สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ 18 อัตรา ถึง 16 ก.ค. 63

สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ จำนวน 18 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 2 – 16 กรกฎาคม 2563

ประกาศสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป้นพนักงานราชการรัฐสภาทั่วไป

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ
1. ตำแหน่ง พนักงานบริการ
จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 10430 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)

2. ตำแหน่ง ผู้ช่วยงานพัสดุ
จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 13800 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาทางบัญชี พาณิชยการ เลขานุการ บริหารธุรกิจ ช่างโยธา ช่างเครื่องยนต์ และช่างเครื่องกล

3. ตำแหน่ง พนักงานสนับสนุนการประชุม
จำนวน 7 อัตรา
อัตราเงินเดือน 11280 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน

4. ตำแหน่ง พนักงานซ่อมบำรุง (ปฎิบัติงานด้านไฟฟ้า)
จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 11280 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในสาขาวิชาหรือทางช่างไฟฟ้า

5. ตำแหน่ง พนักงานซ่อมบำรุง (ปฎิบัติงานด้านโยธา)
จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 11280 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในสาขาวิชาหรือทางช่างก่อสร้าง ช่างสำรวจ และช่างโยธา

6. ตำแหน่ง ผู้ช่วยงานตรวจสอบภายใน
จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 18000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับปริญญาตรีในสาขาวิชาทางหรือทางบัญชี พาณิชยศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ การเงินการธนาคาร สถิติ

7. ตำแหน่ง นักวิชาการสื่อสารมวลชน
จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 21000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับปริญญาโทในสาขาวิชาทางการศึกษา เทคโนโลยีทางการศึกษา เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา โสตทัศนศึกษา นิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ สื่อสารมวลชน เวชนิทัศน์

8. ตำแหน่ง นักวิชาการบริหารงานบุคคล
จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 18000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับปริญญาตรีในสาขาวิชาหรือทางบริหารธุรกิจ (การบริหารทรัพยากรมนุษย์) รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ นิติศาสตร์ จิตวิทยา

9. ตำแหน่ง นักวิชาการสนับสนุนงานวิชาการ
จำนวน 4 อัตรา
อัตราเงินเดือน 18000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับปริญญาตรีในสาขาหรือทางสังคมศาสตร์ หรือวิทยาศาสตร์

การรับสมัครสอบ
สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ถึงวันที่ 16 กรกฎาคม 2563 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ //senate.thaijobjob.com

สมัครงานกับบริษัทชั้นนำทันที สร้าง Super Resume (ใบสมัครงาน) เลย ฟรี!

คำค้นหายอดนิยม

..