งานรัฐวิสาหกิจ : รับสมัครตำแหน่งหัวหน้ากองงบประมาณ ระดับ 7 องค์การจัดการน้ำเสีย

รับสมัครคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานองค์การจัดการน้ำเสีย รัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงมหาดไท ตำแหน่งหัวหน้ากองงบประมาณ ระดับ 7

รับสมัครตั้งแต่วันที่ 2 สิงหาคม –  21 สิงหาคม 2562

ด้วยองค์การจัดการน้ำเสีย รัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงมหาดไทย มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลภายนอก เพื่อบรรจุเป็นพนักงานองค์การจัดการน้ำเสีย ในตำแหน่งตำแหน่งหัวหน้ากองงบประมาณ ระดับ 7 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. คุณสมบัติตำแหน่งและอัตราเงินที่จะได้รับ :
คุณวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี สาขาการเงิน/การบัญชี หรือเทียบเท่า
มีประสบการณ์โดยตรงในงานที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า 8 ปี
อัตราเงินเดือนข้างต้น 24,000 บาท หากมีประสบการณ์โดยตรงในงานที่เกี่ยวข้องจะได้รับพิจารณาเพิ่มประสบการณ์

2. คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะของผู้มีสิทธิ์สมัครเข้ารับการสอบคัดเลือก/กำหนดการและวิธีการรับสมัคร
สามารถดูรายละเอียดตาม เอกสารประกาศจากองค์การจัดการน้ำเสีย

สมัครงานกับบริษัทชั้นนำทันที สร้าง Super Resume (ใบสมัครงาน) เลย ฟรี!

คำค้นหายอดนิยม

..