เงื่อนไขและข้อตกลงการใช้บริการแพลตฟอร์มในการค้นหาและการจัดการใบสมัคร


บริษัท ซูเปอร์ เรซูเม่ จำกัด ("บริษัท") ได้เปิดให้บริการเครื่องมือในการค้นหาและบริหารจัดการกระบวนการในการคัดเลือกผู้สมัครงาน ด้วยแพลตฟอร์ม Super Recruit Success (“แพลตฟอร์ม”) ให้แก่ท่าน ในฐานะบริษัทที่ต้องการว่าจ้างและรับสมัครพนักงาน (“ผู้ใช้บริการ”) และเพื่อความชัดเจนเกี่ยวกับขอบเขตการให้บริการ สิทธิและหน้าที่ของบริษัทและท่านในฐานะผู้ใช้บริการ โดยเฉพาะด้วยการใช้บริการแพลตฟอร์ม และบริการอื่นของบริษัท บริษัทจึงมีจุดประสงค์กำหนด และแจ้งเงื่อนไขและข้อ ตกลงการใช้บริการฉบับนี้ (“เงื่อนไข”) ให้ท่านผู้ใช้บริการทราบ ทั้งนี้ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขเปลี่ยนแปลง ปรับปรุงเงื่อนไขฉบับนี้ได้โดยมิต้องบอกกล่าวให้ผู้ใช้บริการทราบและ/หรือ ได้รับความยินยอมจากท่านแต่อย่างใด

หากท่านไม่ยินยอมปฏิบัติตามเงื่อนไขฉบับนี้ บริษัทสงวนสิทธิในการปฏิเสธการให้บริการแก่ท่าน ทั้งนี้ การที่ท่านยังคงใช้แพลตฟอร์มและบริการของบริษัทอยู่ ทางบริษัทจะถือว่า ผู้ใช้บริการได้อ่านและเข้าใจเงื่อนไขฉบับนี้ และท่านตกลงผูกพันตนตามบทบัญญัติทั้งปวงแล้ว

1. บริการ

Super Recruit Success  เป็นแพลตฟอร์มที่ให้บริการในการช่วยเหลือผู้ใช้บริการ บริหารจัดการและดำเนินกระบวนการรับสมัครพนักงานของตนเองได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ โดยจะทำงานเชื่อมโยงกับแพลตฟอร์ม JOBTOPGUN และ Super Resume ที่จะมีผู้สนใจสมัครงาน (“ผู้สมัครงาน”) จัดทำ และนำส่งประวัติคุณสมบัติการทำงานไว้กับบริษัท ทั้งนี้บริการบนแพลตฟอร์มดังกล่าว รวมถึงการให้บริการ ดังนี้

1.1.บริการค้นหา และนำเสนอข้อมูลของผู้สมัครงาน ที่ผู้สมัครงานกรอกข้อมูลผ่านระบบ Super Resume รวมถึงข้อมูลที่ผู้สมัครงานอาจนำส่งในเอกสารประกอบอื่น เช่น เรซูเม่ เพื่อให้ผู้ใช้บริการสามารถอ่านข้อมูลที่อยู่ในเอกสารดังกล่าวได้อย่างสะดวก ทั้งนี้การแสดงผลข้อมูลนี้จะดำเนินการได้เฉพาะผู้สมัครงานที่ตั้งค่าเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของตนเองเท่านั้น และเพื่อหลีกเลี่ยงข้อสงสัย บริษัทจะทำหน้าที่เพียงการสนับสนุนการอ่านค่า และแสดงผลข้อมูลเท่านั้น ไม่ได้ให้การรับประกันความถูกต้อง ครบถ้วนของข้อมูลที่ผู้สมัครงานให้แก่บริษัท และที่บริษัทนำมาเสนอต่อผู้ใช้บริการผ่านแพลตฟอร์

1.2.บริการสนับสนุนในการบริหารจัดการดำเนินกระบวนการสมัครงาน   ซึ่งรวมถึงบริการย่อย ดังนี้

