คนชอบเล่น “วอลเลย์บอล” เป็นคนแบบไหน?

หลายคนทราบกันดีว่า การเล่นกีฬาต่างๆเปรียบเสมือนยาวิเศษ เพราะคุณจะได้ออกกำลังกายเสริมสร้างเรื่องของสุขภาพให้ดีและแข็งแรงขึ้น อีกทั้งมีประโยชน์ต่อจิตใจของผู้เล่นด้วย ซึ่งหากคุณได้ฝึกฝนเล่นกีฬาใดอย่างสม่ำเสมอ กีฬาที่คุณเล่นนั้นจะมีประโยชน์ต่อคุณ เพราะจะช่วยฝึกทักษะความสามารถในด้านต่างๆให้คุณทั้งทางตรงและทางอ้อม 

วันนี้ JOBTOPGUN จึงอยากจะแชร์ให้คุณทราบว่าการเล่นกีฬา “วอลเลย์บอล” จะช่วยฝึกฝนทักษะความสามารถเรื่องใดให้คุณบ้าง ทักษะเหล่านี้คุณอาจจะมีแต่ยังไม่รู้ตัว ซึ่งผลการวิเคราะห์นี้มาจากงานวิจัยของท็อปกันร่วมกับมหาวิทยาลัยมหิดล จากผลวิจัยเรื่อง “กีฬาและงานอดิเรกฝึกฝนความสามารถของบุคลากรในด้านใดบ้าง” โดยมีผู้ร่วมตอบแบบสอบถามถึงกว่า 20,000 คน มาดูกันว่าคนเล่นกีฬาวอลเล่ย์บอลเป็นคนแบบไหน!

1. กล้าตัดสินใจ
กีฬาวอลเลย์บอ
ลมีส่วนในการช่วยพัฒนา และส่งเสริมการตัดสินใจ เพราะในช่วงของการเล่นกีฬาชนิดนี้ต้องอาศัยตัวผู้เล่นในการดําเนินเกม ซึ่งต้องมีสถานการณ์ที่ต้องตัดสินใจตลอดการเล่นว่า ผู้เล่นอยู่ในตําแหน่งใดควรจะทําหน้าที่อะไรการตอบโต้เกมกับฝ่ายตรงข้าม และการแก้สถานการณ์เฉพาะหน้าต้องอาศัยการตัดสินใจ

ในการเล่นของผู้เล่นในการเล่นวอลเลย์บอลต้องกล้าตัดสินใจ เพราะหากมัวลังเลอยู่ก็จะทําให้ทีมแพ้ได้เหมือนกับการทํางานเราต้องทํางานร่วมกับผู้อื่น บางคร้ังอาจต้องมีการตัดสินใจเองโดยด่วน ซึ่งไม่สามารถถามความเห็นเพื่อนร่วมงานได้ทัน ดังนั้นจึงจะต้องกล้าตัดสินใจโดยคํานึงถึงบริษัทเป็นหลัก

2. รู้จักบทบาทหน้าที่
กีฬาวอลเลยบ์อลเล่นเป็นทีมลงคร้ังละ 6 คน แต่ละคนต้องเตรียมไว้ให้ดีว่าจะทําหน้าที่ใด และขณะใด้อีกด้วย เพราะการเล่นจะต้องหมุนวน จากคนเสิร์ฟ โยกมาเป็นคนรับ ผู้ที่อยู่หน้าเนตก็มีหน้าที่เซท หรือตบ เป็นต้น หากไม่รู้จักหน้าที่ของตนเองในขณะนั้น ก็ยากที่จะแข่งชนะได้เพราะอาจขัดกันเองกลายเป็นไม่สามัคคีกัน เมื่ออยู่ในสนามจะมีตําแหน่งในการลงเล่นอยู่แล้ว ตัวเราเองก็ต้องรู้ดว้ยว่าตอนน้ีเรากำลังทำอะไรอยู่ในตําแหน่งไหน จะต้องทําอย่างไรบ้างในการรับมือกับทีมตรงข้าม เมื่อเราเข้าใจดีแล้ว ชัยชนะก็อยู่แค่เอื่อม เหมือนในชีวิตประจําวันถ้าเรารู้ว่าปัจจุบันเราทําอะไรอยู่บทบาทหน้าที่ของเราคืออะไรบ้าง ชีวิตเราก็จะประสบความสําเร็จในที่สุด

