งานเด่นบริษัทดัง

บทความล่าสุด

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

                สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เป็นหน่วยงานของรัฐที่ก่อตั้งขึ้นตาม พรบ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 มีหน้าที่กำกับและพัฒนาตลาดทุนของประเทศ โดยมีภารกิจหลักในการ "กำกับและพัฒนาตลาดทุนให้น่าเชื่อถือ มีประสิทธิภาพ  และสังคมทุกภาคส่วนเข้าถึงได้" พันธกิจและบทบาทของสำนักงาน                1....อ่านต่อ
12/01/21|

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

12/01/21
                สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เป็นหน่วยงานของรัฐที่ก่อตั้งขึ้นตาม พรบ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 มีหน้าที่กำกับและพัฒนาตลาดทุนของประเทศ...อ่านต่อ

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

11/01/21
                สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  (ส.อ.ท.) จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2530   ซึ่งได้กำหนดวัตถุประสงค์การดำเนินงานของ...อ่านต่อ

บริษัท เคาน์เตอร์เซอร์วิส จำกัด

10/01/21
                บริษัท เคาน์เตอร์เซอร์วิส จำกัด ดำเนินธุรกิจตัวแทนรับชำระเงินค่าสินค้าและค่าบริการ ผ่านจุดให้บริการ(Outlet – Payment Service Provider)...อ่านต่อ

บริษัท ซาย สมายล์ จำกัด

08/01/21
                บริษัท ซายสมายล์ จำกัด เป็นบริษัทนำเข้าและส่งออกเม็ดพลาสติกชั้นนำ โดยเริ่มก่อตั้งในวันที่ 30 กรกฏาคม พ.ศ 2542 มีทุนจดทะเบียนกว่า 10 ล้านบาท ...อ่านต่อ

บริษัท ซัมมิท แคปปิตอล ลีสซิ่ง จำกัด

07/01/21
                บริษัท ซัมมิท แคปปิตอล ลีสซิ่ง จำกัด จัดตั้งขึ้นในประเทศไทยเมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2537 ด้วยทุนจดทะเบียน 150,000,000 บาท (หนึ่งร้อยห้าสิบล้านบาทถ้วน)...อ่านต่อ

คำค้นหายอดนิยม

..