1.  การให้บริการเก็บรักษาและประมวลผลข้อมูลผู้สมัครงาน ผู้ใช้บริการสามารถนำข้อมูลของผู้สมัครงานที่ได้รับจากแพลตฟอร์มของบริษัท หรือจากแพลตฟอร์มอื่นเข้ามาในระบบ เพื่อให้บริษัทจัดเก็บข้อมูลดังกล่าวให้ ซึ่งในการนำข้อมูลเข้ามาจากแพลตฟอร์มอื่น ทางผู้ใช้บริการต้องดำเนินการปฏิบัติหน้าที่ภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อการนำเข้า และส่งต่อข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สมัครงานดังกล่าวเข้ามาในแพลตฟอร์มของบริษัทเพื่อแสดงผลและประมวลผล

กรณีที่ผู้ใช้บริการนำข้อมูลผู้สมัครงานจากแพลตฟอร์มอื่นที่ไม่ใช่ของบริษัทเข้ามาเพื่อบริหารจัดการบนแพลตฟอร์มของบริษัท บริษัทอาจให้บริการในการตรวจสอบและสอบทานข้อมูลของผู้สมัครงานดังกล่าวกับฐานข้อมูล Super Resume ที่ทางบริษัทเป็นผู้พัฒนาและบริหารจัดการ เพื่อให้ผู้ใช้บริการได้รับข้อมูลที่ครบถ้วนมากขึ้น แต่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการตั้งค่าการเปิดเผยข้อมูลของผู้สมัครงานด้วยเช่นกัน

หากผู้สมัครงานไม่มีข้อมูลใน Super Resume แต่ผู้ใช้บริการต้องการให้ผู้สมัครงานให้ข้อมูลเพิ่มเติมผ่านรูปแบบของ Super Resume ทางผู้ใช้บริการสามารถใช้บริการเครื่องมือการติดต่อสื่อสารของบริษัทเพื่อการติดต่อสื่อสารไปยังผู้สมัครงานที่สนใจ ด้วยอีเมลของผู้ใช้ บริการเพื่อแจ้งหรือเชิญชวนให้ผู้สมัครงานกรอกข้อมูลผ่าน Super Resume เพิ่มเติมได้ โดยในกรณีการดำเนินการดังกล่าว บริษัทจะทำหน้าที่เป็นสื่อกลางในการรวบรวมข้อมูลเพื่อให้ผู้ใช้บริการส่งอีเมลติดต่อสื่อสารกับผู้สมัครงานได้สะดวกขึ้น แต่การได้รับข้อมูลนั้น เป็นการตัดสินใจเพียงฝ่ายเดียวของผู้สมัครงานว่าจะสนใจในการรับคำเชื้อเชิญดังกล่าวหรือไม่

2.  การกำหนดตั้งค่า (Customize) กระบวนการ (Flow) ในการรับสมัครงาน ทั้งนี้บริษัทจัดทำแพลตฟอร์ม Super Recruit Success เป็นแพลตฟอร์มพร้อมกับ Flow การรับสมัครงานแบบมาตรฐาน (Standard Template) โดยมีตัวเลือกและช่องทางให้ผู้ใช้บริการสามารถปรับปรุงตั้งค่ากระบวนการรับสมัครงานบนแพลตฟอร์ม ให้สอดคล้องกับขั้นตอนการทำงานภายในของผู้ใช้บริการของแต่ละองค์กรได้ ทั้งนี้ ด้วยรูปแบบการให้บริการของบริษัทที่ดำเนินการในลักษณะเป็นแพลตฟอร์มกลางแบบ As-Is กรณีที่กระบวนการรับสมัครงานของผู้ใช้บริการมีความซับซ้อน หรือหลากหลายเกินกว่าที่แพลตฟอร์มของบริษัทสามารถดำเนินการได้ ผู้ใช้บริการสามารถติดต่อมายังบริษัทเพื่อดำเนินการปรับปรุงกรณีพิเศษได้ โดยบริษัทสงวนสิทธิในการเรียกเก็บค่าบริการเพิ่มเติม (ถ้ามี)

