เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ (กทม. คลองสาน)

บริษัท อีเอ็มซี จำกัด (มหาชน)
ด่วนมาก!
การก่อสร้าง/การตกแต่ง
20/06/2024
คุณสมบัติพื้นฐาน
งานประจำ
3 - 10 ปี
กทม. (บางรัก)
ปริญญาตรี
สามารถเจรจาต่อรองได้
หน้าที่และความรับผิดชอบ

1. ควบคุมดูแล ประสานงานควบคุมความปลอดภัย,สิ่งแวดล้อม การดูแลสุขภาพ และแนวทางการป้องกันอุบัติเหตุของโครงการกับคณะกรรมการ

 ด้านความปลอดภัยที่แต่งตั้งโดยผู้บริหารโครงการ

2. จัดทำ Project Safety Plan ของโครงการและดำเนินการควบคุม, ตรวจตราเฝ้าระวัง ตามที่กำหนดไว้ในแผนความปลอดภัยโครงการ

3. จัดทำ Safety Hazard Analysis เพื่อเป็นแนวทางในการเตรียมการขั้นตอนการทำงานของโครงการที่อาจเกิดความเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุ

4. ให้คำแนะนำกฎระเบียบการแต่งกาย การใช้อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลและข้อห้ามอื่น ๆ แก่ เจ้าหน้าที่ ผู้รับเหมาหรือคนงาน

5. สำรวจ ตรวจตราบริเวณพื้นที่หน้างาน และรายงานผลเป็น รายงานการตรวจสอบประจำวัน, ประจำสัปดาห์

6. ควบคุมให้มีการตรวจสอบความปลอดภัยโครงการร่วมกับกรรมการด้านความปลอดภัยของโครงการทุกเดือนและรายงานผลเพื่อให้มีการติดตาม

 แก้ไขในแต่ละครั้งที่พบสภาพการทำงานที่ไม่ปลอดภัย

7. รวบรวมสรุปรายงานสภาพความไม่ปลอดภัยของโครงการ และให้คำปรึกษาแนะนำฝ่ายบริหารฯ ในเรื่องความปลอดภัย

8. จัดอบรมความปลอดภัยในพื้นที่ทำงาน และกิจกรรมเพื่อปลูกจิตสำนึกตามกำหนดตารางเวลา จัดการฝึกอบรมความปลอดภัยให้กับทุกคนที่อยู่

 ในพื้นที่ทำงานและปฏิบัติตาม Projected Safety Plan

9. จัดเก็บข้อมูลสุขภาพและความปลอดภัยและติดตามข้อมูลให้ทันสมัยรวมถึงกฎหมายใหม่ และโดยนำวิธีปฏิบัติหรือกฎเกณฑ์ปฎิบัติการใหม่ๆ

 มาประกอบการจัดนโยบายและแผนความปลอดภัย

10 จัดเก็บทะเบียนรายชื่อผู้ได้รับเจ็บป่วย ผู้ปฐมพยาบาลเบื้องต้น, บุคคลผู้ชำนาญ แพทย์ สถิติอุบัติเหตุและการแก้ไขไว้เป็นรายงาน และบันทึกใบรับรอง

11 บันทึกรายงานด้านความปลอดภัยและเรื่องที่สำคัญเกี่ยวกับความปลอดภัยในพื้นที่ทำงานอย่างละเอียด รวมทั้งรายงานของผู้เกี่ยวข้อง

 การตรวจสอบและ ตรวจตราความเรียบร้อย, การฝึกอบรมด้านความปลอดภัย, อุบัติเหตุและเหตุการณ์อื่นๆ และที่เกี่ยวกับความปลอดภัย

 รับทราบแก้ไข และรายงานฝ่ายบริหารให้ทราบความคืบหน้าและมาตรการอย่างต่อเนื่อง

12 สร้างจิตสำนึกเรื่องการบาดเจ็บการป้องกัน/ควบคุมความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นแก่พนักงาน/ลูกจ้างทั้งหมด

