งานราชการ: รับสมัครพนักงานเงินทุนหมุนเวียนกองทุนพัฒนาระบบสถาบันการเงินเฉพาะกิจ

ด้วยกองทุนพัฒนาระบบสถาบันการเงินเฉพาะกิจ (กองทุนฯ) สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (กระทรวงการคลัง) ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานเงินทุนหมุนเวียนกองทุนพัฒนาระบบสถาบันการเงินเฉพาะกิจ

สมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 7-18 มกราคม 2562 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ
ที่  www.fpo.go.th หัวข้อ “สมัครงาน” หรือ //fpo.thaijobjob.com

ตำแหน่งงานที่กำลังเปิดรับ 

ตำแหน่ง : เศรษฐกร (ปริญญาโท) 2 อัตรา
ค่าตอบแทนเดือนละ 21,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะ
1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการ สาขาวิชาบัญชีสาขาวิชาการเงิน สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ หรือสาขาวิชาทางด้านคอมพิวเตอร์
2. มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐานได้แก่ โปรแกรมพิมพ์ง านโปรแกรมตารางคำนวณและโปรแกรมนำเสนองาน เป็นต้น
3. มีความสามารถในการติดต่อประสานงานกับบุคคลภายในหน่วยงานและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

ตำแหน่ง : นักวิชาการตรวจสอบภายใน (ปริญญาตรี) 2 อัตรา 
ค่าตอบแทนเดือนละ 18,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะ
1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
2. มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐานได้แก่ โปรแกรมพิมพ์งาน โปรแกรมตารางคำนวณ โปรแกรมนำเสนอผลงาน
3. มีความสามารถในการติดต่อประสานงานกับบุคคลภายในหน่วยงานและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
4. มีหากมีประสบการณ์ด้านการตรวจสอบภายในจะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ

ตำแหน่ง : นิติกร (ปริญญาตรี) 1 อัตรา
ค่าตอบแทนเดือนละ 18,000 บาท  บาท
คุณสมบัติเฉพาะ
1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาวิชานิติศาสตร์
2. มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐานได้แก่ โปรแกรมพิมพ์งานโปรแกรมตารางคำนวณโปรแกรมนำเสนอผลงาน เป็นต้น
3. มีความสามารถในการติดต่อประสานงานกับบุคคลภายในหน่วยงานและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ผู้สมัครสามารถตรวจสอบการรับรองคุณวุฒิของ สำนักงาน ก.. โดยสามารถตรวจสอบได้ที่ www.ocsc.co.th ในหัวข้อการรับราชการและหัวข้อย่อยๆการรับรองคุณวุฒิ

คุณสมบัติทั่วไป
1. มีสัญชาติไทย
2. มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีและไม่เกิน 60 ปี
3. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
4. ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบหรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
5. ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองกรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมืองหรือ
6. ไม่เป็นผู้เคยรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะเพราะกระทำความผิดทางอาญาเว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้รับกระทำโดยประมาทหรือความผิดระบุโทษ
7. ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออกปลดออกหรือไล่ออกจากราชการรัฐวิสากิจหรือหน่วยงานรัฐของในงานอื่นของรัฐ

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม

สมัครงานกับบริษัทชั้นนำทันที สร้าง Super Resume (ใบสมัครงาน) เลย ฟรี!

คำค้นหายอดนิยม

..