คนชอบเล่น “ฟิตเนส” เป็นคนแบบไหน?

หลายคนทราบกันดีว่า การออกกำลังกายนั้นเปรียบเสมือนยาวิเศษ เพราะคุณจะได้เสริมสร้างเรื่องของสุขภาพให้ดีและแข็งแรงขึ้น อีกทั้งมีประโยชน์ต่อจิตใจของผู้เล่นด้วย ซึ่งหากคุณได้ฝึกฝนเล่นกีฬาใดอย่างสม่ำเสมอ กีฬาที่คุณเล่นนั้นจะมีประโยชน์ต่อคุณ เพราะจะช่วยฝึกทักษะความสามารถในด้านต่างๆให้คุณทั้งทางตรงและทางอ้อม

วันนี้ JOBTOPGUN จึงอยากจะแชร์ให้คุณทราบว่าการเล่น “ฟิตเนส” จะช่วยฝึกฝนทักษะความสามารถเรื่องใดให้คุณบ้าง ทักษะเหล่านี้คุณอาจจะมีแต่ยังไม่รู้ตัว ซึ่งผลการวิเคราะห์นี้มาจากงานวิจัยของท็อปกันร่วมกับมหาวิทยาลัยมหิดล จากผลวิจัยเรื่อง “กีฬาและงานอดิเรกฝึกฝนความสามารถของบุคลากรในด้านใดบ้าง” โดยมีผู้ร่วมตอบแบบสอบถามถึงกว่า 20,000 คน มาดูกันว่าคนชอบเล่นฟิตเนสเป็นคนแบบไหนและมีทักษะอย่างไรบ้าง?

1. วินัย หากต้องการทำให้ร่างกายแข็งแรงหรือมีสัดส่วนตามเป้าหมายที่เราต้องการจากฟิตเนสนั้น เราต้องมีวินัยในการฝึกอย่างสม่ำเสมอไม่โกหกตัวเอง เหนื่อยก็พัก ถ้าไหวก็ทำต่อ หากมีวินัยแล้วนั้น จะทำให้เราสามารถฝึกฝนได้อย่าง สม่ำเสมอ ไม่เกิดอันตรายต่อร่างกาย ฟิตเนสจึงเป็นส่วนหนึ่งในการฝึกความมีวินัยได้ โดยผู้ฝึกสอนต้องคอยควบคุมให้ดีใน ช่วงแรกจนนักกีฬามีวินัยในตนเองในที่สุด การเล่นฟิตเนสฝึกให้มีวินัยได้เพราะการเล่นฟิตเนสไม่ใช่ว่าอยากจะเล่นเครื่องออกกำลังกายชิ้นไหนก็เล่น เพราะในการเล่นฟิตเนสในคร้ังแรกเราก็จะมีเทรนเนอร์มาช่วยฝึกและบอกเราว่าอุปกรณ์ชิ้นไหนใช้เพื่อสร้างกล้ามเน้ือส่วนไหนใช้อย่างไร อันไหนควรเล่นก่อนหลัง ซึ่งก็เป็นการฝึกทกัษะอีกทางหน่ึงให้เราเป็นคนมีวินัยทำอะไรอย่างมีขั้นตอน ก่อนหลัง ไม่ใช่ว่าอยากทําอะไรก่อนก็ได้ โดยไม่มีวินัยในตัวเอง

2.อดทน การเล่นฟิตเนสใช้ความอดทนสูงมาก เพราะเหนื่อยแต่สิ่งที่เราอดทนเหนื่อยนั้นก็เพื่อร่างกายที่สวยงาม เราจึง อดทนที่จะเล่นฟิตเนส ดังนั้น จึงเป็นการฝึกทกัษะให้เรารู้จักอดทนขนาดกายที่เหนื่อยเรายังทนได้ดังนั้นการที่เราต้องทำงาน ร่วมกับผู้อื่นหรือทําอะไรที่ยากที่ลําบาก เราต้องอดทนให้ได้ เพราะหลงัจากสิ่งที่เราอดทนนั้นให้คิดไว้เสมอว่าจะมีสิ่งดีๆ ตามมาเสมอ การเล่นฟิตเนสต้องอาศัยความมุ่งมั่น และความตั้งใจจริงที่จะเล่น เพื่อที่จะให้ผลของการเล่นออกมามีประสิทธิภาพดีที่สุด ตามที่เรามุ่งหวังหรือตั้งใจเอาไว้ว่า เล่นฟิตเนสเพื่ออะไร และระยะเวลาที่เล่นนั้นใช้เวลานานเท่าไหร่ ถึงจะเห็นผล ทำให้รู้ได้ว่าแต่ละคนนั้น มีความอดทนมากน้อยแค่ไหนที่จะเล่นเพราะว่าการเล่นฟิตเนสต้องเริ่มต้นจากขั้น พื้นฐานก่อน ทำใหเ้ราได้ฝึกความอดทนด้วย

