งานรัฐวิสาหกิจ : รับสมัครตำแหน่งพนักงานการเงิน ระดับ 6 องค์การจัดการน้ำเสีย

รับสมัครคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานองค์การจัดการน้ำเสีย รัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงมหาดไท ตำแหน่งพนักงานการเงิน ระดับ 6

รับสมัครตั้งแต่วันที่ 31 กรกฎาคม –   5 สิงหาคม 2562

ด้วยองค์การจัดการน้ำเสีย รัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงมหาดไทย มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลภายนอก เพื่อบรรจุเป็นพนักงานองค์การจัดการน้ำเสีย ในตำแหน่งพนักงานการเงิน ระดับ 6 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1.คุณสมบัติตำแหน่งและอัตราเงินที่จะได้รับ :
– คุณวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี สาขาการเงิน/การบัญชี หรือเทียบเท่า
– เป็นพนักงานองค์การจัดการน้ำเสียโดยดำรงตำแหน่งในระดับ 5 ไม่น้อยกว่า 2 ปี และต้องมีเงินเดือนไม่น้อยกว่าขั้นต้นองระดับ 6

2. คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะของผู้มีสิทธิ์สมัครเข้ารับการสอบคัดเลือก/กำหนดการและวิธีการรับสมัคร
สามารถดูรายละเอียดตาม เอกสารประกาศจากองค์การจัดการน้ำเสีย

สมัครงานกับบริษัทชั้นนำทันที สร้าง Super Resume (ใบสมัครงาน) เลย ฟรี!

คำค้นหายอดนิยม

..