งานราชการ : รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุผู้ได้รับทุนโครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน เข้ารับราชการ

รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุผู้ได้รับทุนโครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน ที่สำเร็จการศึกษาแล้ว เข้ารับราชการตำแหน่งเศรษฐกรปฏิบัติการ (ปริญญาตรี)

ระยะเวลาเปิดรับสมัครออนไลน์: 17 ธ.ค.61 – 11 ม.ค.62

ตำแหน่งที่เปิดรับ : ตำแหน่งเศรษฐกรปฏิบัติการ (ปริญญาตรี) 12 อัตรา
เงินเดือน: 15,000 – 16,500 บาท

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ:
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถางวิชาการในการทำงาน ปฏิบัติงานด้านวิชาการเศรษฐกิจ ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามี่ได้รับมอบหมายโดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆดังนี้

1.ด้านการปฏิบัติการ
รวบรวมข้อมูล ติดตามผลการศึกษา สรุปรายงาน สถานการณ์เศรษฐกิจเบื้องต้นที่ไม่ซับซ้อน ทั้งเศรษฐศาสตร์ มหภาคและจุลภาค เพื่อการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย หรือเสนอแนะประเด็นสำคัญรือกิจกรรมต่างๆที่เป็นประโยชน์ต่อการงแผนกลยุทธ์ กำหนดนโยบาย แผนการ แนวทาง หลักเกณฑ์ มาตราการหรือดัชนีทางเศรษฐศาสตร์
2.ด้านการวางแผน
วางแผนการทำงานี่รับผิดชอบร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานองหน่วยงานรือโครงการเพื่อห้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด
3.ด้านการประสานงาน
ประสานการทำงาน่วมกันทั้งภายในและภายนอก เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนดไว้
4.ด้านการบริการ
ให้คำแนะนำหรือปรึกษาในข้อมูลต่างๆ ให้แก่หน่วยงานาชการ เอกชน หรือประชาชนทั่วไป

คุณสมบัติของผู้สมัคร:
ต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาด้วยทุนโครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน ซึ่งไม่รวมถึงผู้ที่หมดระยะเวลาทุน ลาออกจากทุน หรือพ้นสภาพการเป็นนักเรียนทุน

คุณสมบัติทั่วไป :
1.สัญชาติไทย
2.มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันปิดรับสมัคร
3.ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
4.ไม่เป็นผู้มีกายภาพทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฏหมายว่าด้วนระเบียบข้าราชการพลเรือน
5.ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
6.ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะการกระทำผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
7.ไม่เคยเป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ ก่อนการจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ
8.ไม่เป็นข้าราชการ หรือลูกจ้างส่วนของราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงาน หรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น ก่อนการจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ

คุณสมบัติเฉพาะของตำแหน่ง :
ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นเทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาการบัญชี หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ

เปิดรับสมัครทางเว็บไซต์: //fpo.thaijobjob.com
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม

สมัครงานกับบริษัทชั้นนำทันที สร้าง Super Resume (ใบสมัครงาน) เลย ฟรี!

คำค้นหายอดนิยม

..