งานราชการ : กรมสรรพสามิตเปิดรับสมัครสอบ 36 อัตรา รับสมัครถึง 27 ธ.ค. 62

กรมสรรพสามิต  เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการและเจ้าพนักงานสรรพสามิตปฏิบัติงาน  รวม 36 อัตรา

ตำแหน่งงานที่เปิดรับ

  • นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ จำนวน 6 อัตรา
  • เจ้าพนักงานสรรพสามิตปฏิบัติงาน จำนวน 30 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะ

ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ
– ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิทยศาสตร์กายภาพ ทางเคมี ทางเคมีประยุกต์ ทางเคมีอุตสาหกรรม ทางเคมี-ชีววิทยา ทางปิโตรเคมี ทางฟิสิกส์ ทางฟิสิกส์ประยุกต์ ทางฟิสิกส์อุตสาหกรรม หรือสาขาวิชาวิทยาศาตร์ชีวภาพ ทางชีววิทยา ทางชีววิทยาประยุกต์ ทางจุลวิทยา ทางจุลวิทยาอุตสาหกรรม ทางชีวเคมี หรือสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ทางชีวเคมี ทางชีววิทยา หรือสาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ทางชีววิทยา
– เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่าของ ก.พ.

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสรรพสามิตปฏิบัติงาน
– อัตราเงินเดือน 11,500 – 12,650 บาท
– จำนวนตำแหน่งว่าง 30 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
– ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาการบัญชี การตลาด การเงินการธนาคาร การเลขานุการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การจัดการทั่วไป การจัดการสำนักงาน บริหารธุรกิจ หรืออนุปริญญา หลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ ทางการบัญชี ทางการตลาด ทางการเงินและการธนาคาร ทางการเลขานุการ ทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ทางการจัดการทั่วไป หรือสาขาวิชาการบัญชี
– เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือสูงกว่าของ ก.พ.

เปิดรับสมัครทางเว็บไซต์:   //www.excise.go.th/job 
ตั้งแต่วันที่ 6 ธันวาคม 2562 – 27 ธันวาคม 2562

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่

หางานที่คุณต้องการได้ที่ JOBTOPGUN 

สมัครงานกับบริษัทชั้นนำทันที สร้าง Super Resume (ใบสมัครงาน) เลย ฟรี!

คำค้นหายอดนิยม

..