สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ 73 อัตรา ถึง 12 ก.ค. 63

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ จำนวน 73 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 3 – 12 กรกฎาคม 2563

ประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการรัฐสภาทั่วไป

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ
1. ตำแหน่ง พนักงานบริการ
จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 10430 – 13800 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาที่เหมาะสมกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ

2. ตำแหน่ง พนักงานเรียงพิมพ์
จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 10430 – 13800 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาที่เหมาะสมกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ

3. ตำแหน่ง พนักงานการจัดการระบบข้อมูล
จำนวน 6 อัตรา
อัตราเงินเดือน 13800 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทางด้านคอมพิวเตอร์

4. ตำแหน่ง พนักงานบันทึกภาพโทรทัศน์
จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 13800 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทางด้านโสตทัศนศึกษา เทคโนโลยีทางการศึกษา หรือการถ่ายภาพยนต์

5. ตำแหน่ง พนักงานเทคนิคออกอากาศ
จำนวน 3 อัตรา
อัตราเงินเดือน 13800 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทางด้านไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้าสื่อสาร สื่อสารโทรคมนาคม

6. ตำแหน่ง นักวิชาการเทคโนโลยีสารสนเทศ
จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 18000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับปริญญาตรี ทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ

7. ตำแหน่ง นักวิชาการสนับสนุนงานนิติบัญญัติ
จำนวน 3 อัตรา
อัตราเงินเดือน 21000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับปริญญาโท ทางด้านกฏหมาย

8. ตำแหน่ง พนักงานวิชาการสื่อใหม่
จำนวน 5 อัตรา
อัตราเงินเดือน 18000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับปริญญาตรี สาขานิเทศศาสตร์ อักษรศาสตร์ ประชาสัมพันธ์ การตลาด และเทคโนโลยีสารสนเทศ

9. ตำแหน่ง ผู้ประกาศข่าว
จำนวน 4 อัตรา
อัตราเงินเดือน 18000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับปริญญาตรี ทางด้านนิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ สื่อสารมวลชน หรือสังคมศาสตร์ทุกสาขา และมีประสบการณ์ ไม่น้อยกว่า 1 ปี

10. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่กระจายเสียง
จำนวน 2 อัตรา
อัตราเงินเดือน 18000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับปริญญาตรี สาขานิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ สื่อสารมวลชน หรือสังคมศาสตร์ทุกสาขา

11. ตำแหน่ง พนักงานวิชาการจัดรายการวิทยุ
จำนวน 2 อัตรา
อัตราเงินเดือน 18000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับปริญญาตรี สาขานิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ สื่อสารมวลชน หรือสังคมศาสตร์ทุกสาขา

12. ตำแหน่ง ผู้ประสานงานด้านการผลิตรายการ
จำนวน 4 อัตรา
อัตราเงินเดือน 18000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับปริญญาตรี สาขานิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ สื่อสารมวลชน หรือสังคมศาสตร์ทุกสาขา

13. ตำแหน่ง ผู้สื่อข่าว
จำนวน 13 อัตรา
อัตราเงินเดือน 18000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับปริญญาตรี ทางด้านนิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ สื่อสารมวลชน หรือสังคมศาสตร์ทุกสาขา

14. ตำแหน่ง ช่างภาพโทรทัศน์
จำนวน 12 อัตรา
อัตราเงินเดือน 18000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับปริญญาตรี ทางด้านนิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ สื่อสารมวลชน และเทคโนโลยี ทางการถ่ายภาพ

15. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ตัดต่อภาพและเสียง
จำนวน 3 อัตรา
อัตราเงินเดือน 18000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับปริญญาตรี ทางด้านโสตทัศนศึกษา เทคโนโลยีการถ่ายภาพ นิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ สื่อสารมวลชน และมีประสบการณ์ ไม่น้อยกว่า 1 ปี

16. ตำแหน่ง พนักงานวิชาการเทคนิคโทรทัศน์
จำนวน 6 อัตรา
อัตราเงินเดือน 18000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับปริญญาตรี ทางด้าน เทคโนโลยีการถ่ายภาพ นิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ สื่อสารมวลชน

17. ตำแหน่ง พิธีกรดำเนินรายการ
จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 25590 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับปริญญาตรี ทางด้านวิทยุโทรทัศน์ นิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ สื่อสารมวลชน หรือสังคมศาสตร์ทุกสาขา มีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 15 ปี หรือได้รับปริญญาโท ทางด้านวิทยุโทรทัศน์ นิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ สื่อสารมวลชน หรือสังคมศาสตร์ทุกสาขา มีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 12 ปี

18. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ออกแบบคอมพิวเตอร์กราฟิก
จำนวน 2 อัตรา
อัตราเงินเดือน 25590 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับปริญญาตรี ทางด้านเทคโนโลยีการศึกษา เทคโนโลยีทางการถ่ายภาพและภาพยนตร์ นิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ สื่อสารมวลชน มีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 15 ปี หรือได้รับปริญญาโท ทางด้านเทคโนโลยีการศึกษา เทคโนโลยีทางการถ่ายภาพและภาพยนตร์ นิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ สื่อสารมวลชน มีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 12 ปี

19. ตำแหน่ง ผู้สร้างสรรค์งานโทรทัศน์
จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 25590 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับปริญญาตรี ทางด้านนิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ สื่อสารมวลชน หรือสังคมศาสตร์ทุกสาขา มีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 15 ปี หรือได้รับปริญญาโท ทางด้าน นิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ สื่อสารมวลชน หรือสังคมศาสตร์ทุกสาขา มีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 12 ปี

20. ตำแหน่ง ผู้กำกับรายการ
จำนวน 2 อัตรา
อัตราเงินเดือน 25590 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับปริญญาตรี ทางด้านนิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ สื่อสารมวลชน หรือสังคมศาสตร์ทุกสาขา มีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 15 ปี หรือได้รับปริญญาโท ทางด้าน นิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ สื่อสารมวลชน หรือสังคมศาสตร์ทุกสาขา มีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 12 ปี

การรับสมัครสอบ
สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 3 – 12 กรกฎาคม 2563 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ //hris.parliament.go.th/job/

สมัครงานกับบริษัทชั้นนำทันที สร้าง Super Resume (ใบสมัครงาน) เลย ฟรี!

คำค้นหายอดนิยม

..