มาทำความรู้จักสายงาน ”วิศวกร” ยอดฮิต

จะเห็นได้ว่าสายอาชีพ “วิศวกร” เป็นอาชีพหนึ่งที่เป็นความต้องการของตลาดแรงงานอยู่เสมอ ทำให้สายงานนี้เป็นสายงานที่มีรายได้ค่อนข้างสูง และเป็นที่นิยมของนักศึกษาวิศวกรรมศาสตร์จบใหม่ วันนี้เราได้รวบรวมสายงาน “วิศวกร” ยอดฮิตที่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครจำนวนมากมาแนะนำให้รู้จัก ว่าแต่ละสาขาจะต้องเตรียมตัวอย่างไร

จากการสำรวจในหัวข้อเรื่อง “คุณต้องการคนแบบไหนมาทำงานในสายอาชีพของคุณ?” มาช่วยเป็นไอเดียให้คุณในการพัฒนาตัวอย่างไรก่อนเข้าสู่โลกแห่งการทำงาน โดยเราขอแบ่งปันข้อมูลแบบสำรวจคนในสายงานนี้ เราได้คัดเลือกความคิดเห็นหลักๆ เพื่อให้คุณได้เห็นภาพการทำงานจริงในสายงานนี้ และเราได้สรุปทักษะความสามารถที่สายงานนี้ต้องมีมาให้เป็นแนวทางกันค่ะ

ความคิดเห็นจากผู้ที่ทำงานในสายงาน “วิศวกร”

งาน วิศวกรไฟฟ้า/อิเล็กทรอนิคส์/โทรคมนาคม เป็นอย่างไร?

 • ออกแบบและวางแผนงามซ่อมบำรุง, อิเล็กทรอนิคส์ และระบบสื่อสาร
 • ติดตั้ง ระบบไฟฟ้า อาคาร โรงงาน และเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิต
 • วิเคราะห์ หาสาเหตุและแก้ปัญหา รวมทั้งติดตามผลการแก้ปัญหานั้นๆ ด้วยการประยุกต์ใช้ความรู้ที่เรียนมา และอาศัยประสบการณ์ บวกกับความรู้ที่ได้จากการทำงาน ในการแก้ปัญหา ป้องกันปัญหาไม่ให้เกิดซ้ำ
 • ดูแล และควบคุมการจัดการการใช้พลังงานที่เหมาะสม อย่างมีประสิทธิภาพ
 • จัดทำรายงานหรือบันทึกข้อมูลของปัญหาที่เกิดเพื่อเป็นแนวทางให้กับผู้ทำงาน
 • จัดกำลังคน วางแผนงบประมาณซ่อมบำรุง จัดซื้อจัดจ้าง

เสน่ห์ของสายอาชีพวิศวกรไฟฟ้า/อิเล็กทรอนิคส์/โทรคมนาคม

 • เน้นการวางแผน และพัฒนาคนปฎิบัติงานให้มีความเชี่ยวชาญและมีทักษะ
 • มีความท้าทายอย่างมากในการแก้ปัญหาที่เกิดแต่ละวัน เพื่อให้ทันเวลา
 • ใช้ความรู้ความสามารถในสิ่งที่เรียนมา และที่มีอยู่มาใช้ได้อย่างเต็มที่

รวมงานในสายงาน วิศวกรไฟฟ้า/อิเล็กทรอนิคส์ , วิศวกรโทรคมนาคม

งาน วิศวกรเครื่องกล/ยานยนต์ เป็นอย่างไร?