3.  การคัดเลือกและจัดประเภทผู้สมัครงานที่อาจสนใจและการดำเนินกระบวนการพิจารณาผู้สมัครงานภายใน ผู้ใช้บริการสามารถคัดเลือกผู้สมัครงานที่เหมาะสมกับตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร (Shortlisted) หรือผู้สมัครงานที่ไม่สนใจ โดยเป็นสิทธิอิสระของผู้ใช้บริการในการประเมินและดำเนินการดังกล่าว รวมถึงสามารถดำเนินการส่งข้อมูลผู้สมัครงาน Shortlisted ต่อให้ผู้จัดการฝ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องภายในองค์กรของผู้ใช้บริการเพื่อพิจารณาคุณสมบัติ โดยผู้ใช้บริการจะเป็นผู้ดำเนินการสื่อสารและส่งข้อมูลภายในองค์กรของตนเอง ผ่านอีเมลของผู้ใช้บริการ และผู้ใช้บริการต้องเป็นผู้ดำเนินการกรอกข้อมูลของบุคคลทั้งหมดภายในองค์กรที่จะมีส่วนเกี่ยวข้องในกระบวนการสมัครงานดังกล่าวด้วยตนเอง ทั้งนี้เพื่อหลีกเลี่ยงข้อสงสัยบริษัททำหน้าที่เพียงให้เครื่องมือช่วยการดำเนินการติดต่อ และส่งต่อข้อมูลได้สะดวกมากขึ้นเท่านั้น

ระหว่างกระบวนการพิจารณาคัดเลือกและสัมภาษณ์ผู้สมัครงานภายในองค์กร บริษัทจะให้บริการการติดต่อประสานงานภายในองค์กรของผู้ใช้บริการ เพื่อการนัดเวลาสัมภาษณ์ผู้สมัครงาน โดยเป็นการติดต่อประสานงานเพื่อตรวจ สอบเวลาการนัดสัมภาษณ์ที่สะดวกและเหมาะสมระหว่างบุคคลที่เกี่ยวข้องภายในองค์กรของผู้ใช้บริการเอง

4.  การติตด่อประสานงานกับผู้สมัครงาน ผ่านอีเมล และผ่านช่องทางอื่นที่บริษัทอาจพัฒนาขึ้นผ่านแพลตฟอร์มโดยตรง เพื่อประสานงาน ติดต่อ นัดเวลาสัมภาษณ์ รวมถึงการส่งข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทที่แสดงใน YOU SAY/ HR SAY ซึ่งเป็นระบบของบริษัทให้แก่ผู้สมัครงานดังกล่าว โดยบริษัทให้บริการเครื่องมืออำนวยความสะดวกในการติดต่อสื่อสารเท่านั้น แต่การติดต่อสื่อสารระหว่างผู้ใช้บริการ และผู้สมัครงานดังกล่าว เป็นการดำเนินการระหว่างทั้งสองฝ่ายโดยตรง ซึ่งบริษัทไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องแต่อย่างใด

5.  การติดตามขั้นตอนการดำเนินการพิจารณาผู้สมัครงานในทุกขั้นตอน ในลักษณะที่เป็น Dashboard แสดงผลที่ผู้ใช้บริการสามารถติดตามสถานะการดำเนินการต่าง ๆ ได้ตลอดเวลา โดยบริษัทจะทำหน้าที่ในการรวบรวมการดำเนินการของบุคคลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องใน กระบวนการรับสมัครงาน ตามการกำหนดและตั้งค่าของผู้ใช้บริการ เพื่อนำมาแสดงผลให้แก่ผู้ใช้บริการ

6.  การประเมินและสรุปผลงานการดำเนินกระบวนการสัมภาษณ์และว่าจ้างผู้สมัครงานของพนักงานที่เกี่ยวข้องของผู้ใช้บริการ เพื่อการจัด ทำบทสรุปรายงานการดำเนินการของผู้ใช้บริการแต่ละท่าน และอาจรวมถึงการติดตามประสิทธิภาพในการใช้งานแพลตฟอร์มของผู้ใช้ บริการดังกล่าว

1.3.บริการให้คำแนะนำผู้สมัครงานที่ผู้ใช้บริการอาจสนใจ   โดยอ้างอิงจากสถิติ และปัจจัยในการคัดเลือกผู้สมัครงานที่ผ่านมาของผู้ใช้บริการที่ดำเนินการแพลตฟอร์มของบริษัท โดยจะให้บริการแนะนำในลักษณะดังนี้

