คนทำงานต้องรู้ไว้ COVID-19 กับ สิทธิประกันสังคมครอบคลุมอะไรบ้าง

          เพราะเชื้อไวรัส COVID-19 นั้นไม่เลือกว่าจะระบาดกับคนกลุ่มไหน ดังนั้น วัยทำงานอย่างเราๆก็ควรจะเตรียมตัวรับมือไว้อย่างเต็มที่ เพราะโรคไวรัสนี้ระบาดไปทั่วทุกพื้นที่กทม.และต่างจังหวัด หากติดเชื้อ COVID-19 ขึ้นมาเราจะทำอย่างไร เพราะค่าใช้จ่ายที่มีก็อาจจะแตะหลักแสนได้ แต่ไม่ต้องกังวลไปค่ะ หากเรามีสิทธิประกันสังคมแล้ว ยังไม่ได้ซื้อประกัน COVID-19 ใดๆ แต่ที่สำคัญต้องมีเงื่อนไขเหล่านี้เพื่อรับสิทธิการรักษา เคยเดินทางไป-กลับ ประเทศกลุ่มเสี่ยง หรือเป็นบุคคลกลุ่มเสี่ยง เช่น ลูกเรือสายการบิน, คนขับรถบริการนักท่องเที่ยว บุคคลดูแลผู้ป่วย COVID-19 หรือผู้ที่มีอาการระบบทางเดินหายใจ มีไข้ 37.5 องศา ไอแห้ง มีน้ำมูก เจ็บคอ เหนื่อยหอบ ให้ไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาลตามสิทธิประกันสังคมที่เลือกไว้เพื่อตรวจหาโรคโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆค่ะ แต่หากไม่สามารถไปโรงพยาบาลตามสิทธิ์ได้ เช่น ขณะนั้นอยู่ต่างจังหวัด หรือต่างพื้นที่ สามารถเข้ารักษาในโรงพยาบาลที่อยู่ใกล้ หรือโรงพยาบาลรัฐทุกแห่งตามระบบประกันสังคมก่อนได้ สำหรับผู้ที่ป่วยเป็นโรค COVID-19 แล้ว มาอัพเดตสิทธิการรักษาโรค โดยแบ่งเป็น 4 กรณีใหญ่ๆตามนี้

     1. เข้ารักษาในโรงพยาบาลรัฐ

          ผู้ป่วยนอก สิทธิประกันสังคมครอบคลุม ดังนี้  ค่าตรวจวินิจฉัยโรคของห้องปฏิบัติการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดและค่าอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (PPE) สำหรับบุคลากรห้องปฏิบัติการในอัตราไม่เกินครั้งละ 3,000 บาท และจ่ายค่าอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (PPE) สำหรับบุคลากรเพื่อเก็บตัวอย่างส่งตรวจ ครั้งละไม่เกิน 540 บาท

          ผู้ป่วยใน ประกันสังคมดูแลเรื่องค่าห้องพักสำหรับควบคุมดูแลรักษาตามมาตรฐานและค่าอาหารไม่เกินวันละ 2,500 บาท ค่าบริการทางการแพทย์คำนวณตามกลุ่มวินิจฉัยโรคร่วม (DRG)ในอัตรา 12,000 บาท ต่อหนึ่งน้ำหนักสัมพัทธ์ปรับตามวันนอน (AdjRW) ค่ายาต้านไวรัสไม่เกิน 7,200 บาท ต่อราย ค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการ ไม่เกินครั้งละ 2,500 บาท และค่าอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล(PPE)ตามอาการของผู้ป่วย กรณีอาการเล็กน้อยถึงปานกลาง จ่ายไม่เกิน 15 ชุดต่อวัน อัตรา 740 บาทต่อชุด กรณีอาการรุนแรงจ่ายไม่เกิน 30 ชุดต่อวัน อัตรา 740 บาทต่อชุด

     2. เข้ารักษาในโรงพยาบาลเอกชน   

          ผู้ประกันตนที่เข้าเกณฑ์สอบสวนโรคติดเชื้อโควิด-19 ตามเกณฑ์กระทรวงสาธารณสุข และไม่ได้เป็นผู้รับสิทธิจากหน่วยงานภาครัฐอื่นนั้น ได้รับสิทธิค่าบริการทางการแพทย์ในการวินิจฉัยโรค และค่าบริการทางการแพทย์สำหรับผู้ประกันตนที่ป่วยสำนักงานฯ จ่ายให้สถานพยาบาลเอกชนตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด

     3. ค่าพาหนะ

          หากจำเป็นต้องส่งต่อผู้ประกันตนที่ป่วยเป็น COVID-19 ภายในจังหวัดเดียวกัน สำนักงานประกันสังคมจ่ายตามจริง ไม่เกิน 500 บาท กรณีต่างท้องที่จังหวัดอื่นจ่ายเบื้องต้น 500 บาท และจ่ายเพิ่มกิโลเมตรละ 6 บาท ทั้งยังจ่ายค่าอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล(PPE) และค่าทำความสะอาดฆ่าเชื้อยานพาหนะไม่เกิน 3,700 บาทต่อครั้ง

     4. กรณีอื่นๆ

          หากสำนักงานฯ เห็นว่าผู้ประกันตนสมควรได้รับค่าบริการทางการแพทย์นอกเหนือจากที่กำหนด สำนักงานฯ จะต้องจ่ายภายใต้คำแนะนำของคณะกรรมการการแพทย์

          ทั้งหมดนี้คือสิ่งที่คนทำงานอย่างเราๆต้องรู้ไว้ หากมีอาการป่วย เจ็บคอ ไอแก้ง หรือมีอาการร่วมที่อาจจะเข้าข่ายป่วยโรค COVID-19 ก็สามารถเข้ารับการรักษาโดยใช้สิทธิประกันสังคมได้ตามที่กล่าวได้เลย แต่หากอยากป้องกันไว้ดีกว่าแก้ ต้องรักษาสุขภาพ หลีกเลี่ยงการอยู่ในพื้นที่คนหนาแน่นและล้างมือบ่อยๆเข้าไว้นะคะ

สมัครงานกับบริษัทชั้นนำทันที สร้าง Super Resume (ใบสมัครงาน) เลย ฟรี!

คำค้นหายอดนิยม

..