งานราชการ : กรมทรัพยากรธรณีเปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ 29 อัตรา ถึงวันที่ 25 ก.พ. 63

กรมทรัพยากรธรณี เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ 29 อัตรา ถึงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ 1 อัตรา

1. ตำแหน่ง พนักงานพิพิธภัณฑ์

ค่าตอบแทนต่อเดือน 10430 บาท และเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว เดือนละ 2000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น ม.3 หรือตอนปลาย ม.6 หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน

2. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ 1 อัตรา
ค่าตอบแทนต่อเดือน 13800 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปวส. หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน สาขาวิชาการบัญชี

3. ตำแหน่ง ช่างไฟฟ้า 1 อัตรา
ค่าตอบแทนต่อเดือน 11280 บาท และเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว เดือนละ 2000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปวช. หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

4. ตำแหน่ง ช่างก่อสร้าง 1 อัตรา
ค่าตอบแทนต่อเดือน 11280 บาท และเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว เดือนละ 2000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปวช. หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน สาขาวิชาก่อสร้าง

5. ตำแหน่ง ช่างศิลป์ 1 อัตรา
ค่าตอบแทนต่อเดือน 11280 บาท และเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว เดือนละ 2000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปวช. หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน สาขาวิชาศิลปกรรม

6. ตำแหน่ง นายช่างก่อสร้าง 1 อัตรา
ค่าตอบแทนต่อเดือน 13800 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปวส. หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน สาขาวิชาโยธา สำรวจ ก่อสร้าง

7. ตำแหน่ง นายช่างศิลป์ 1 อัตรา
ค่าตอบแทนต่อเดือน 13800 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปวส. หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน สาขาวิชาวิจิตรศิลป์ สาขาวิชาการออกแบบ สาขาวิชาศิลปหัตถกรรม

8. ตำแหน่ง นักธรณีวิทยา 19 อัตรา
ค่าตอบแทนต่อเดือน 18000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ ทางธรณีวิทยา ทางเทคโนโลยีธรณี หรือสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางเทคโนโลยีธรณี

9. ตำแหน่ง นักวิชาการทรัพยากรธรณี 2 อัตรา
ค่าตอบแทนต่อเดือน 18000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ วิศวกรรมศาสตร์ นิติศาสตร์ เศรษฐศาสตร์

10. ตำแหน่ง ภัณฑารักษ์ 1 อัตรา
ค่าตอบแทนต่อเดือน 18000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาประวัติศาสตร์ โบราณคดี สาขาวิชาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ หรือสาขาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์

การรับสมัครสอบ
สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 19 – 25 กุมภาพันธ์ 2563
ที่เว็บไซต์ //dmr.thaijobjob.com/ 

คลิกเพื่อดู รายละเอียดเพิ่มเติม

หางานที่คุณต้องการได้ที่ JOBTOPGUN 

สมัครงานกับบริษัทชั้นนำทันที สร้าง Super Resume (ใบสมัครงาน) เลย ฟรี!

คำค้นหายอดนิยม

..