1.  การแนะนำผู้สมัครงานที่มีคุณสมบัติ และลักษณะสอดคล้องกับคุณสมบัติใกล้เคียงกับที่ผู้ใช้บริการสนใจ และ/หรือติดต่อผ่านการใช้บริการแพลตฟอร์มของบริษัท ทั้งนี้ผู้สมัครงานที่จะได้รับการแนะนำต้องเป็นผู้สมัครงานที่ตั้งค่าการเปิดเผยข้อมูลเท่านั้น และเพื่อหลีก เลี่ยงข้อสงสัย บริษัทให้บริการเพียงการแนะนำในเบื้องต้นโดยอ้างอิงจากสถิติที่ผู้ใช้บริการดำเนินการผ่านมาและอ้างอิงจากข้อมูลที่ผู้สมัครงานอาจนำส่งมายังบริษัทเท่านั้น ไม่ได้ถือเป็นการให้คำแนะนำ หรือการรับประกันความเหมาะสมของผู้สมัครงานดังกล่าว ซึ่งเป็นดุลพินิจในการพิจารณาฝ่ายเดียวของผู้ใช้บริการโดยตรง

2.  การจัดทำระบบการให้คะแนนผู้สมัครแต่ละคน โดยผู้ใช้บริการเป็นผู้กำหนดหัวข้อและน้ำหนักการให้คะแนนของแต่ละหัวข้อดังกล่าว โดยตรงและระบบของบริษัทจะทำหน้าที่เพียงการประมวลผลข้อมูลของผู้สมัครงานที่แสดงไว้ใน Super Resume มาคำนวณตามหัวข้อ ที่ผู้ใช้บริการกำหนดไว้ เพื่อสรุปคะแนนของผู้สมัครแต่ละราย ทั้งนี้การให้คะแนนดังกล่าวอ้างอิงจากการจัดคะแนนที่เป็นดุลพินิจฝ่าย เดียวของผู้ใช้บริการ และอ้างอิงจากข้อมูลที่ผู้สมัครงานเป็นผู้ให้โดยตรง บริษัทจึงไม่รับประกันคะแนนที่สรุปให้แก่ผู้ใช้บริการดังกล่าว และเป็นหน้าที่เพียงฝ่ายเดียวของผู้ใช้บริการในการประเมิน และให้คะแนนผู้สมัครงานนั้นโดยตรง โดยการให้คะแนนของบริษัทเป็นเพียงคำแนะนำเบื้องต้นประกอบการพิจารณาของผู้ใช้บริการเท่านั้น

2. ชื่อผู้ใช้งาน (login), รหัสผ่าน (password)

2.1.  ผู้ใช้บริการตกลงว่าจะรักษาชื่อผู้ใช้งาน (login), รหัสผ่าน (password), ไว้เป็นความลับ และจะไม่เปิดเผยให้ผู้ใดทราบในกรณีผู้ใช้บริการได้รับเสียหายใด เนื่องจาก ชื่อผู้ใช้งาน (login) รหัสผ่าน (password) สูญหาย หรือมีบุคคลอื่นล่วงรู้รหัสดังกล่าว บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายทั้งสิ้น

2.2.  ผู้ใช้บริการยอมรับว่าธุรกรรมใดที่ทำโดยใช้ชื่อผู้ใช้งาน (login) รหัสผ่าน (password) ของผู้ใช้บริการประกอบกับหรือวิธีการหรือเงื่อนไขการใช้บริการประเภทนั้น ตามที่บริษัทกำหนดให้ถือว่า เป็นการกระทำของผู้ใช้บริการเอง และมีผลผูกพันต่อผู้ใช้บริการ โดยผู้ใช้บริการไม่ต้องลงนามในเอกสารใด

2.3.  ผู้ใช้บริการตกลงที่จะชดใช้ค่าเสียหายให้กับ บริษัท สำหรับการเรียกร้องความสูญเสีย ค่าใช้จ่าย และความเสียหายใดๆ (รวมทั้งค่าทนายความและค่าใช้จ่ายในศาล) ที่บริษัทได้ประสบหรือได้รับอันเป็นผลมาจากการใช้บริษัทแพลตฟอร์มโดยบุคคลอื่นใดโดยการใช้หมายเลขประจำตัวผู้ใช้บริการ และ/หรือรหัสผ่านส่วนตัวของท่าน

