งานราชการ : การประปานครหลวงเปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงาน 34 อัตรา ถึงวันที่ 30 ม.ค. 63

การประปานครหลวง เปิดรับสมัครสอบบรรจุเป็นพนักงาน จำนวน 34 อัตรา และขึ้นบัญชีรอเรียกบรรจุ รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 16 – 30 มกราคม 2563

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ
1. วิศวกร จำนวน 18 อัตรา
1.1 วิศวกร (โยธา) จำนวน 18 อัตรา
– ปริญญาวิศวกรรมคาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) สาขาวิศวกรรมโยธา
1.2 วิศวกร (ไฟฟ้า) (ขึ้นบัญชีสำรองรอเรียกบรรจุ)
– ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า ไฟฟ้ากำลัง ผู้สมัครสอบตำแหน่งวิศวกรในสาขาที่กำหนดให้เป็นสาขาวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามกฎกระทรวงกำหนดสาขาวิซาชีพวิศวกรรมและวิซาชีพวิศวกรรมควบคุม พ.ศ. ๒๔๔๐ จะต้องมีใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิฃาชีพวิศวกรรมควบคุม (ใบ ก.ว.) ไม่ตํ่ากว่าระดับภาคีวิศวกร สาขาเดียวกับสาขาที่สมัครในกรณีที่ยังไม่ได้รับใบ ก.ว. จะต้องนำมายื่นภายใน ๑ ปี นับตั้งแต่วันประกาศรายขื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกได้ มิฉะนั้นกปน. จะไม่พิจารณาบรรจุให้ทดลองปฏิบัติงาน

2. นักคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 อัตรา
– ปริญญาตรีทางวิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือ ศาสตร์คอมพิวเตอร์ (Computer Science)

3. นักอาชีวอนามัย จำนวน 11 อัตรา
– ปริญญาตรีสาขาอาซีวอนามัยและความปลอดภัย (Occupational Health and Safety)

4. นิติกร จำนวน 1 อัตรา
– ปริญญาตรีทางนิติศาสตร์ และมีใบอนุญาตให้เป็นทนายความของสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์

5. นักทรัพยากรบุคคล (ขึ้นบัญชีสำรองเพื่อรอการเรียกบรรจุ)
– ปริญญาตรีทางการบริหารทรัพยากรมนุษย์ บริหารรัฐกิจ รับประศาสนศาสตร์ จิตวิทยาองค์กร หรือจิตวิทยาอุตสาหกรรม

การรับสมัครสอบ
เปิดรับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ต ถึงวันที่ 30 มกราคม 2563
ที่เว็บไซต์ //mwa.thaijobjob.com/ 

คลิกที่นี่เพื่อดู รายละเอียดเพิ่มเติม

หางานที่คุณต้องการได้ที่ JOBTOPGUN 

สมัครงานกับบริษัทชั้นนำทันที สร้าง Super Resume (ใบสมัครงาน) เลย ฟรี!

คำค้นหายอดนิยม

..