งานรัฐวิสาหกิจ : รับสมัครตำแหน่งพนักงานการเงิน ระดับ 3-4 องค์การจัดการน้ำเสีย

รับสมัครคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานองค์การจัดการน้ำเสีย รัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงมหาดไท ตำแหน่งพนักงานการเงิน ระดับ 3-4

รับสมัครตั้งแต่วันที่ 8 สิงหาคม –  29 สิงหาคม 2562

ด้วยองค์การจัดการน้ำเสีย รัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงมหาดไทย มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลภายนอก เพื่อบรรจุเป็นพนักงานองค์การจัดการน้ำเสีย ในตำแหน่งตำแหน่งพนักงานการเงิน ระดับ 3-4 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. คุณสมบัติตำแหน่งและอัตราเงินที่จะได้รับ :
คุณวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี สาขาการเงิน/การบัญชี หรือเทียบเท่า
อายุไม่เกิน 35 ปี
พนักงานการเงิน ระดับ3 ปริญญาตรี อัตราเงินเดือนแรกบรรจุ 15,000 บาท
พนักงานการเงิน ระดับ4 ปริญญาโท อัตราเงินเดือนแรกบรรจุ 17,830 บาท

2. คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะของผู้มีสิทธิ์สมัครเข้ารับการสอบคัดเลือก/กำหนดการและวิธีการรับสมัคร
สามารถดูรายละเอียดตาม เอกสารประกาศจากองค์การจัดการน้ำเสีย

สมัครงานกับบริษัทชั้นนำทันที สร้าง Super Resume (ใบสมัครงาน) เลย ฟรี!

คำค้นหายอดนิยม

..