งานรัฐวิสาหกิจ : รับสมัครตำแหน่งวิศวกร ระดับ 3-5 องค์การจัดการน้ำเสีย

รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานองค์การจัดการน้ำเสีย รัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงมหาดไท ตำแหน่งวิศวกร ระดับ 3-5 กองสารสนเทศและประเมินผล

รับสมัครตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน –  13 พฤษภาคม 2562

ด้วยองค์การจัดการน้ำเสีย รัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงมหาดไทย มีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลภายนอก เพื่อบรรจุเป็นพนักงานองค์การจัดการน้ำเสีย ในตำแหน่งตำแหน่งวิศวกร ระดับ 3-5 กองสารสนเทศและประเมินผล โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. คุณสมบัติตำแหน่งและอัตราเงินที่จะได้รับ :
คุณวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์(ทุกสาขา)
ระดับ3 ปริญญาตรี อัตราเงินเดือนแรกบรรจุ 15,000 บาท
ระดับ4 ปริญญาโท อัตราเงินเดือนแรกบรรจุ 17,830 บาท
ระดับ5 ปริญญาเอก อัตราเงินเดือนแรกบรรจุ 21,250 บาท

2. คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะของผู้มีสิทธิ์สมัครเข้ารับการสอบคัดเลือก/กำหนดการและวิธีการรับสมัคร
สามารถดูรายละเอียดตาม เอกสารประกาศจากองค์การจัดการน้ำเสีย

 

สมัครงานกับบริษัทชั้นนำทันที สร้าง Super Resume (ใบสมัครงาน) เลย ฟรี!

คำค้นหายอดนิยม

..