3. มีวินัย

ในการเล่นวอลเลย์บอล ถ้าผู้เล่นในทีมไม่มีระเบียบวินัย ความสามัคคีก็จะไม่เกิด ความเป็นหนึ่งเดียวกันหรือความเข้าใจที่ไปในทิศทางเดียวกันก็จะไม่เกิดขึ้น ซึ่งถ้าฝึกตรงจุดนี้เมื่อไปทํางานก็จะเคารพกฎเกณฑ์ขององค์กร แต่งกายถูกระเบียบ ไม่นอกลู่นอกทาง มุ่งทําประโยชน์ให้องค์กร และเข้ากับคนหมู่มาก และผู้ใหญ่ได้ดี

การเล่นกีฬาประเภทนี้ต้องมีวินัยในตนเองสูงต้องหมั่นฝึกฝน เรียนรู้อยู่เป็นประจํา จึงจะสามารถทําได้ดีการมีวินัยครอบคลุมในทุกๆเรื่อง วินัยคือ การรู้จักบริหารตนเอง บริหารเวลาเคารพในกฎกติกาเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยและที่สำคัญ การเล่นกีฬาประเภทนี้ไม่สามารถเล่นเพียงคนเดียวได้จะต้องเล่นเป็นทีม จึงต้องรักษาวินัยอย่างยิ่งเพื่อตนเองและผู้อื่นในทีมจะประสบความสําเร็จไปพร้อมกัน

4. ให้ความร่วมมือในการทำงาน

การให้ความร่วมมือในการทํางานมีส่วนพัฒนาบุคคลได้มากในเรื่องการทํางานเป็นทีม จากพื้นฐานคำว่าเราไม่ได้อยู่ตัวคนเดียวในโลก และการมองว่าตัวเองก็เป็นคนสําคัญ หากขาดความร่วมมือจากคนใดคนหนึ่ง ก็จะทําให้งานนั้นๆ ไม่สําเร็จบรรลุเป้าหมายได้การมีส่วนร่วมช่วยให้เราเรียนรู้ถึงการรับฟังความเห็นของผู้อื่น

วอลเลย์บอลเป็นกีฬาที่ต้องใช้ความสามัคคีร่วมกัน ตั้งแต่ร่วมมือกันฝึกฝนการประสานเป็นอันหนึ่งอันเดียวในการร่วมกันเป็นทีม เพื่อให้ทีมประสบความสําเร็จ ไม่ใช่ว่าจะเก่งคนเดียว แต่ไม่ยอมให้ความร่วมมือให้การฝึกฝนถ้าในทีมเกิดปัญหาเหล่านี้ก็ไม่สามารถเอาชัยชนะจากทีมคู่แข่งขันได้ เพราะฉะนั้นการทำงานกันเป็นทีมจึงมีความสำคัญมากกับกีฬาประเภทนี้การเล่นวอลเล่ย์บอลจะต้องอาศัยการทํางานเป็นทีม และต้องช่วยกันเล่นไม่ยืนขาตายอยู่กับที่ จะต้องมองว่าลูกอยู่ใกล้จุดตําแหน่งของเราก็ต้องเล่น โดยที่จะต้องมองเพื่อนด้วยว่าเขาจะเล่นหรือเปล่า เพราะถ้าแย่งกันก็ทําให้เสียลูกได้เพราะฉะนั้น ต้องร่วมมือกันจึงจะชนะ

5. ทำงานเป็นระบบ
การทํางานเป็นระบบเปรียบเสมือนกับการเป็นทีมเวิร์คของทีมวอลเล่ย์ ฉะนั้นหากทีมเป็นทีมที่ดีมีระบบที่ดีการที่เราจะชนะผู้แข่งขันก็เป็นไปได้สูง เปรียบเสมือนกับการทํางาน หากเราวางทุกอย่าง และบริหารงานให้เป็นระบบองคก์รนั้นหรืองานของเราที่วางไว้ ก็จะประสบความสําเร็จตามเป้าหมายได้ง่าย
การเล่นวอลเลย์บอลไม่ใช่กีฬาที่จะเล่นคนเดียวได้จําเป็ นจะต้องมีทีม และการมีทีมน้ีกจ็ะตอ้งอาศัยการทำงานที่เป็นระบบ มีการแบ่งหน้าที่กันทําแบ่งกันรับผิดชอบ มีการแชร์ความคิดจึงจะประสบความสําเร็จได้

