บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน)

                บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน) ก่อตั้งเมื่อวันที่ 6 มกราคม 2560 ทุนจดทะเบียน 7.5 ล้ำน (ชำระเต็มมูลค่ำ) เป็นบริษัทในเครือฯ บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหำชน) ซึ่งประกอบธุรกิจพัฒนำอสังหำริมทรัพย์มำกว่ำ 10 ปี มุ่งเน้นกำรสร้ำงสรรค์และพัฒนำโครงกำรอสังหำริมทรัพย์ที่มีคุณภำพภำยใต้กำรบริหำรจัดกำรที่ดี เพื่อสร้ำงผลตอบแทนอย่ำงเหมำะสม และเติบโตอย่ำงยั่งยืน

ข้อมูลติดต่อ
ชื่อผู้ติดต่อ : Human Resource Department
ที่อยู่ : 22nd Floor, Park Ventures Ecoplex, 57 Wireless Road, Lumpini, Patumwan, Bangkok 10330
โทรศัพท์ : 0-2643-7100
โทรสาร : 0-2256-0505
โฮมเพจ : //www.univentures.co.th

ตำแหน่งงาน บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน)

                วันนี้ผู้หางานที่อยากทำงานบริษัทชั้นนำ ก็อย่าพลาดโอกาสงานดีๆจากตำแหน่งงาน บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน) สรรมาให้คุณ อย่าลืมติดตามคอลัมน์เจาะบริษัทดังของเราไว้ เพราะโอกาสได้งานเด่นจากบริษัทดังอยู่ใกล้แค่เอื้อมแล้ว! หรืออยากหาโอกาสหางานจากสายอาชีพอื่นๆ สามารถเข้ามาอัพเดตได้ทุกวันที่ JOBTOPGUN นะคะ

หางานที่คุณต้องการได้ที่ JOBTOPGUN 


สมัครงานกับบริษัทชั้นนำทันที สร้าง Super Resume (ใบสมัครงาน) เลย ฟรี!

คำค้นหายอดนิยม

..