งานราชการ : รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งในตำแหน่งเจ้าหน้าที่คดีพิเศษปฏิบัติการ ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ

          กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI)  เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าหน้าที่คดีพิเศษปฏิบัติการ  5 ตำแหน่ง รวม 52 อัตรา

ตำแหน่งงานที่เปิดรับ

  • เจ้าหน้าที่คดีพิเศษปฏิบัติการ (ด้านปฏิบัติการพิเศษ) 17 อัตรา
  • เจ้าหน้าที่คดีพิเศษปฏิบัติการ (ด้านกิจการต่างประเทศและคดีอาชญากรรมระหว่างประเทศ) 5 อัตรา
  • เจ้าหน้าที่คดีพิเศษปฏิบัติการ (ด้านคดีการเงิน การธนาคาร และการฟอกเงิน)  5 อัตรา
  • เจ้าหน้าที่คดีพิเศษปฏิบัติการ (ด้านคดีเทคโนโลยีและสารสนเทศ) 5 อัตรา
  • เจ้าหน้าที่คดีพิเศษปฏิบัติการ  20  อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะ

1. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา

2. เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไประดับปริญญาตรีขึ้นไปของสำนักงานก.พ. ภายในวันปิดรับสมัครสอบคือวันที่ 15 มกราคม 2563

3. มีประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษพ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมนับตั้งแต่สำเร็จการศึกษาไม่น้อยกว่าสองปีโดยปฏิบัติราชการหรือเคยปฏิบัติราชการหรือได้รับราชการหรือเคยเป็นพนักงานองค์กรของรัฐซึ่งได้ปฏิบัติหน้าที่นั้นโดยต่อเนื่องกันหรือรวมกันมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีทั้งนี้ประสบการณ์ที่ได้จากการปฏิบัติงานนั้นต้องเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานในตำแหน่งเจ้าหน้าที่คดีพิเศษในสังกัดหน่วยงานหรือส่วนราชการที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง

          พนักงานองค์กรของรัฐ หมายความถึง ข้าราชการ พนักงาน พนักงานราชการ พนักงานจ้างเหมาบริการ หรือลูกจ้าง ซึ่งปฏิบัติงานในกระทรวง ทบวง กรม หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นและมีฐานะเป็นกรม ราชการส่วนภูมิภาค ราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน องค์กรตามรัฐธรรมนูญหรือหน่วยงานอื่นของรัฐที่ตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกา

เปิดรับสมัครทางเว็บไซต์: //dsi.thaijobjob.com/ 
ตั้งแต่วันที่ 2 ธันวาคม 2562 – 15 มกราคม 2563

รายละเอียดเพิ่มเติม //www.dsi.go.th/th/Detail/dsi-job-special-case-officer-2019

หางานที่คุณต้องการได้ที่ JOBTOPGUN 

สมัครงานกับบริษัทชั้นนำทันที สร้าง Super Resume (ใบสมัครงาน) เลย ฟรี!

คำค้นหายอดนิยม

..