ส่งเสริมวิสัยทัศน์ รสนิยม
5/5
ชั่วโมงทำงานต่อวัน
8
งานดี
ความท้าทาย
4/5
โอกาสสร้างผลงาน
4/5
ส่งเสริมความเป็นมืออาชีพ
4/5
ระบบบริหารจัดการทันสมัย
4/5
เงินดี
การขึ้นเงินเดือน
5%
โบนัสต่อปี
3
พอใจสวัสดิการ
4/5
ระดับรายได้
กลุ่มบริษัทที่จ่ายเงินเดือนค่อนข้างสูง
สังคมดี
สังคมดีในบริษัท
5/5
การเมือง
น้อย
ความช่วยเหลือจากเพื่อนรวมงาน
5/5
การสอนงานและดูแลของหัวหน้า
5/5
20/03/2023
อ่านรีวิวทั้งหมดของบริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)
บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)
เกี่ยวกับบริษัท
บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจด้านการพัฒนาที่พักอาศัยในเมือง ที่บูรณาการอย่างครบถ้วนและครบวงจร ด้วยความเชี่ยวชาญกว่า 30 ปี ในการพัฒนาโครงการคุณภาพในราคาที่เหมาะสม โดยใช้กลยุทธ์การตลาดในการสร้างความแตกต่าง ทั้งด้านผลิตภัณฑ์และบริการให้เกิด “บ้านที่น่าอยู่” เหมาะกับผู้พักอาศัยทุกเพศ ทุกวัยภายใต้การออกแบบที่เป็นเอกลักษณ์อย่าง “LPN Design” ทั้งยังได้พัฒนางานบริการหลังการขายในรูปแบบการบริหารชุมชนภายใต้กลยุทธ์ “ชุมชนน่าอยู่เพื่อทุกวัย” ซึ่งเป็นกลยุทธ์ ที่แตกต่างและสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าJob Location
ที่อยู่1168/109, 36th floor, Lumpini Tower, Rama 4 Road, Tungmahamek subdistrict, Sathorn, Bangkok 10120
ชื่อผู้ติดต่อคุณพชรมล
โทรศัพท์0-2285-5011-6
เว็บไซต์
รายงาน
ตำแหน่งงานอื่น ๆ ที่น่าสนใจ