3. การใช้บริการ

3.1.  ผู้ขอใช้บริการสามารถที่จะเข้ามาใช้บริการ เพื่อทำธุรกรรมต่าง ๆ ผ่านทางเครือข่ายอินเตอร์เน็ตได้ตลอด 24 ชั่วโมง โดยไม่มีวันหยุด ยกเว้นในกรณีที่ระบบคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์หรือระบบสื่อสารที่เกี่ยวข้องของบริษัทได้รับความเสียหายหรืออยู่ในช่วงกำลังปรับปรุงหรือซ่อมแซม หรือเกิดเหตุสุดวิสัย ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการหยุดให้บริการเพื่อแก้ไขปรับปรุงซ่อมแซมแพลตฟอร์ม โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าและไม่ถือว่าเป็นความผิดของบริษัท ทั้งนี้บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายอันเกิดจากเหตุสุดวิสัย หรือการแก้ไขปรับปรุงซ่อมแซมแพลตฟอร์ม จากเหตุดังกล่าว

3.2.  การเข้ามาค้นหาข้อมูลหรือใช้บริการแพลตฟอร์มนี้ มีทั้งบริการที่ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย และบริการที่เสียค่าใช้จ่าย และถือเป็นความสมัครใจของผู้ใช้บริการซึ่งยินยอมปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้

3.3.  ผู้ใช้บริการตกลงที่จะไม่ใช้บริการในลักษณะใด ๆ ดังต่อไปนี้

1.ส่งข้อความหรือเนื้อหาใดก็ตามที่ผิดกฎหมายหรือศีลธรรมอันดี หมิ่นประมาท หยาบคาย อนาจาร เหยียดผิว เชื้อชาติ ศาสนา และ/หรือ ละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของผู้อื่น ใช้ถ้อยคำยั่วยุ รุนแรง มีเจตนาแฝงอย่างอื่นนอกจากการโฆษณาประชาสัมพันธ์ โจมตีคู่แข่ง หรือพัวพันกับกิจกรรมใดที่ผิดกฎหมาย หรือเกี่ยวข้องกับการฟอกเงิน

2.ปลอมแปลงหรือลอกเลียนผู้อื่น หรือกระทำการใดที่เป็นการแสดงแก่บุคคลภายนอกว่า เป็นเจ้าหน้าที่ พนักงาน ตัวแทน ผู้รับมอบอำนาจของบริษัท ในการแสวงหาผลประโยชน์ อันมิชอบและทำให้บุคคลโดยทั่วไปเข้าใจได้ว่ากระทำการแทนบริษัท

3.ปลอมแปลงลอกเลียน ตัดทอน แก้ไข เปลี่ยนแปลงหรือกระทำการใด ซึ่งมีผลทำให้ข้อความใดในแพลตฟอร์มให้เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม

4.ส่งข้อความเนื้อหาใดก็ตามที่ละเมิดลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ ความลับทางการค้า และ สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาอื่นใดอันอาจและ/หรือ เล็งเห็นผลได้ว่าเป็นการละเมิดสิทธิของผู้อื่น

5.ส่งข้อความเนื้อหาใดก็ตาม ที่มีไวรัสคอมพิวเตอร์ ชุดคำสั่ง หรือโค๊ดคอมพิวเตอร์ ไฟล์หรือโปรแกรมอื่นที่ออกแบบไว้เพื่อทำลาย ทำให้การทำงานของคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ หรือซอฟต์แวร์หยุดชะงัก หรือจำกัดฟังก์ชั่นการทำงานของแพลตฟอร์ม และระบบอื่นของบริษัท

6.ส่งข้อความใดก็ตามที่เป็นลักษณะเชื้อเชิญส่งเสริม ที่ไม่ได้รับอนุญาต "Junk Mail", "spam" จดหมายลูกโซ่ "Pyramid Scheme" หรือเชื้อเชิญ ในรูปแบบอื่นใด

