มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม รับสมัครสอบเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 18 อัตรา ถึง 27 ต.ค.

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 18 อัตรา รับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 5 – 27 ตุลาคม 2563

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ ครั้งที่ 1/2563

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ
1. นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
จำนวน 3 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ในทุกสาขาวิชา

2. นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
จำนวน 4 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ในสาขาวิชาการเงิน การบัญชี บริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

3. นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ
จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ในสาขาวิชาสื่อสารมวลชน นิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ โฆษณา และประชาสัมพันธ์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

4. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
จำนวน 2 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางการศึกษา การบริหาร กฏหมาย เศรษฐศาสตร์ คณิตศาสตร์ สถิติ สังคมวิทยา สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ จิตวิทยา ศิลปศาสตร์ อักษรศาสตร์ รัฐศาสตร์ วารสารศาสตร์ หรือทางอื่นที่กฏหมายกำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งนี้ได้

5. นิติกรปฏิบัติการ
จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ในสาขาวิชานิติศาสตร์

6. บุคลากรปฏิบัติการ
จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ในทุกสาขาวิชา

7. นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
จำนวน 2 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ในทุกสาขาวิชา

8. นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ในสาขาวิชาประวัติศาสตร์ โบราณคดี สังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ วิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์ หรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง

9. นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ พืชศาสตร์ พืชสวน พืชไร่ เทคโนโลยีชีวภาพ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง

10. นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ในสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ บรรณารักษ์ศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง

11. นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางวิทยาการคอมพิวเตอร์

การรับสมัครสอบ
ให้ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก ยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ กองบริหารงานบุคคล ชั้น 5 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ตั้งแต่วันที่ 5 – 27 ตุลาคม 2563 ในวันและเวลาราชการ

สมัครงานกับบริษัทชั้นนำทันที สร้าง Super Resume (ใบสมัครงาน) เลย ฟรี!

คำค้นหายอดนิยม

..