เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการสาขา (กรุงเทพปริมณฑล)

ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (SME BANK)
การเงิน/การธนาคาร/หลักทรัพย์
วันนี้
งานที่อัตราการแข่งขันต่ำ
คุณสมบัติพื้นฐาน
งานประจำ
0 - 10 ปี
กรุงเทพและปริมณฑล
ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
15,000 - 30,000 บาท/เดือน
หน้าที่และความรับผิดชอบ
- กำกับ ควบคุม ดูแล การเบิกใช้จ่ายเงินสดย่อย พร้อมจัดทำเอกสารทางการเงิน เอกสารทางบัญชี และบันทึก บัญชีการเบิกจ่ายเงินสดย่อย และค่าใช้จ่ายให้เป็นไปตามระเบียบ คำสั่ง และระบบบัญชีมาตรฐานของธนาคาร - ให้บริการรับฝาก / ถอนเงิน สำหรับลูกค้าของธนาคาร รับชำระหนี้ เงินให้สินเชื่อ ค่าเบี้ยประกัน ค่าธรรมเนียมและการบริการทางการเงินอื่น ๆ - ดำเนินการเบิกจ่าย จัดเก็บ และควบคุมตราสารการเงิน เอกสารสำคัญ เอกสารทางบัญชี เอกสารสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการอำนวยสินเชื่อ สินเชื่อโครงการพิเศษ และบริการทางการเงินอื่น ๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบ - ควบคุม ดูแลการเบิกใช้แฟ้มข้อมูลสินเชื่อ อุปกรณ์ เครื่องใช้สำนักงาน อาคาร สถานที่ รวมทั้ง การบำรุงรักษา ให้อยู่ในสภาพเรียบร้อย ถูกต้องตามระเบียบ และพร้อมใช้งานอยู่ตลอดเวลา - จัดทำแผนงาน งบประมาณประจำปี ข้อมูล รายงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานให้สอดคล้องกับนโยบาย และแผนงานที่ธนาคารกำหนด พร้อมทั้งควบคุมดูแลการเบิกใช้งบประมาณให้เป็นไปโดยถูกต้องตามระเบียบและอยู่ภายใต้งบประมาณที่กำหนด - จัดทำรายงาน กำกับ ควบคุม สรุปผลการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง เป็นรายสัปดาห์ รายเดือน รายไตรมาส และรายปี ของสำนักธุรกิจ / สาขา หรือตามปฏิทินที่ถูกกำหนด - ดูแลการลงทะเบียน รับ – ส่ง เอกสารของสาขา รวมทั้งประสานงานการส่งเอกสารให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตลอดจนจัดเก็บข้อมูล เพื่อทำรายงานส่งไปยังหน่วยงานต่าง ๆ - ศึกษาวิเคราะห์ แนวทางวิธีการแนะนำลูกค้ามาใช้บริการเงินฝาก
คุณสมบัติ
- จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ การเงิน การบัญชี เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาวิชาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง - มีประสบการณ์ธุรกิจการเงินการธนาคาร หรือบริการลูกค้าที่เกี่ยวข้อง - สามารถใช้โปรแกรมสำเร็จรูป MS Office ได้เป็นอย่างดี - มีทัศนคติเชิงบวก ซื่อสัตย์สุจริต ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม มีทักษะการประสานที่ดี มีความคืดริเริ่มสร้างสรรค์ ชอบเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ ๆ อยู่เสมอ และมีความมุ่งมั่น พิชิตเป้าหมาย - ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
สวัสดิการ
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
 • ค่ายินดีมงคลสมรส
 • ค่ารักษาพยาบาลคู่สมรสและบุตร
 • ค่ารักษาพยาบาลพนักงาน
 • ค่าอนุโมทนาอุปสมบท 
 • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
 • ประกันชีวิต
 • ประกันสุขภาพ
 • ประกันอุบัติเหตุ
 • ลาบวช
 • สหกรณ์ออมทรัพย์เพื่อพนักงาน
 • เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
 • โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ
 • โบนัสประจำปี
You Say HR Say Logoรีวิวบริษัทที่บอก ชีวิตดี งานดี เงินดี สังคมดี
คะแนนรวมจากรีวิวของพนักงานจาก 10 รีวิว
Clover Leaf Background4
Dream Company
Clover LeafClover Leaf
ยอดเยี่ยม
ชีวิตดี3.6
งานดี3.5
เงินดี2.7
สังคมดี 3.3
ฟังเสียงจากพนักงาน
ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (SME BANK)
การเงิน>1 ปี, อดีตพนักงาน
4.0
ชีวิตดี4.3
งานดี4.2
เงินดี3.5
สังคมดี 4.2
งานท้าทาย หัวหน้าและนายให้โอกาสอยู่เสมอ เพื่อนร่วมงานดีมากผลตอบแทนสำหรับบริษัทเพิ่มขึ้นตามความสามารถและผลงาน ไม่มีกำหนดว่าต้องทำ ระยะเวลาเท่าไหร่ ถ้าสามารถพัฒนาตนเองและสร้างผลงานที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทได้ ค่าตอบแทนก็สูงขึ้นเรื่อยๆ
ชีวิตดี
การลาพักร้อน
อนุมัติการลาง่ายที่สุด
สนับสนุนคุณภาพชีวิตพนักงาน
4/5
ส่งเสริมวิสัยทัศน์ รสนิยม
4/5
ชั่วโมงทำงานต่อวัน
8
งานดี
ความท้าทาย
4/5
โอกาสสร้างผลงาน
5/5
ส่งเสริมความเป็นมืออาชีพ
4/5
ระบบบริหารจัดการทันสมัย
4/5
เงินดี
การขึ้นเงินเดือน
2%
โบนัสต่อปี
2
พอใจสวัสดิการ
4/5
ระดับรายได้
กลุ่มบริษัทที่จ่ายเงินเดือนในระดับกลาง
สังคมดี
สังคมดีในบริษัท
4/5
การเมือง
น้อยที่สุด
ความช่วยเหลือจากเพื่อนรวมงาน
4/5
การสอนงานและดูแลของหัวหน้า
4/5
29/03/2023
อ่านรีวิวทั้งหมดของธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (SME BANK)
ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (SME BANK)ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (SME BANK)
เกี่ยวกับบริษัท
เป็นสถาบันการเงินหลักของรัฐที่มั่นคงยั่งยืน เพื่อช่วยเหลือและสนับสนุน SMEs ไทย
• ให้บริการทางการเงินกับ SMEs ไทยรายเล็ก ด้านสินเชื่อ ด้านร่วมลงทุน เพื่อเพิ่มโอกาสการเข้าถึงแหล่งเงินทุนแก่ SMEs ขนาดเล็กที่ไม่ได้รับบริการจากระบบสถาบันการเงินเชิงพาณิชย์
• ช่วยเหลือและพัฒนาผู้ประกอบการเชิงรุก ด้านการตลาด ด้านการจัดการ และด้านการผลิตเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจโดยเน้นนวัตกรรม เทคโนโลยี และความคิดสร้างสรรค์
• สร้างความพึงพอใจและความผูกพัน แก่ลูกค้า คู่ค้า ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ภายใต้ระบบการบริการและกระบวนการทำงานที่มีประสิทธิภาพ ด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย
ที่อยู่310 อาคาร SME Bank ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
ชื่อผู้ติดต่อ-
โทรศัพท์0-2265-4059 Fax 0-2270-0508
เว็บไซต์
รายงาน
ตำแหน่งงานอื่น ๆ ที่น่าสนใจ
Tags:
หางานสมัครงานหางาน ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (SME BANK)หางาน การเงินหางาน ธุรการหางาน การเงิน/การธนาคาร/หลักทรัพย์หางาน กรุงเทพมหานครหางาน นครปฐมหางาน นนทบุรีหางาน ปทุมธานีหางาน สมุทรปราการหางาน สมุทรสาครหางาน Accountantหางาน Accountingหางาน Bankingหางาน Corporate Financeหางาน Educate Peopleหางาน Financialหางาน Inspireหางาน Money Transferหางาน กองทุนหางาน การธนาคารหางาน การเงินหางาน การเงินการธนาคารหางาน งานธนาคารหางาน ธุรกรรมทางการเงินหางาน บริการด้านการเงินหางาน บัญชีหางาน บัญชีและการเงินหางาน สถาบันทางการเงินหางาน สินเชื่อบ้านหางาน สินเชื่อเคหะหางาน เบิกจ่าย