7.ส่งข้อความใดก็ตามที่เป็นการสนับสนุนหรือมีข้อความที่กระทำผิดกฎหมาย

8.ใช้โปรแกรมดึงข้อมูลต่าง ๆ ภายในแพลตฟอร์ม (screen scraping) การทําเหมืองข้อมูล (Data Mining) โรบอต (robots) หรือ เทคนิคการรวบรวมข้อมูล (data gathering) ในลักษณะเช่นเดียวกัน และเครื่องมือที่ใช้ในการดึงข้อมูลบนแพลตฟอร์ม เพื่อสร้าง ดำรงไว้ พัฒนาต่อ หรือถอดแบบข้อมูลที่มีอยู่ในแพลตฟอร์มเพื่อไว้บนเว็บไซต์ของท่าน หรือในเอกสารสิ่งพิมพ์อื่นใด ยกเว้นจะได้ความยินยอมล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัท

4. การยอมรับเงื่อนไขและข้อตกลง

4.1.  ผู้ใช้บริการขอรับรองว่า ข้อมูลและรายละเอียดต่างๆ ที่ให้ไว้กับบริษัท เป็นความจริงทุกประการ บริษัทมีสิทธิที่จะยกเลิกการให้บริการแก่ผู้ใช้บริการ โดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า โดยผู้ใช้บริการไม่มีสิทธิ์เรียกร้องค่าเสียหายใด หากบริษัทตรวจสอบพบว่าเกิดกรณีการให้ข้อมูล และรายละเอียดที่ไม่ถูกต้องเป็นจริง

4.2.  ผู้ใช้บริการยอมรับที่จะใช้บริการ โดยจะปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อตกลงการใช้บริการที่ได้กำหนดขึ้นนี้ รวมทั้งเงื่อนไขและข้อตกลงและวิธี การใช้บริการที่บริษัทจะกำหนดขึ้นภายหน้ามีผลผูกพันกับผู้ใช้บริการ

4.3.  บริษัท สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ตลอดจนค่าบริการ และค่าธรรมเนียมต่างๆ ในการให้บริการได้ รวมทั้งการแก้ไขเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม หรือลดทอนความสามารถของแพลตฟอร์ม โดยบริษัทไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า เมื่อผู้ใช้บริการเข้ามาใช้บริการหลังจากที่มีการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวมีผลใช้บังคับถือว่า ผู้ใช้บริการได้ยอมรับเงื่อนไขและข้อตกลงนั้นแล้ว

4.4.  ผู้ใช้บริการยอมรับว่า บริษัทมีความจำเป็นต้องใช้ข้อมูลของผู้ใช้บริการที่ได้ให้ไว้แก่บริษัท ผ่านทางแพลตฟอร์ม เพื่อการปฏิบัติสิทธิและหน้าที่ของบริษัท โดยบริษัทจะดำเนินการดังกล่าวโดยสอดคล้องกับ นโยบายความเป็นส่วนตัวผู้ใช้บริการ

4.5.  กรณีที่แพลตฟอร์มอาจแสดงลิงก์ไปยังเว็บไซต์อื่นที่เป็นบุคคลที่สาม การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปเพียงเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้งาน และในฐานะเครื่องมือนำทางบนอินเทอร์เน็ต (Internet navigation tools) ทั้งนี้ ไม่ได้เป็นกรณีที่บริษัทให้การรับรองแต่ประการใดในเนื้อหาของเว็บไซต์ดังกล่าว บริษัทจะไม่รับผิดชอบหรือมีภาระรับผิดต่อความสูญเสีย หรือความเสียหายใด ไม่ว่าในลักษณะใดที่เกิดขึ้นจาก หรือ เกี่ยวข้องกับการใช้บริการหรือเนื้อหาของเว็บไซต์อื่นที่เป็นบุคคลที่สามนั้น

4.6.  ผู้ใช้บริการอนุญาตให้ บริษัท และหรือบริษัทในเครือนำชื่อกิจการ ชื่อบริษัท และ/หรือ โลโก้ของกิจการของผู้ใช้บริการ มาอยู่บนสิ่งตีพิมพ์หรือสื่อใดๆหรือเผยแพร่ด้วยวิธีอื่นใดเพื่อวัตถุประสงค์ในการอ้างอิงลูกค้าผู้ใช้บริการของ บริษัท

