อยากเปิดบริษัทเองต้องทำอะไรบ้าง ? เผยขั้นตอนจดทะเบียนบริษัท

             การมีธุรกิจเป็นของตนเอง เป็นความฝันของใครหลายคน แต่จะสามารถก้าวไปสู่จุดนั้นได้ต้องมีการวางแผนและเตรียมความพร้อมอย่างรอบคอบ หนึ่งในขั้นตอนสำคัญคือการจดทะเบียนบริษัทให้ถูกต้องตามกฎหมาย ซึ่งจะช่วยสร้างความน่าเชื่อถือและรับประกันถึงความโปร่งใสในการดำเนินงาน

             บทความนี้จะพาคุณไปรู้จักกระบวนการจดทะเบียนบริษัทอย่างละเอียด หรือหากอยากเปิดบริษัทเองต้องทำอะไรบ้าง มาไขข้อสงสัยพร้อมกันในบทความนี้ !

9 ขั้นตอนการจดทะเบียนบริษัทแบบละเอียด ทำตามได้ Step-by-Step

เจ้าของบริษัทกำลังเซ็นเอกสารสำหรับการจดทะเบียนบริษัท

 การจดทะเบียนบริษัทมีกี่ประเภท ?

             สำหรับคนที่สงสัยว่าถ้าอยากเปิดบริษัท ต้องทำอะไรบ้าง หนึ่งในขั้นตอนสำคัญที่สุดอย่างหนึ่งก็คือ การจดทะเบียนธุรกิจ ซึ่งตอนนี้ในประเทศไทยมี 2 รูปแบบหลัก ๆ ได้แก่ ทะเบียนพาณิชย์สำหรับบุคคลธรรมดา และทะเบียนนิติบุคคล

             1. ทะเบียนพาณิชย์ (บุคคลธรรมดา)

             เหมาะกับธุรกิจขนาดเล็กที่มีเจ้าของคนเดียว หรือหุ้นส่วนไม่เกิน 3 คน ไม่จำเป็นต้องจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ข้อดีคือขั้นตอนง่าย รวดเร็ว ค่าใช้จ่ายไม่สูง เจ้าของสามารถดำเนินธุรกิจในนามตนเอง และไม่ต้องจัดทำบัญชีที่ซับซ้อน แต่ข้อจำกัดคือเจ้าของต้องมีความรับผิดชอบต่อหนี้สินทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นหนี้สินที่เกิดจากการดำเนินธุรกิจ หรือหนี้สินที่เกิดจากการกระทำของเจ้าของธุรกิจเอง จึงทำให้อาจขาดความน่าเชื่อถือ และเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ยาก

             2. ทะเบียนนิติบุคคล

             ทะเบียนนิติบุคคลมี 3 ประเภทย่อย ดังนี้

             • ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล

             เหมาะกับธุรกิจที่มีหุ้นส่วนตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป หุ้นส่วนทุกคนมีความรับผิดชอบต่อหนี้สินไม่จำกัด ซึ่งหมายถึงทุกคนต้องมีความรับผิดชอบต่อหนี้สินทั้งหมดนั่นเอง ข้อดีคือจัดตั้งง่าย ไม่ต้องใช้ทุนจดทะเบียนขั้นต่ำ สามารถแบ่งปันผลกำไร/ขาดทุนได้ตามสัดส่วน และมีความยืดหยุ่นในการบริหาร แต่ข้อจำกัดคือหุ้นส่วนทุกคนมีความรับผิดชอบไม่จำกัด อาจเกิดข้อพิพาทระหว่างหุ้นส่วนได้ง่าย และอาจขาดความน่าเชื่อถือ

             • ห้างหุ้นส่วนจำกัด

             มีหุ้นส่วน 2-10 คน แบ่งเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ (Active Parter) และหุ้นส่วนจำกัดความรับผิดชอบ (Limited Partner) โดยหุ้นส่วนจำกัดความรับผิดชอบจะมีความเสี่ยงเพียงเท่าเงินลงทุน ทำให้ธุรกิจมีความน่าเชื่อถือมากกว่าแบบห้างหุ้นส่วนสามัญ แต่ขั้นตอนจดทะเบียนยุ่งยากกว่า

