งานรัฐวิสาหกิจ : รับสมัครตำแหน่งพนักงานการเงิน ระดับ 7 องค์การจัดการน้ำเสีย

รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลภายนอก เพื่อบรรจุเป็นพนักงานองค์การจัดการน้ำเสีย รัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงมหาดไทย ตำแหน่งหัวหน้ากองการเงิน ระดับ 7 องค์การจัดการน้ำเสีย 

รับสมัครถึงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2662

ด้วยองค์การจัดการน้ำเสีย รัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงมหาดไทย มีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลภายนอก เพื่อบรรจุเป็นพนักงานองค์การจัดการน้ำเสีย ในตำแหน่งหัวหน้ากองการเงิน ระดับ ๗ ฝ่ายบัญชีและการเงิน สายงานบริหาร โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. คุณสมบัติตำแหน่ง และอัตราเงินเดือน
1.1 คุณวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี สาขาการเงิน/บัญชี หรือเทียบเท่า
1.2 อัตราเงินเดือนขั้นต้น 24,000 บาท หากมีประสบการณ์โดยตรงในงานที่เกี่ยวข้อง จะได้รับการพิจารณาเพิ่มประสบการณ์
1.3 มีประสบการณ์โดยตรงในงานที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า 8 ปี ทั้งนี้ตามข้อบังคับองค์การจัดการน้ำเสียฉบับที่ 53 ว่าด้วยมาตรฐานการกำหนดตำแหน่งพนักงานองค์การจัดการน้ำเสีย พ.. 2554 (แก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 2).. 2561 ข้อบังคับองค์การจัดการน้ำเสียฉบับที่ 56 ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.. ๒๕๕๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และระเบียบองค์การจัดการน้ำเสีย ว่าด้วยหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการสรรหา การเลือกสรร และการบรรจุพนักงานองค์การจัดการน้ำเสีย พ.. 2557

2. คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะของผู้มีสิทธิ์สมัครเข้ารับการสอบคัดเลือก / กำหนดการและวิธีการรับสมัคร
สามารถดูรายละเอียดตาม เอกสารประกาศจากองค์การจัดการน้ำเสีย

สมัครงานกับบริษัทชั้นนำทันที สร้าง Super Resume (ใบสมัครงาน) เลย ฟรี!

คำค้นหายอดนิยม

..