3. เป็นผู้ที่ดูดีมีเสน่ห์ การออกกำลังกาย ทำใหเ้รารู้สึกว่าเรามีความมั่นใจในตัวเองมากข้ึน รู้สึกว่าร่างกายเราดูดีเป็นที่น่าสนใจ ทำใหเ้รามีบุคลิกภาพที่ดูดีมากข้ึน การออกกำลังกายทำให้เราเป็นคนที่ดูดีโดยเฉพาะการเล่นฟิตเนสนั้นสามารถช่วยใหเ้รามีรูปร่างที่ดีได้เมื่อ เรามีรูปร่างที่ดีแข็งแรง ก็จะสามารถเสริมให้เราดูมีเสน่ห์และเมื่อเราดูดีแล้วก็น่าจะเป็นพื้นฐานส่วนหน่ึงในการเสริมสร้างความมั่นใจในตัวเอง และเมื่อคนเรามั่นใจในตัวเองเมื่อไหร่แล้วการทำสิ่งต่างๆกจ็ะออกมาอย่างเต็มศักยภาพ

4. กระตือรือร้น การออกกำลังกายเป็นการกระตุ้นให้ร่างกายตื่นตัวเนื่องมาจากอวัยวะ ต่างๆได้เคลื่อนไหวกล้ามเน้ือเกิดการ ยืดหยุ่น และเส้นเลือดก็สูบฉีดเลือด และออกซิเจนไปทั่วร่างกายจึงทำให้ร่างกาย และจิตใจของเรากระปรี้กระเปร่า ยิ่งถ้าเรา ได้เล่นฟิตเนสที่รองรับการออกกําลังกายได้ทุกส่วนอย่างเป็นประจํา ร่างกายและจิตใจของเราก็จะกระตือรือร้นอยู่ตลอดเวลา สมองก็ปลอดโปร่งสดชื่นพร้อมที่จะทํางานต่างๆ การเล่นฟิตเนสช่วยในด้านความกระตือรือร้นที่จะปฎิบัติเป็นกิจวัตรและไม่ละเลยในการออกกําลังกายและ แบ่งเวลาในการดูแลตวัเอง และส่งผลให้ร่างกายเคยชินไม่เฉื่อยชา กระตือรือร้นในการทำกิจกรรมต่างๆมากข้ึน

5. มีมนุษยสัมพันธ์ดี กีฬาเป็นสื่อที่ดีอย่างหนึ่งที่ทําให้เรามีเครือข่ายกับผู้อื่น นอกจากจะได้พบปะกับผู้คนที่แปลกแตกต่างออกไป จากที่เคยเจอในแต่ละวัน เราก็อาจจะได้เพื่อนใหม่ๆ จากการเล่นกีฬา เกิดการแลกเปลี่ยนในหลายๆด้าน เกิดการช่วยเหลือซึ่งกันและกันนอกจากน้ีทำให้เราพัฒนาและมองโลกในมุมที่กว้างออกไปอีก ฟิตเนสเป็นสังคมอีกสังคมหนึ่งที่มีผู้ที่รักและใส่ใจสุขภาพมารวมตัวกันเพื่อดูแลตัวเอง การที่เข้าฟิ ตเนส ทําให้รู้จักคนที่มีจุดมุ่งหมายเดียวกัน ทําให้ง่ายต่อการทักทายหรือพูดคุย เพราะอย่างน้อยก็คุยเรื่องเดียวกัน อีกอย่างหนึ่งคือจะค่อยๆ ทำให้เรากล้าที่จะพูดที่จะคุยกับคนอื่นมากข้ึน ยกตวัอย่างง่ายๆ อย่างการเล่นเวทเป็นประจำ บางทีเราใชน้ำหนักมากข้ึน ก็ต้องหาเพื่อนมาช่วยกันระวังเพื่อความปลอดภัยทำใหเ้ราได้ทำความรู้จักกับคนอื่นๆ ภายในฟิตเนสได้ง่ายข้ึน ความเคยชินน้ีจะส่งผลใหเ้รากลา้ที่จะพูดคุยกับสังคมภายนอกได้อีกด้วย