13 ตรวจตราและเฝ้าระวังการริเริ่มแผนงานด้านความปลอดภัยในโครงการ

14 ตรวจสอบด้านความปลอดภัยร่วมกับผู้จัดการโครงการไม่น้อยกว่าเดือนละ 1 ครั้ง

15 ดำเนินการตรวจสอบความปลอดภัยกับวิศวกรโครงการและเตรียมบันทึกรายละเอียดภาพงานที่ไม่ปลอดภัยและให้คำแนะนำฝ่ายบริหารจัดการ

 ในเรื่องความไม่ปลอดภัยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง

15 แนะนำฝ่ายบริหารจัดการในเรื่องสุขภาพความปลอดภัยเกี่ยวกับการป้องกันอุบัติเหตุ การปรับปรุงวิธีการปฏิบัติงานที่มีอยู่

16 ประสานงานและเชื้อเชิญกระทรวงแรงงาน, หน่วยดับเพลิง, ตำรวจและผู้แทนหน่วยงานสาธารณูปโภคให้ร่วมเข้าประชุมและให้คำปรึกษา

 ตามเห็นสมควร

17 อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายคุณสมบัติ
วุฒิการศึกษา ( Education Background )
- จบการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านอาชีวอนามัยฯ หรือเกี่ยวข้อง หรือผ่านการอบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ 180 ชั่วโมง

ประสบการณ์การทำงาน (Professional Experiences )
- มีประสบการณ์การทำงานด้านควบคุมความปลอดภัยในงานก่อสร้างหรืองานระบบ อย่างน้อย 1 ปีและสามารถติดต่อหน่วยงานราชการและเข้าใจเทคนิคการทำงานและการควบคุม สั่งการ คนงานได้เป็นอย่างดี

ความสามารถประจำตำแหน่ง (Key Competency )
1 สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Office Autocad ได้ดีและใช้จดหมายโต้ตอบ E-Mail ได้คล่องแคล่ว
2 รู้และเข้าใจถึงปัญหางานก่อสร้างและงานระบบประกอบอาคารรวมทั้งรู้จักการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นได้เป็นอย่างดี
3 เข้าใจปฎิบัติงานตามแนวทางที่กำหนด ให้คำปรึกษาแนะนำ สอนผู้ใต้บังคับบัญชาทำงานตามกรอบที่กำหนด
4 ตั้งใจในการปฏิบัติหน้าที่โดยมีการตรวจสอบรายละเอียด ความถูกต้องแม่นยำ ป้องกันความผิดพลาด ให้คำแนะนำผู้อื่นในการปฏิบัติงานด้วย
ความรอบคอบ
5 เข้าใจวิธีการ กระบวนการจัดการคุณภาพงาน นำเสนอความคิดในการปรับปรุงการทำงาน สามารถวางแผนตรวจสอบประเมินคุณภาพ
6 ความรู้สึกถึงความเป็นเจ้าของ ศึกษานำเสนอข้อมูลปัจจัยต่างๆ ที่ทำให้หน่วยงานลดค่าใช้จ่าย มีรายได้เพิ่มขี้น
7 มีความสามารถวิเคราะห์สาเหตุ ผลกระทบของปัญหา ค้นหาทางเลือกในการแก้ปัญหาได้หลากหลายวิธี
8 มีความสามารถในการวางแผนงาน และจัดทำระบบการตรวจสอบผลงานให้เป็นไปตามเป้าหมายของโครงการ
9 การติดต่อประสานงาน รับและส่งต่อข้อมูลงาน ได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา ตรงตามวัตถุประสงค์ของงาน
10 มีทักษะในการสื่อสาร สอนงานหรืออบรมได้ดี
สวัสดิการ
  • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • ค่าน้ำมันรถ, ค่าเดินทาง
  • ประกันชีวิต
  • ประกันสังคม
  • ประกันสุขภาพ
  • ประกันสุขภาพ
  • ประกันอุบัติเหตุ
  • เครื่องแบบพนักงาน, ชุดยูนิฟอร์ม
  • โบนัสประจำปี
You Say HR Say Logoรีวิวบริษัทที่บอก ชีวิตดี งานดี เงินดี สังคมดี
คะแนนรวมจากรีวิวของพนักงานจาก 6 รีวิว
Clover Leaf Background4
Dream Company
Clover LeafClover Leaf
ยอดเยี่ยม
ชีวิตดี3.7
งานดี3.5
เงินดี2.6
สังคมดี 4
ฟังเสียงจากพนักงาน
บริษัท อีเอ็มซี จำกัด (มหาชน)
ทรัพยากรบุคคล<1 ปี, พนักงานปัจจุบัน
4.0
ชีวิตดี4.6
งานดี5
เงินดี5
สังคมดี 5
เงินดี สวัสดิการครบสังคมดี
ชีวิตดี
การลาพักร้อน
อนุมัติการลาง่ายที่สุด
สนับสนุนคุณภาพชีวิตพนักงาน
4/5
ส่งเสริมวิสัยทัศน์ รสนิยม
5/5
ชั่วโมงทำงานต่อวัน
มากกว่า 12
งานดี
ความท้าทาย
5/5
โอกาสสร้างผลงาน
5/5
ส่งเสริมความเป็นมืออาชีพ
5/5
ระบบบริหารจัดการทันสมัย
5/5
เงินดี
การขึ้นเงินเดือน
มากกว่า 10% ขึ้นไป
โบนัสต่อปี
3
พอใจสวัสดิการ
5/5
ระดับรายได้
-
สังคมดี
สังคมดีในบริษัท
5/5
การเมือง
น้อยที่สุด
ความช่วยเหลือจากเพื่อนรวมงาน
5/5
การสอนงานและดูแลของหัวหน้า
5/5
24/04/2019
อ่านรีวิวทั้งหมดของบริษัท อีเอ็มซี จำกัด (มหาชน)
บริษัท อีเอ็มซี จำกัด (มหาชน)บริษัท อีเอ็มซี จำกัด (มหาชน)
เกี่ยวกับบริษัท