             • บริษัทจำกัด

             มีผู้ก่อตั้งตั้งแต่ 3 คนขึ้นไป จัดตั้งขึ้นโดยวิธีการแบ่งทุนเป็นหุ้น แต่ละหุ้นมีมูลค่าเท่า ๆ กัน เหมาะสำหรับธุรกิจขนาดเล็กที่มีกลุ่มผู้ถือหุ้นที่จำกัดจำนวน  มีความเป็นส่วนตัวและการกำกับดูแลจากภายนอกน้อยกว่า บริษัทจำกัดถูกกำกับดูแลโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ผู้ถือหุ้นมีความรับผิดจำกัดเพียงเท่าจำนวนหุ้นที่ตนถือ และข้อมูลของบริษัทไม่จำเป็นต้องเปิดเผยต่อสาธารณชนมากนัก

             • บริษัทมหาชนจำกัด

             เหมาะสำหรับธุรกิจขนาดใหญ่ที่ต้องการระดมทุนจากประชาชนทั่วไป ผ่านการเสนอขายหุ้นต่อสาธารณชน ต้องมีผู้เริ่มจัดตั้งบริษัทตั้งแต่ 15 คนขึ้นไป และจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชนอย่างสม่ำเสมอ บริษัทจำกัดมหาชนช่วยสร้างภาพลักษณ์และความน่าเชื่อถือแก่องค์กร และผู้ถือหุ้นก็มีความรับผิดจำกัดเช่นเดียวกับบริษัทจำกัด

9 ขั้นตอนการจดทะเบียนบริษัท ฉบับรวบรัด เข้าใจง่าย

             สำหรับขั้นตอนการจดทะเบียนบริษัท มีทั้งหมด 9 ขั้นตอน ดังนี้

             1. ศึกษาข้อมูลการจดทะเบียนบริษัท

             ขั้นตอนแรกคือการศึกษาข้อมูลการจดทะเบียนบริษัททั้งหมด ดังนี้

 • ศึกษาประเภทของนิติบุคคลที่เหมาะสมกับธุรกิจของคุณ
  • ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
  • ห้างหุ้นส่วนจำกัด
  • บริษัทจำกัด
  • บริษัทมหาชนจำกัด
 • ศึกษาคุณสมบัติและเงื่อนไขการจดทะเบียนของแต่ละประเภท
 • เตรียมเอกสารที่จำเป็นสำหรับการจดทะเบียน
 • ศึกษาค่าธรรมเนียมและระยะเวลาในการดำเนินการ

             2. ตั้งชื่อบริษัทที่ต้องการใช้ในการจดทะเบียน

             เมื่อกำหนดประเภทนิติบุคคลได้แล้ว ให้คิดชื่อบริษัทที่ต้องการใช้ โดยตรวจสอบให้ตรงตามหลักเกณฑ์ ดังนี้

 • ตรวจสอบว่าชื่อบริษัทที่ต้องการใช้ ยังไม่มีผู้จดทะเบียนไว้แล้ว
 • ชื่อบริษัทต้องเป็นภาษาไทย หรือภาษาไทยผสมภาษาอังกฤษ
 • ชื่อบริษัทไม่ควรมีข้อความที่สื่อความหมายในทางลามกอนาจาร หรือขัดต่อศีลธรรมอันดี
 • ชื่อบริษัทไม่ควรเหมือนหรือคล้ายกับชื่อหน่วยงานราชการ หรือองค์กรระหว่างประเทศ

             สามารถยื่นจองชื่อเพื่อจดทะเบียนบริษัทได้ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า โดยจะยื่นด้วยตัวเองต่อนายทะเบียน หรือยื่นผ่านเว็บไซต์กรมพัฒนาธุรกิจการค้าก็ได้ โดยเมื่อได้รับการอนุมัติรับรองชื่อบริษัทแล้วต้องยื่นจดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิภายใน 30 วัน หากไม่ยื่นในเวลาดังกล่าว ต้องขอจองชื่อใหม่

             3. จดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิและยื่นต่อนายทะเบียน

             การจดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิต้องยื่นต่อนายทะเบียนที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า พร้อมชำระค่าธรรมเนียมตามอัตราที่กำหนด แล้วรอรับหนังสือรับรองการจดทะเบียน

             4. เปิดให้มีการจองซื้อหุ้นของบริษัท และนัดประชุมผู้ถือหุ้นทั้งหมด

             เมื่อจดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิแล้ว ผู้ก่อการจัดให้มีการจองซื้อหุ้นทั้งหมด และออกหนังสือนัดประชุมจัดตั้งบริษัท ในกรณีที่เป็นบริษัทมหาชนจำกัด ควรเปิดให้มีการจองซื้อหุ้นของบริษัท โดยกำหนดจำนวนหุ้น ราคาหุ้น และระยะเวลาการจองซื้อ หลังจากนั้นนัดประชุมผู้ถือหุ้นทั้งหมดเพื่อแจ้งรายละเอียดที่สำคัญ เช่น วัน เวลา สถานที่ และวาระการประชุม เพื่อจัดตั้งบริษัทมหาชนจำกัด