4.7.  บริษัทสงวนสิทธิ์ในการงด ระงับ หรือยุติการประกาศหรือการให้บริการกับธุรกิจตัวแทนหรือนายหน้า ของธุรกิจขายประกันทุกประเภท ธุรกิจเครือข่ายธุรกิจขายตรงธุรกิจหาสมาชิก MLM การตลาดแบบ face-to-face รวมถึงธุรกิจที่เหมือน หรือคล้ายกับที่กล่าวมา ตลอดจนประกาศงานที่ไม่มีความชัดเจนทั้งในส่วนของข้อมูลบริษัท รายละเอียดงาน หรือให้ข้อมูลไม่ถูกต้องตามความเป็นจริงธุรกิจที่ บริษัท เห็นว่าไม่เหมาะสม และธุรกิจที่มีการ ค้นประวัติเป็นจำนวนมากจนเป็นสาเหตุให้เกิดข้อสงสัย หากตรวจพบว่ามีการประกาศตามรูปแบบดังกล่าวข้างต้น หรือ มีการนำข้อมูลไปใช้นอกเหนือวัตถุประสงค์ของแพลตฟอร์ม บริษัทจะงด ระงับ หรือยุติการประกาศหรือการให้บริการอื่นใดทันทีโดยไม่จำเป็น ต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้าและผู้ใช้บริการไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหาย ดุลพินิจของบริษัทในการงด ระงับ หรือยุติการ ประกาศหรือการให้บริการดังกล่าวถือเป็นที่สิ้นสุด

5. ความรับผิดชอบของผู้ใช้บริการ

หากมีการเปลี่ยนแปลงที่อยู่ ข้อมูล หรือข้อความลงประกาศใดๆ ก็ตามที่มีผลต่อการใช้บริการ ผู้ใช้บริการมีหน้าที่ที่ต้องแจ้งให้บริษัททราบ และผู้ใช้บริการรับทราบ และยอมรับว่า จะเป็นผู้รับผิดชอบในกรณีที่เกิดความเสียหายอันเกิดจากการละเมิดเงื่อนไขการให้บริการหรือละเมิดสิทธิ์ของผู้ อื่นและมิให้ทางบริษัท และบริษัทในเครือ เจ้าหน้าที่ ตัวแทน และผู้ร่วมรายการ บริษัทคู่ค้า และพนักงานจะต้องรับผิดชอบต่อการเรียกร้องใดๆ รวมถึงค่าทนายที่ถูกเรียกร้องโดยบุคคลที่สาม

6. ข้อจำกัดความรับผิดชอบของบริษัท

บริษัท จะไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด รวมถึงความเสียหายทางตรง ความเสียหายทางอ้อม ความเสียหายพิเศษ ความเสียหายโดยบังเอิญหรือความเสียหายเกี่ยวเนื่อง ความสูญเสีย หรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เกิดขึ้นอันเกี่ยวเนื่องมาจากที่ บริษัท ไม่สามารถดำเนินการตามคำสั่ง การเกิดข้อผิดพลาด การงดเว้นการกระทำ การสอดแทรก การบกพร่อง ด้วยสาเหตุดังต่อไปนี้

6.1.  ผู้ใช้บริการขอรับรองว่า ข้อมูลและรายละเอียดต่างๆ ที่ให้ไว้กับบริษัท เป็นความจริงทุกประการ บริษัทมีสิทธิที่จะยกเลิกการให้บริการแก่ผู้ใช้บริการ โดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า โดยผู้ใช้บริการไม่มีสิทธิ์เรียกร้องค่าเสียหายใด หากบริษัทตรวจสอบพบว่าเกิดกรณีการให้ข้อมูล และรายละเอียดที่ไม่ถูกต้องเป็นจริง

6.2.  เกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งรวมถึงอุปกรณ์ระบบสื่อสารหรือส่งสัญญาณเชื่อมต่อไม่ทำงาน หรือล้มเหลว หรือสาเหตุจากไวรัสคอมพิวเตอร์

6.3.  ผู้ใช้บริการไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไข และข้อตกลงฉบับนี้

6.4.  ความล่าช้า หรือความบกพร่องอันเนื่องจากอุปกรณ์ต่างๆ ที่เกิดจากเครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้บริการ

6.5.  การสูญหายของผลกำไร Goodwill การใช้ประโยชน์ ข้อมูล หรือความเสียหายที่ไม่เป็นรูปธรรมอื่นของการใช้บริการ รวมไปถึงข้อมูลข่าวสารใดในแพลตฟอร์ม

