การเคหะแห่งชาติรับ สมัครเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงาน 130 อัตรา ถึง 27 ก.ย.

การเคหะแห่งชาติ เปิดรับสมัครสอบบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงาน จำนวน 130 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 16 – 27 กันยายน 2563

ประกาศการเคหะแห่งชาติ เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน ประจำปี 2563

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ
1. วิศวกร (วิศวกรรมโยธา) จำนวน 6 อัตรา
2. วิศวกร (วิศวกรรมไฟฟ้า) จำนวน 3 อัตรา
3. วิศวกร (วิศวกรรมเครื่องกล) จำนวน 1 อัตรา
4. สถาปนิก (ปริญญาโท) จำนวน 1 อัตรา
5. สถาปนิก (ปริญญาตรี) จำนวน 3 อัตรา
6. พยาบาล จำนวน 1 อัตรา
7. นักบัญชี จำนวน 4 อัตรา
8. เศรษฐกร จำนวน 2 อัตรา
9. นิติกร จำนวน 3 อัตรา
10. บุคลากร (ความปลอดภัย และอาชีวอนามัยฯ) จำนวน 1 อัตรา
11. พนักงานระบบงานคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 อัตรา

12. พนักงานตรวจสอบภายใน จำนวน 3 อัตรา
13. พนักงานพัสดุ จำนวน 3 อัตรา
14. พนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 26 อัตรา
15. พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 26 อัตรา
16. พนักงานจัดการทรัพย์สิน จำนวน 4 อัตรา
17. พนักงานบริหารงานทั่วไป จำนวน 7 อัตรา
18. ช่างเทคนิค (สาขาวิชาก่อสร้าง หรือสาขาวิชาโยธา หรือสาขาวิชาสถาปัตยกรรม) จำนวน 31 อัตรา
19. ช่างเทคนิค (สาขาวิชาไฟฟ้า หรือสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์) จำนวน 7 อัตรา
20. ช่างเทคนิค (สาขาวิชาเครื่องกล) จำนวน 2 อัตรา

วิธีการรับสมัครสอบ
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 16 – 27 กันยายน 2563 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ //job.nha.co.th/

สมัครงานกับบริษัทชั้นนำทันที สร้าง Super Resume (ใบสมัครงาน) เลย ฟรี!

คำค้นหายอดนิยม

..