ผลิตผลงานที่มีคุณภาพ ตรงเวลา
เพื่อผลักดันให้ธุรกิจเติบโตอย่างมั่นคง
และสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีแก่บุคลากร


บริษัท อีเอ็มซี จำกัด (มหาชน)
ประกอบธุรกิจทางด้านการให้บริการรับเหมาก่อสร้าง ครบวงจรและธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ โดยแบ่งสายงานหลักออกเป็น

1. งานวิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลและอสังหาริมทรัพย์ เป็นธุรกิจด้านการออกแบบรับเหมาระบบไฟฟ้า ประปา และสุขาภิบาล
2. งานวิศวกรรมก่อสร้างทั่วไป

บริษัทฯ ของเราดำเนินงานมากว่า 20 ปี พร้อมกับอีกความภาคภูมิใจในโครงการของการบินไทย จำกัด (มหาชน) ณ สนามบินสุวรรณภูมิ โครงการริเวอร์ไซด์ การ์เด้นท์มารีน่า, โครงการ Plaza Athenee. โครงการ Emporium และอีกหลายโครงการ บริษัทฯจังต้องการรุ่นใหม่ไฟแรง ที่มีใจรักการทำงาน รักความก้าวหน้า มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ กระตือรือร้น ร่วมเป็นส่วนหนึ่งที่จะพัฒนาและก้าวไปข้างหน้าพร้อมกับองค์กร ดังนี้

Job Location
ที่อยู่28 Floor, ITF tower, 140/66 Silom Road, Kwang Suriyawong ,Khet Bangrak, Bangkok 10500
ชื่อผู้ติดต่อMs. Walaikon Boonkerd (Sai)
โทรศัพท์0-2615-6100 Ext.6192 Fax 0-2615-6100 Ext.2003
เว็บไซต์
รายงาน
ตำแหน่งงานอื่น ๆ ที่น่าสนใจ