6. อดทน
ต้องอดทนต่อสภาพความกดดันต่อคะแนนที่ตามหลังอยู่ หรือถ้าเรานําก็ต้องอดทนอย่าให้คู่แข่งทําแต้มไล่ทันจนชนะเราไป ต้องอดทนต่อเสียงเชียร์ความอดทนจะทําให้คู่แข่งยากแก่การทําแต้มได้ในแต้มต่อแต้ม และเป็นฝ่ายพ่ายไปในที่สุดยิ่งไปกว่าน้ีเรายังกับมีกําลังใจในการรุกเกมของเรา ต่อเมื่อเราอดทนจนเกมเข้าข้างเรา
กว่าที่จะพัฒนาตนเองทางด้านทักษะต่างๆ แล้วนั้นต้องอดทนอย่างมาก เพราะ ต้องพร้อมที่จะรับกับทุกสถานการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว อดทนทั้งทุกสภาพแวดล้อมที่เป็นอยู่รวมทั้งอดทนกับความกดดันที่มีทั้งภายนอกสนามและทั้งภายในสนามและยิ่งกว่านั้น ยังต้องสร้างกำลังใจที่จะอดทนเพื่อฝ่าฟันกับอุปสรรคต่างๆ

7. เก่งในการสร้างทีม

ทุกคนทุกตําแหน่งมีความสําคัญที่แตกต่างกันไป เราสร้างทีมของเราจากลูกทีม โดยวางคนให้ถูกตําแหน่งหรือ put the right man at the right position (job) คนเหล่านี้จึงทํางานที่ตนถนัดทำให้ผลของงานออกมาดีทั้งด้านคุณภาพและปริมาณ

วอลเลย์นั้นป็นกีฬาที่ต้องเล่นเป็นทีมใช้ความสามัคคีในทีมจึงจะทําให้ทีมได้รับชัยชนะ ดังนั้นจึงมีส่วนช่วยในการพัฒนาการทํางานที่เราต้องทํางานเป็นทีม จึงจะบรรลุเป้าหมายของงานได้ ซึ่งต้องมีการติดต่อสื่อสารกับพนักงานในหน่วยงานของเราและสร้างมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนร่วมงาน เพื่อให้งานดําเนินไปอย่างราบรื่น และมีประสิทธิภาพ

8. มีมนุษย์สัมพันธ์ดี
กีฬาวอลเลย์บอลเป็นกีฬาที่ต้องเล่นเป็นทีม จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการสื่อสารที่ดีเข้าใจสัญญาณที่ส่งผ่านไปยังเพื่อนร่วมทีม สามารถกระตุ้น และให้กําลังใจเพื่อนในทีมกันได้เป็นอย่างดี

การเล่นกีฬานนั้นมีทั้งแพ้และชนะมันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นปกติอยู่แล้ว แต่การเล่นกีฬาเป็นทีมอย่างวอลเลย์บอลนั้น จะมีผู้ร่วมทีมและคู่แข่งซึ่งมีผู้เข้าเล่นหลายคน ทําให้เราได้ศึกษาศักยภาพการทํางานของแต่ละคนได้ทําให้เราปรับตัวให้เข้ากับทุกคนได้ สิ่งที่เกิดก็คืออการมีมนุษยสัมพันธ์ต่อกันต่อการแข่งขัน ซึ่งจะทําให้ทุกคนมีความเข้าใจกันมากขึ้นและจะทําให้เกมสนุกไม่น่าเบื่อ

9. เก่งในการวางแผน
การเล่นวอลเลย์บอลน้นั ตอ้งมีทกัษะด้านการวางแผนอย่างดีเพื่อรู้ช่องทางในการต่อสู้และหาโอกาสในการโจมตีรวมถึงรู้ถึงจุดแข็ง-จุดอ่อนของคู่ต่อสู้ว่าเป็นอย่างไร ทําให้เราสามารถเดาสถานการณ์และนําวิธีการต่อสู้ที่คู่ต่อสู้คาดไม่ถึงมาใช้ทําให้เรามีโอกาสชนะ 

