มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี รับสมัครสอบเป็นพนักงาน 11 อัตรา ถึง 7 ต.ค.

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 11 อัตรา สมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 1 – 7 ตุลาคม 2563

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน ครั้งที่ 2/2563

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ
1. ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา (ด้านห้องปฏิบัติการ)
อัตราเงินเดือน 19500 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ปริญญาตรี สาขาอาหารและโภชนาการ

2. ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา
อัตราเงินเดือน 19500 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. ปริญญาตรี ด้านการพยาบาล หรือ ทางด้านสาธารณสุข
2. (ถ้ามี)ประสบการณ์ในการดูแลช่วยเหลือผู้ป่วย และการดําเนินกิจกรรมด้านการบริการสุขภาพจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
3. (ถ้ามี)ความรู้ ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft office/ Internet /E-mailเป็นอย่างดีจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

3. ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา
อัตราเงินเดือน 19500 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง 2 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ปริญญาตรี ทุกสาขา

4. ตำแหน่ง สถาปนิก
อัตราเงินเดือน 20540 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. ปริญญาตรี ทางด้านสถาปัตยกรรมศาสตร์ หลักสูตร 5 ปี
2. มีใบประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม สาขาสถาปัตยกรรมหลักระดับภาคีสถาปนิกขึ้นไป
3. สามารถเขียนแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ AUTOCAD ได้
4. มีทักษะในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการช่วยวาดรูปเหมือนออกแบบ เช่น SketchUp, 3ds MAX เป็นต้น

5. ตำแหน่ง นักวิเทศสัมพันธ์
อัตราเงินเดือน 22750 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. ปริญญาโทสาขาวิชาทางด้านรัฐศาสตร์ อักษรศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ภาษาต่างประเทศ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ บริหารธุรกิจระหว่างประเทศ
2. มีความรู้ด้านกฎหมายจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
3. มีประสบการณ์ ที่เกี่ยวข้องกับงานด้านยุทธศาสตร์ต่างประเทศจะได่รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

6. ตำแหน่ง นักวิเทศสัมพันธ์
อัตราเงินเดือน 19500 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. ปริญญาตรีศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
2. มีผลสอบ TOEIC ไม่ต่ํากว่า 650 คะแนน
3. มีประสบการณ์การทํางานด้านงานยุทธศาสตร์ต่างประเทศ หรืองานวิเทศสัมพันธ์ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
4. สามารถสื่อสารภาษาจีนกลางได้จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

7. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
อัตราเงินเดือน 19500 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ปริญญาตรีทุกสาขา

8. ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา
อัตราเงินเดือน 22750 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. ปริญญาโทสาขาวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ทุกสาขา
2. ถ้ามีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดีจะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
3. ถ้ามีประสบการณ์หรือผ่านการอบรมเกี่ยวกับการดําเนินงานจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

9. ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา
อัตราเงินเดือน 19500 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาคอมพิวเตอร์,อิเล็กทรอนิกส์-โทรคมนาคม

10. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
อัตราเงินเดือน 19500 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. ปริญญาตรีทุกสาขา
2. มีประสบการณ์ในการทํางานด้านการบริหารงานทั่วไปไม่น้อยกว่า 1 ปี

การรับสมัครสอบ
ให้ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 1 – 7 ตุลาคม 2563 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ //www.rmutt.ac.th/ หัวข้อ “รับสมัครบุคคลสอบแข่งขัน/คัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยครั้งที่ 2/2563” หรือเว็บไซต์ //rmutt.thaijobjob.com/

สมัครงานกับบริษัทชั้นนำทันที สร้าง Super Resume (ใบสมัครงาน) เลย ฟรี!

คำค้นหายอดนิยม

..