6. ไม่เคยล้มเลิกความตั้งใจ เป้าหมายในการออกกำลังกายและตั้งใจทำให้สำเร็จกับเป้าหมายที่วางไว้โดยไม่ล้มเลิกความตั้งใจแม้ว่าจะเหนื่อยหรือล้ามากขนาดไหนก็ตาม เช่นกำหนดเวลาในการวิ่งก็ต็องทำให้ได้ตามที่ตัวเองตั้งใจไว้โดยไม่หยุดกลางคัน เป็นต้น

7. มุ่งทำงานให้เสร็จตามเป้าหมาย การที่มีการตั้งเป้าหมายของคนแต่ละคนในการเล่นฟิตเนส เช่น เล่นเพื่อสร้างกล้ามเน้ือเล่นเพื่อลดน้ำหนัก หรือเล่นเพื่อให้มีสุขภาพดีเมื่อมีเป้าหมายแล้วก็จะเกิดแรงบันดาลใจในการเล่น เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้เมื่อผู้ที่ได้เล่นฟิตเนสเล่นอย่างจริงจังและมีเป้าหมายเป็นประจํา จะสร้างให้เกิดวินัยกับตัวเองในการที่จะทํางานใดๆให้สําเร็จตามเป้าหมาย ที่ตั้งไว้ การเล่นฟิตเนสก็มีเป้าหมายในการเล่นคือ ได้ร่างกายที่แข็งแรงมีรูปร่างที่สวยงาม เมื่อเรามีเป้าหมายก็จะทําให้เราทำอะไรได้สำเร็จโดยง่ายและตรงตามจุดประสงค์ผลที่ออกมาดีอย่างที่ตั้งใจ ถ้าเราทำอะไรโดยไม่มีเป้าหมาย มันก็ยากที่จะเห็นความสำเร็จของสิ่งนั้น เพราะเรายังไม่รู้ว่าจะทำไปเพื่ออะไร การเล่นฟิตเนสจึงเป็นการฝึกให้เราเป็นคนที่ทํางานให้เสร็จตามเป้าหมายได้ เพราะการออกกําลังก็คือเป้าหมายให้รูปร่างดูดี คือหัดให้เราทําอะไรอย่างมีเป้าหมาย

8. มีพัฒนาการในตนเองสูง สามารถพัฒนาตนเองโดยเล่นเครื่องออกกำลังกายได้มากข้ึน หลากหลายชนิดข้ึน และพัฒนาไปเรื่อยๆเพื่อให้ เล่นได้นานและเล่นได้อย่างถูกวิธีเพื่อประโยชน์ต่อร่างกายและจะส่งผลต่อการทำงานที่จะสามารถพัฒนาตนเอง เรียนรู้สิ่ง ใหม่ๆเพิ่มข้ึนนั้นเอง

9. เก่งในการบริหารเวลา โดยปกติเวลาหลังเลิกเรียนหรือเลิกงานหลายคนมักจะรู้สึกเหน็ดเหนื่อยไม่อยากจะทําอะไรต่อ จนไม่คิดที่จะ ทำอะไรนอกจากทานอาหารและพักผ่อน ดังนั้นผู้ที่มีการบริหารเวลาที่ดีก็จะสามารถแบ่งสรรเวลาสำหรับการออกกำลังกาย ได้ ในการออกกำลังกายส่วนใหญ่เราจะต้องตั้งเป้าหมาย แล้วเรามักจะต้องกําหนดเวลาที่จะต้องทําให้สําเร็จ ตลอดจนการ ที่จะกำหนดเวลาในการออกกาํลังกาย เพราะในชีวิตไม่ได้มีเพียงแต่การออกกาํลังกายเท่านั้น เราเองยังต้องมีความรับผิดชอบอื่นๆด้วย เพราะฉะนั้น เราจะต้องรู้จักที่จะบริหารเวลาให้เป็นสัดส่วน และให้ได้ตามที่ได้กำหนดไว้

