งานรัฐวิสาหกิจ : รับสมัครตำแหน่งพนักงานการเงิน ระดับ 6 องค์การจัดการน้ำเสีย รับสมัครถึง 25 มกราคม 2562

ขยายเวลารับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลภายนอก เพื่อบรรจุเป็นพนักงานรัฐวิสากิจ องค์การจัดการน้ำเสีย สังกัดกระทรวงมหาดไทย ตำแหน่งพนักงานการเงิน ระดับ 6  รับสมัครถึง 25 มกราคม 2562

ตามที่ได้มีประกาศองค์การจัดการน้ำเสียที่ 71 / 2561 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลภายนอก เพื่อบรรจุเป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจ องค์การจัดการน้ำเสีย สังกัดกระทรวงมหาดไทย ตำแหน่งพนักงานการเงินระดับ 6 โดยมีระยะเวลารับสมัครตั้งแต่วันประกาศรับสมัครจนถึงวันศุกร์ที่ 28 ธันวาคม 2561 เนื่องจากจำนวนผู้สมัครน้อย โครงการจัดการน้ำเสียจึงขยายเวลาการรับสมัครใหม่ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. คุณวุฒิและคุณสมบัติตำแหน่ง 
1.1 ไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี ไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีสาขาบัญชี หรือสาขาการเงิน
1.2 มีความรู้ ความเข้าใจ ในนโยบายการบริหารงานขององค์กร และสามารถจัดทำแผนงานที่สอดคล้องกับนโยบาย มีวิจารณญาณในการแก้ปัญหา สามารถวางแผนการบริหารงานควบคุมภายใน และบริหารความเสี่ยง
1.3 มีความรู้ ความเข้าใจในกฎหมาย กฎ ระเบียบและข้อบังคับต่างๆที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่
1.4 ประสบการณ์โดยตรงในงานบัญชีหรือการเงินไม่น้อยกว่า 6 ปี

2. คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะของผู้มีสิทธิ์สมัครเข้ารับการสอบคัดเลือก / กำหนดการและวิธีการรับสมัคร
สามารถดูรายละเอียดตาม เอกสารประกาศจากองค์การจัดการน้ำเสีย

สมัครงานกับบริษัทชั้นนำทันที สร้าง Super Resume (ใบสมัครงาน) เลย ฟรี!

คำค้นหายอดนิยม

..