             5. ประชุมผู้เข้าชื่อซื้อหุ้น เพื่อจัดตั้งบริษัท

             จัดประชุมผู้เข้าชื่อซื้อหุ้น เพื่อจัดตั้งบริษัท เลือกตั้งคณะกรรมการ กำหนดอำนาจหน้าที่และค่าตอบแทนของกรรมการ รับรองบัญชีรายชื่อฐานะผู้เข้าชื่อซื้อหุ้นและจำนวนหุ้น และอนุมัติการจัดตั้งบริษัท

             6. จัดตั้งคณะกรรมการบริษัท

             จัดตั้งคณะกรรมการบริษัทอย่างเป็นทางการ ที่มีคุณสมบัติตรงตามกฎหมายกำหนด และมีหน้าที่หลักในการบริหารงานของบริษัท จากนั้นคณะกรรมการเรียกเก็บค่าหุ้นจากผู้เข้าชื่อซื้อหุ้น เมื่อครบแล้วกรรมการจัดทำคำขอจดทะเบียนตั้งบริษัท แล้วยื่นจดทะเบียนต่อนายทะเบียนกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

             7. ชำระเงินค่าธรรมเนียมสำหรับการจดทะเบียนบริษัท

             ชำระค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนบริษัทให้ครบถ้วนตามอัตราที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากำหนด

             8.  จัดเตรียมและยื่นเอกสารสำหรับการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท

             จัดเตรียมเอกสารต่าง ๆ ที่จำเป็นต่อการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทให้ครบถ้วน และยื่นให้แก่นายทะเบียน เช่น

 • สำเนาบัตรประชาชนของผู้ก่อตั้งทุกคน
 • ทะเบียนบ้านของผู้ก่อตั้งทุกคน
 • หนังสือบริคณห์สนธิ (Memorandum of Association)
 • บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น
 • เอกสารแสดงการยินยอมเป็นกรรมการ
 • เอกสารแสดงการจองซื้อหุ้น
 • หลักฐานการชำระค่าธรรมเนียม

             โดยการยื่นจดทะเบียนต้องทำภายใน 3 เดือนนับแต่วันที่ประชุมจัดตั้งบริษัท ไม่เช่นนั้นต้องจัดประชุมผู้จองซื้อหุ้นใหม่

             9. รับใบสำคัญและหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท

             รอรับใบสำคัญและหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล ซึ่งเป็นหลักฐานสำคัญที่แสดงถึงความสมบูรณ์ในการจัดตั้งบริษัทแล้วอย่างถูกต้องตามกฎหมาย

             หมายเหตุ:

 • ขั้นตอนและเอกสารที่ใช้ในการจดทะเบียนบริษัทอาจแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับประเภทของนิติบุคคล
 • ควรศึกษาข้อมูลและเตรียมเอกสารให้ครบถ้วนก่อนไปยื่นจดทะเบียน
 • แนะนำให้ปรึกษานักกฎหมายหรือผู้เชี่ยวชาญด้านการจดทะเบียนบริษัท
เจ้าของบริษัทเซ็นเอกสารการจดทะเบียนบริษัท

             แน่นอนว่าเมื่อธุรกิจเติบโตขึ้นหลังจากการจดทะเบียนบริษัทอย่างถูกต้องแล้ว ก็ย่อมจะมีภาระงานและความรับผิดชอบที่เพิ่มมากขึ้นตามไปด้วย ดังนั้นการหาพนักงานเพิ่มเติมจึงเป็นสิ่งจำเป็น ทั้งนี้ ในการรับสมัครพนักงานใหม่ สามารถลงประกาศสมัครงานผ่านช่องทางออนไลน์ได้ผ่านเว็บไซต์ JOBTOPGUN หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมจากเจ้าหน้าที่ของเราได้ที่ 02-853-6999 หรือดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน JOBTOPGUN ได้ฟรีทั้งระบบ iOS และ Android

สมัครงานกับบริษัทชั้นนำทันที สร้าง Super Resume (ใบสมัครงาน) เลย ฟรี!

คำค้นหายอดนิยม

..