10. ชอบเข้าสังคม การที่เราไปออกกําลังกายที่ฟิตเนสบ่อยๆ ทําให้เราได้พบปะผู้คนที่ชอบทํากิจกรรมเหมือนกัน เราสามารถพุดคุยกับคนที่เราไม่เคยรู้จักได้และยังสร้างความสนิทสนมเพิ่มมากข้ึนได้ทำให้เราอยากเข้าสังคม และไม่ปิดกั้นตัวเอง ในการเล่นฟิตเนสแน่นอนจะต้องพบกับผู้คนมากมายนั่นเป็นการที่ทำให้เรารู้จักการชอบเข้าสังคม เมื่อรู้จักที่จะเข้าสังคมทําให้รู้จักปรับตัวให้อยู่ในสังคมได้แล้วจะทำให้พัฒนาในสิ่งต่างๆตามมา รวมถึงการที่ทําให้มีอัธยาศัยที่ดี ด้วย

+ ขยัน การเล่นฟิตเนสต้องมีความขยันจึงจะประสบความสําเร็จในการออกกําลังกาย เปรียบได้กับวิถีการดําเนินชีวิต ในปัจจุบันคนขยันก็จะได้พบกับอะไรๆมากมาย ทั้งด้านดีและร้าย ทำให้สามารถผ่านพ้นอุปสรรคต่างๆได้หากขยันทำงานนั้นอการเล่นฟิตเนสเพื่อให้ได้สิ่งที่เราต้องการเช่น กล้าม นำ้หนักลด ฯลฯ ต้องใช้ความอดทนอย่างมากเพราะมันไม่ สามารถเกิดข้ึนภายในวันเดียว เราต้องขยันไปฟิตเนส สม่ำเสมอ

+ ตรงต่อเวลา การออกกาํลงักายบางคร้ังก็เป็นเรื่องยาก เพราะกิจกรรมการทำงานในแต่ละวันนั้น ไม่เอื้อต่อการออกกำลังกาย เช่น เลิกงานดึก รถติด แต่หากเราไปออกกําลังกายที่ฟิตเนส ต้องตัดใจกับทุกเรื่องที่จะเข้ามา และทําให้กําหนดเวลาที่แน่นอนและตรงต่อเวลาในการไปฟิตเนสทุกคร้ัง การเล่นฟิตเนส จะต้องมีความตรงต่อเวลาถ้าหากเล่นฟิตเนสแบบไม่ตรงต่อเวลา เช่น เล่นเครื่องน้ีนานเกินไป อาจจะทำให้เกิดผลเสียมากกว่าผลดีก็เป็นได้หรือเล่นเครื่องเล่นน้ีน้อยเกินไป ก็อาจจะไม่ได้ผลต่อการออกกำลังกาย ก็เป็นได้ดังนั้นการเล่นฟิตเนส จะช่วยใหเ้สริมสร้างทักษะในเรื่องของการตรงต่อเวลาได้

+ ชอบความท้าทาย ในการเล่นฟิตเนส มันท้าทายความสามารถว่าเราสามารถเล่นได้ไหม คร้ังน้ีเล่นได้ต่อไปเราก็พัฒนาระดับของเราในขั้นต่อไปว่า ขั้นต่อไปน้ีเราจะทำได้เหมือนคนอื่นไหม เราก็ต้องพยายามทำให้ได้คนอื่นทำได้เราก็ต้องทำได้เหมือนกัน เป็นการท้าทายความสามารถของเราไปเรื่อยๆ เพื่อเป็นการพัฒนาความรู้ความสามารถของเราให้ยิ่ ดีข้ึน ซึ่งนำมาใช้ในการปฏิบัติงานเช่นเดียวกัน สิ่งไหนเราทำไม่ได้เราก็ต้องพยายามทำให้ได้มันท้าทายความสามารถของเรา การเล่นฟิตเนสไประยะเวลาหน่ึงถ้าร่างกายเคยชินกับการฝึกในระดับน้ำหนักที่เล่นประจำแล้วควรเพิ่ม ความท้าทายโดยการเพิ่มนำ้หนักและเล่นในระดับท่าที่ยากข้ึน เพื่อให้เกิดความท้าทายใหม่จะได้ไม่จำเจและน่าเบื่อเปรียบ กับการทํางานถ้าเป็นการทํางานเดิมๆ ไปเรื่อยๆ ในระยะเวลาหนึ่งจะเกิดความเบื่อหน่าย ขาดความกระตือรือร้น งานที่ได้ก็จะขาดความคิดสร้างสรรค์ไปในที่สุด

 

 

สมัครงานกับบริษัทชั้นนำทันที สร้าง Super Resume (ใบสมัครงาน) เลย ฟรี!

คำค้นหายอดนิยม

..