บริษัท เอ็มเอฟอีซี จำกัด (มหาชน)

บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน) (MFEC Public Company Limited) จัดตั้งขึ้นเมื่อต้นปี 2540 โดยการร่วมทุนระหว่างบริษัท โมเดอร์นฟอร์ม อินทิเกรชั่น เซอร์วิสเซส จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทร่วมของ บริษัท โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) กับกลุ่มผู้บริหารที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในสาขาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อประกอบธุรกิจบริการให้คำปรึกษาพัฒนาและวางระบบคอมพิวเตอร์ และเครือข่ายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับลูกค้าทั้งภาครัฐและเอกชน โดยมุ่งเน้นกลุ่มลูกค้าวิสาหกิจ (Enterprise) ขนาดใหญ่ที่เป็นผู้นำในแต่ละอุตสาหกรรม ปัจจุบันบริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท โมเดอร์นฟอร์ม อินทิเกรชั่น เซอร์วิสเซส จำกัด ในสัดส่วน 100%

ในช่วงการก่อตั้งบริษัทกลุ่มผู้บริหารได้เล็งเห็นว่าการประกอบธุรกิจในลักษณะการซื้อมาขายไปนั้นมีแนวโน้ม ที่จะมีจำนวนคู่แข่งค่อนข้างมาก อันจะนำมาซึ่งการแข่งขันด้านราคาและอาจทำให้บริษัทไม่สามารถเพิ่มยอดขายโดยรักษาอัตราส่วนกำไรไว้ได้ นอกจากนี้ ในการประกอบธุรกิจลักษณะดังกล่าว ผู้ประกอบการจะต้องมีการเก็บรักษาสินค้าคงคลังทำให้ต้องมีเงินทุนหมุนเวียนที่เพียงพอ ทั้งยังมีความเสี่ยงจากการที่สินค้าล้าสมัยอันจะทำให้ราคาขายลดลง ผู้บริหารจึงได้เริ่มกำหนดรูปแบบการดำเนินธุรกิจของบริษัทในลักษณะการให้บริการคำปรึกษา พัฒนาและวางระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ กล่าวคือบริษัทจะมุ่งเน้นการขายบริการเป็นสำคัญซึ่งจะทำให้บริษัทสามารถหลีกเลี่ยงการแข่งขันด้านราคา และสามารถคงรักษาไว้ซึ่งอัตราส่วนกำไรที่เหมาะสมได้ อีกทั้งยังเป็นการลดการพึ่งพาผู้ผลิตหรือผู้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ต่างๆ ด้วย

โดยบริษัทเริ่มมุ่งเน้นให้บริการกับลูกค้าในกลุ่มธุรกิจสื่อสารโทรคมนาคมเป็นกลุ่มแรก เนื่องจากเป็นกลุ่มธุรกิจที่มีงบประมาณในการลงทุนและใช้จ่ายในด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศค่อนข้างสูง และอาศัยเทคโนโลยี และนวัตกรรมที่ใหม่ ล้ำหน้า และเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาในการสร้างศักยภาพการแข่งขัน ซึ่งจะทำให้บริษัทสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับบริการได้มาก หากสามารถเรียนรู้และนำเสนอนวัตกรรมใหม่ๆ แก่ลูกค้าได้ก่อนคู่แข่ง นอกจากนี้ ประสบการณ์และผลงานที่บริษัทได้รับจากการให้บริการแก่ลูกค้าในกลุ่ม สื่อสารโทรคมนาคมยังช่วยส่งเสริมให้บริษัทสามารถขยายกลุ่มลูกค้าไปยังกลุ่มธุรกิจอื่นๆ อันได้แก่ กลุ่มสถาบันการเงิน หน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ พลังงาน อุตสาหกรรมการผลิต และอื่น ๆ

วิสัยทัศน์
บริษัท เอ็ม เอฟ อีซีจํากัด (มหาชน) มุงมั่นที่จะพัฒนาองค์กรเป็น
“สถาบัน” ของประเทศที่มีความมั่นคงสูง เติบโตอยางยั่งยืนและได้รับการ
ยอมรับนับถือจากสังคมและนักลงทุน

พันธกิจ
+ มุ่งมั่นที่จะสร้างองค์กรให้เป็นผู้นํา ด้านซอฟต์แวร์และบริการไอทีชั้นนํา
ของประเทศ โดยรวมบริษัทด้านซอฟต์แวร์ที่มีความเข้มแข็ง และมี
ศักยภาพในระดับสูงอยู่แล้วเขาด้วยกันเพื่อเป็นแกนนํา แล้วขยายธุรกิจ
ออกไปอยางกว้างขว้างและมั่นคง
+ สร้างความได้เปรียบในการแข่งขันอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ด้วยการ
ทุ่มเทพัฒนาสินค้าที่มีคุณภาพ การให้บริการที่เป็นเลิศ ด้วยประสิทธิภาพ
ที่สูงกว่ามาตรฐาน และราคายุติธรรมต่อลูกค้าทุกระดับของบริษัทฯ
+ บริษัทฯ มีอุดมการณ์และพันธสัญญาวาเราจะเป็นผู้นําในการกระตุ้นให้
เกิดการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ สร้างงานที่มีมูลค่าเพิ่มสูงใน
ระดับท้องถิ่น และการกระจายรายได้ซึ่งจะเป็นปัจจัยชี้ขาดที่สําคัญใน
การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนทั้งประเทศ

ข้อมูลติดต่อ

ชื่อผู้ติดต่อ : HRM Department
ที่อยู่ : 699 Modernform Tower, Srinakharin Rd., Suan Luang, Bangkok 10250
โทรศัพท์ : 02-821-7817
โทรสาร : 0-2722-8388
โฮมเพจ : //www.mfec.co.th

ตำแหน่งที่กำลังเปิดรับสมัคร

Senior Presales Engineer (System Infrastructure)

Junior Accounting Officer (Payment)

Sales Engineer (Welcome New Graduate)

Senior System Engineer (Windows)

Security Analyst

System Operator (ทำงานเป็นกะ) ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่ !!

Application Deployment Officer

System Engineer Windows (Junior/Senior) – Chaengwattana location

Network Engineer (Junior/ Senior) Onsite at Chamchuri

Information Security Engineer

ตำแหน่งงานของ บริษัท เอ็มเอฟอีซี จำกัด (มหาชน)/บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน) ทั้งหมด

วันนี้ผู้หางานที่อยากทำงานกับบริษัทชั้นนำชั้นนำ ก็อย่าพลาดโอกาสงานดีๆจากบริษัท เอ็มเอฟอีซี จำกัด (มหาชน) ที่เราคัดสรรมาให้คุณ และอย่าลืมติดตามคอลัมน์เจาะบริษัทดังของเราไว้ เพราะโอกาสได้งานเด่นจากบริษัทดังอยู่ใกล้แค่เอื้อมแล้ว! หรืออยากหาโอกาสหางาน สมัครงาน จากสายอาชีพอื่นๆ หรือบริษัทดังอื่นๆ สามารถเข้ามาอัพเดตได้ทุกวันที่ www.JOBTOPGUN.com   นะคะ

สมัครงานกับบริษัทชั้นนำทันที สร้าง Super Resume (ใบสมัครงาน) เลย ฟรี!

คำค้นหายอดนิยม

..