การที่เราจะชนะคู่ต่อสู้ได้จุดเริ่มต้นคือเราต้องรู้จักรูปแบบของเกม และคู่ต่อสู้ คือเราต้องรู้จักการวางแผน ถ้าเรามีเป้าหมายที่ชัดเจน การแข่งขันก็จะง่ายข้ึน การทำงานก็เช่นกัน คือเริ่มจากการวางแผนไปจนสิ้นสุดกระบวนการตามแผนจนจบเหมือนกัน

10. มีความยืดหยุ่นและปรับตัวเก่ง

การเล่นวอลเลย์บอลไม่มีอะไรตายตัว ต้องพยายามปรับตัวให้เป็นไปตามเกม โดยมีผู้นําในการคิดแผนการเล่นว่า ช่วงนี้เราจะเล่นเร็ว เราก็ต้องเล่นเร็วให้เป็น ช่วงนี้จะเล่นช้าเราจะต้องเล่นช้าให้เป็น จะหยอดหรือตบทําแต้มเราต้องรู้จักในการปรับให้เข้ากับแผนนั้นๆ สามารถเปลี่ยนตำแหน่ง หรือจุดที่ตนยืนอยู่ได้ตลอดเวลา คือสามารถปรับตัวได้ โยกย้ายปลี่ยนตําแหน่งได้ตลอด

+ กระตือรือร้น
การเล่นวอลเลย์บอลทําให้เราต้องกระตือรือร้นตลอดเวลา เพราะเราไม่รู้ว่าลูกจะมาทางด้านไหน เราจะต้องสังเกต และสนใจตลอดเวลา ซึ่งทำให้เราตื่นตัวอยู่ตลอดเพื่อจะได้ตั้งรับได้ถูก รวมทั้งต้องคาดการณ์ว่าฝ่ายตรงข้ามจะเล่นมาแบบไหน ในการเล่นวอลเลย์บอล เราจะต้องกระตือรือร้นอยู่ตลอดเวลา ตาต้องไว สมองต้องคิด ร่างกายเราจะต้องเคลื่อนไหวอยู่ตลอด ส่งผลให้เราเป็นคนกระตือรือร้นอยู่เสมอ

+ ติดต่อสื่อสารกับผู้อื่นได้ดี
การเล่นวอลเล่ย์บอลช่วยพัฒนาให้ตนเองสามารถติดต่อประสานงานกับบุคคลอื่นได้ดี เมื่อเจอปัญหาความรู้ความสามารถ และความชํานาญในการติดต่อ จะช่วยให้ประสบผลสําเร็จต่อการดําเนินงานคือ การติดต่อสื่อสารกับผู้เล่นในทีม หากมีการพลาดพลั้งเสียลูกไป ต้องใช้การสื่อสารในขณะนั้นว่าจะทำอย่างไร ให้ตีเสมอหรือนําคะแนนได้

พอทราบอย่างนี้แล้ว ใครที่สนใจหรือกำลังฝึกฝนการเล่นวอลเลย์บอลอยู่ สามารถเริ่มเล่นและเพิ่มเติมการฝึกฝนให้เก่งขึ้นกันได้นะคะ เพราะไม่ใช่เพียงทำให้ร่างกายแข็งแรงที่คุณจะได้รับ แต่ยังได้ทักษะอื่นๆเพิ่มขึ้นอีกด้วย…

หากคุณเคยเล่นกีฬาวอลเลย์บอล สามารถเข้าไปอัพเดตดนตรี กีฬา งานอดิเรก (Competency) ผ่าน Super Resume ของคุณได้เลย ที่นี่ เพื่อให้คุณรู้จักตัวตนของคุณมากขึ้นผ่านกีฬาที่คุณเล่น หรือหากคุณยังไม่มีเรซูเม่ ลงทะเบียนสมัครสมาชิกฟรีพร้อมทำเรซูเม่ได้ง่ายๆ ที่ www.superresume.com

สมัครงานกับบริษัทชั้นนำทันที สร้าง Super Resume (ใบสมัครงาน) เลย ฟรี!

คำค้นหายอดนิยม

..