7. การตัดสิทธิ์การเป็นผู้ใช้บริการ

ผู้ใช้บริการรับทราบและยอมรับว่า บริษัทมีสิทธิยกเลิกบัญชีผู้ใช้บริการของผู้ใช้บริการ ไม่ว่าด้วยเหตุใด หากมีเหตุให้บริษัทเชื่อว่า ผู้ใช้บริการได้ละเมิดเงื่อนไขการให้บริการ นอกจากนี้ บริษัท จะหยุดการให้บริการทั้งหมดหรือบางส่วนโดยไม่ว่าจะแจ้งให้ทราบหรือไม่ รวมไปถึงการลบข้อมูล และไฟล์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องที่ผู้ใช้บริการอาจให้แก่บริษัท โดยบริษัทไม่จำเป็นต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายจากการยกเลิกการให้บริการหรือการเป็นสมาชิกดังกล่าวกับท่านแต่อย่างใด

8. ข้อมูลเอกสารที่ใช้ผ่านบริการทางแพลตฟอร์ม

8.1.  เอกสารหรือหนังสือใดที่บริษัทได้ส่งไปยังผู้ใช้บริการตามจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (email) ที่อยู่และ/หรือ สำนักงานตามที่แจ้งไว้ในการสมัครสมาชิกหรือขอใช้บริการ ให้ถือว่าผู้ใช้บริการได้ทราบข้อความในเอกสารหรือหนังสือนั้นแล้ว

8.2.  ผู้ใช้บริการยืนยันว่าจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ตามที่ผู้ใช้บริการได้ระบุไว้ในส่วนหนึ่งส่วนใดของแพลตฟอร์ม เป็นจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (email) ที่สามารถเข้าถึงผู้ใช้บริการได้ตลอดเวลา ผู้ใช้บริการรับทราบว่า การติดต่อ จดหมายและค่าประกาศใดจากบริษัท ไปยังผู้ใช้บริการทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (email) ตามที่ผู้ใช้บริการให้ถือว่าเป็นการแจ้งให้แก่ผู้ใช้บริการทราบด้วยวิธีที่ถูกต้อง และให้ถือว่าผู้รับได้เห็นการติดต่อดังกล่าวแล้วตั้งแต่วันที่ส่งการติดต่อดังกล่าวทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (email) นั้น

9. ทรัพย์สินทางปัญญา

ข้อความ ภาพ เสียง เนื้อหา เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ ชื่อ ชื่อทางการค้า วิธีการนำเสนอ และส่วนประกอบใดๆ รวมทั้งทรัพย์สินทางปัญญาทุกชนิดที่จัดทำขึ้นโดย บริษัท ที่ปรากฏบนแพลตฟอร์มนี้ทั้งหมดเป็นของบริษัทโดยชอบด้วยกฎหมายแต่เพียงผู้เดียวและได้รับความคุ้มครองทางกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา ห้ามผู้ใช้บริการลอกเลียนข้อมูลในแพลตฟอร์ม หรือเอกสารต่างๆ หรือห้ามแจกจ่าย หรือห้ามทำสำเนา หรือห้ามกระทำการอื่นใดที่ทำให้สาระสำคัญเปลี่ยนไปจากเดิม โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัทก่อน

10. การเป็นโมฆะบางส่วน

10.1.  ข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ตีความและปรับใช้ภายใต้กฎหมายประเทศไทย และข้อพิพาทใดจะได้รับการแก้ไขระหว่างกันก่อน หากไม่สามารถแก้ไขได้จะให้แก้ไขโดยศาล

10.2.  ข้อกำหนดและเงื่อนไขแต่ละข้อมีผลบังคับแยกจากกัน และความสมบูรณ์ของบทบัญญัติในแต่ละข้อจะไม่มีผลกระทบถ้าบทบัญญัติข้ออื่นใดเป็นโมฆะ ในกรณีที่บทบัญญัติข้อใด หรือบางส่วนของข้อกำหนดและเงื่อนไขข้อใดไม่ชอบหรือจะไม่ชอบด้วยกฎหมาย เป็นโมฆะ หรือไม่สามารถบังคับใช้ได้ บทบัญญัติอื่นที่เหลือหรือข้อกำหนดและเงื่อนไขอื่นจะยังคงมีผลสมบูรณ์ และสามารถบังคับใช้ได้