คุณสมบัติของผู้บริหารและหัวหน้าที่ดี ควรเป็นอย่างไร?

          การที่คุณจะประสบความสำเร็จในการทำงานและเป็นหัวหน้าที่ดีต่อลูกน้องภายในบริษัท ไม่ใช่ว่าคุณจะต้องเป็นคนที่ทำงานเก่ง มีความสามารถเพียงอย่างเดียว แต่คุณต้องมีคุณสมบัติในการเป็นหัวหน้าเหล่านี้ด้วย

  • มีความเป็นผู้นำ

          ผู้บริหารถือเป็นตำแหน่งใหญ่ที่ต้องคอยคุมดูแลลูกน้องทั้งหมด ดังนั้นคนที่ทำงานตำแหน่งนี้ต้องเป็นคนมีความเป็นผู้นำที่ดี สามารถพูดชักจูงให้ลูกน้องเชื่อมั่น และตั้งใจทำตามเป้าหมายได้ ทั้งยังต้องเป็นคนที่มีความยุติธรรม เพราะคุณจะต้องตัดสินใจในการแก้ปัญหาหลาย ๆ เรื่อง รวมถึงปัญหาของพนักงานด้วย หากคุณตัดสินใจด้วยความเป็นยุติธรรม พนักงานในบริษัทจะเชื่อใจและเชื่อมั่นในตัวคุณมากยิ่งขึ้น แต่หากคุณตัดสินใจเข้าข้างลำเอียงพนักงานบางคน จะทำให้เกิดความเคลือบแคลงใจภายในองค์กรได้

  • มีเมตตากรุณา

          นอกจากจะต้องมีความยุติธรรมแล้ว หัวหน้าที่ดีจะต้องมีความเมตตากรุณาด้วย หากลูกน้องทำผิดก็ต้องว่ากล่าวตักเตือน ลงโทษด้วยความเป็นธรรมและเมตตากรุณา รู้จักผ่อนปรนและเมตตาลูกน้องที่ทำผิดให้มีโอกาสแก้ไขปรับปรุงตัวให้ดีขึ้น ไม่ถือโทษแค้นส่วนตัว เพื่อบรรยากาศการทำงานที่ดี และส่งเสริมให้ทุกคนรู้สึกมีความสุขที่ได้ทำงานร่วมกัน

  • มีความรู้ความสามารถ

          ผู้บริหารที่ดีจะต้องเป็นคนที่เก่ง และมีความรู้ ความสามารถในทุก ๆ ด้าน หมั่นศึกษาหาความรู้ใหม่ ๆ อยู่เสมอ เพราะความรู้ใหม่ จะช่วยให้ผู้บริหารสามารถคิดเทคนิค และวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจได้อย่างถูกต้อง อีกทั้งยังช่วยให้ผู้บริหารมีความคิดสร้างสรรค์ กล้าคิด และกล้าตัดสินใจลงมือทำให้สามารถเกิดขึ้นจริงได้

  • มีเป้าหมายที่ชัดเจน

          การกำหนดเป้าหมายที่ชัดเจนให้แก่ตนเองและลูกน้อง ถือเป็นหนึ่งในคุณสมบัติที่หัวหน้าที่ดีควรมี เพราะจะช่วยให้ลูกน้องรู้สึกประทับใจ รู้สึกถึงความมีส่วนร่วมและเข้าใจถึงเป้าหมายที่ต้องทำงานร่วมกัน เมื่อลูกน้องรับรู้ถึงเป้าหมาย และรู้สึกดีที่ได้มีส่วนร่วมกันจะยิ่งทำให้งานที่ออกมามีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมายได้ง่ายยิ่งขึ้น อีกทั้งเมื่อประสบความสำเร็จแล้ว จะช่วยให้ลูกน้องรู้สึกประทับใจ ชื่นชมความสำเร็จร่วมกับบริษัท รักและผูกพันธ์กับบริษัทมากยิ่งขึ้น

  • มีให้กำลังใจและสนับสนุนลูกน้อง

          หากคุณต้องการเป็นหัวหน้าที่ดี ลูกน้องให้ความรักและแรงสนับสนุน คุณต้องเริ่มด้วยการให้กำลังใจและสนับสนุนลูกน้องก่อน นำใจเขามาใส่ใจเรา เมื่อลูกน้องทำผิดต้องว่ากล่าวตักเตือนและให้กำลังใจ เพราะทุกคนสามารถทำผิดพลาดกันได้ สนับสนุนให้ลูกน้องรู้สึกดี เพื่อที่เขาจะได้มีกำลังใจในการทำงาน และพร้อมที่จะทุ่มเททำงานให้กับคุณจนงานออกมาดีที่สุด

          หากต้องการเป็นที่รักในหมู่ลูกน้อง และอยากที่จะประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน คุณสมบัติเหล่านี้นับเป็นสิ่งที่หัวหน้าหรือผู้บริหารทุกคนควรมี ซึ่งในโลกความเป็นจริงนั้น คุณไม่สามารถเลือกหัวหน้าของคุณได้ แต่ถ้าวันใดที่คุณได้เลื่อนขั้นหรือทำงานเป็นหัวหน้า โปรดอย่าลืมคุณสมบัติที่ดีเหล่านี้ และปฏิบัติตัวเป็นหัวหน้าที่ดีให้กับลูกน้อง รับรองคุณสมบัติเหล่านี้จะช่วยส่งเสริมให้คุณเป็นหัวหน้าที่รักในใจของลูกน้องได้อย่างแน่นอน

สมัครงานกับบริษัทชั้นนำทันที สร้าง Super Resume (ใบสมัครงาน) เลย ฟรี!

คำค้นหายอดนิยม

..