 • บำรุงรักษาเครื่องจักร อุปกรณ์ให้พร้อมใช้งานตลอดเวลา
 • บริหารงาน วางแผนงานและออกแบบ ควบคุมการทำงานของทีมงาน
 • ควบคุมคุณภาพงานให้ถูกต้องตามข้อกำหนดของลูกค้าและตามมาตรฐานความปลอดภัย
 • พัฒนาปรับปรุงกระบวนการเพื่อเพิ่มผลผลิต และความปลอดภัยในกระบวนการทำงาน
 • จัดซื้อ/จัดจ้าง/จัดสร้างเครื่องจักร หรือ อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง

เสน่ห์ของสายอาชีพวิศวกรเครื่องกล/ยานยนต์

 • มีท้าทาย ทำให้ต้องขวนขวายหาความรู้ตลอดเวลา เพื่อให้เข้าใจเครื่องจักรมากขึ้น
 • ใช้ความรู้ทางวิศวกรรม รวมกับความคิดสร้างสรรค์เพื่อให้ได้ยานยนต์ที่มีคุณภาพสูง ในต้นทุนต่ำ
 • เป็นงานที่เป็นรูปธรรมและออกมาหน้างานจริงได้โดยใช้หลักการทางวิศวกรรมอย่างถูกต้องและแก้ไขปัญหางานอย่างมีเหตุและมีผลให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดเอาไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด

รวมงานในสายงาน วิศวกรเครื่องกล , วิศวกรยานยนต์

งาน วิศวกรโยธา เป็นอย่างไร?

 • จัดเตรียมแผนงาน แบบก่อสร้างจริง และวัสดุที่ต้องขออนุมัติ
 • สำรวจออกแบบทางด้านวิศวกรรมทาง การควบคุมงานออกแบบ/งานก่อสร้าง
 • ร่วมกับสถาปนิกโครงการเพื่อตรวจสอบแบบ พร้อมทำรายละเอียดเพิ่มเติม เพื่อใช้ในงานก่อสร้าง
 • กำกับ, ควบคุมดูแล และตรวจสอบงานก่อสร้างให้เกิดความเรียบร้อย, เป็นไปตามแผน และถูกต้องตามหลักวิศวกรรม

เสน่ห์ของสายอาชีพวิศวกรโยธา

 • มีท้าทายในการทำงานให้ทันกับแผนงานที่วางไว้ การวิเคราะห์ตัดสินใจ แก้ไขปัญหาให้ทันท่วงที สามารถเลือกหรือกำหนดวิธีการทำงานที่แตกต่างได้ แล้วแต่สถานการณ์
 • ผลงานที่แล้วเสร็จ สามารถจับต้องได้ และส่วนใหญ่ จะเป็นถาวรวัตถุ สร้างความภาคภูมิใจให้ตนเอง

รวมงานในสายงาน วิศวกรโยธา

งาน วิศวกรคอมพิวเตอร์ เป็นอย่างไร?

 • ออกแบบ วางแผน ขยายโครงข่าย โทรคมนาคม เพื่อตอบสนองความต้องการของกลุ่มลูกค้า
 • พัฒนาซอฟต์แวร์ และบริหารจัดการทีมพัฒนาซอฟต์แวร์ ให้บรรลุเป้าหมายของโครงการที่รับผิดชอบ
 • ควบคุมคุณภาพซอฟต์แวร์ตามมาตรฐานการพัฒนาซอฟต์แวร์โดยใช้เครื่องมือในการตรวจสอบ
 • ซ่อมบำรุงแก้ไขอัปเกรด ซอฟต์แวร์ แอปพลิเคชั่น
 • ให้ความช่วยเหลือในการใช้งานของระบบหรืออุปกรณ์ด้านไอที

เสน่ห์ของสายอาชีพวิศวกรคอมพิวเตอร์

 • เทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ไม่หยุดนิ่ง ทำให้มีอะไรให้เรียนรู้ใหม่ๆ ทำให้ได้คิด วิเคราะห์ และแก้ปัญหาตลอดเวลา ทำให้ต้องพัฒนาตัวเองให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงและทันกับเทคโนโลยีใหม่ๆ ตลอดเวลา

รวมงานในสายงาน วิศวกรคอมพิวเตอร์

ทักษะความสามารถที่ควรมีในสายงาน “วิศวกร”

สมัครงานกับบริษัทชั้นนำทันที สร้าง Super Resume (ใบสมัครงาน) เลย ฟรี!

คำค้นหายอดนิยม

..