เรียนรู้วิธีอยู่กับเพื่อนร่วมงานที่หลากหลายด้วย MBTI
MBTI คืออะไร?

               เคยไหม? เวลาเจอเพื่อนร่วมงานที่ดูเหมือนจะมีนิสัยเป็นคนละขั้วกับเราแล้วรู้สึกว่าเราไม่สามารถทำงานเข้ากับเขาได้แน่ ๆ ที่จริงแล้ว มันมีวิธีที่จะทำให้สามารถทำงานร่วมกันได้อย่างราบรื่นอยู่ ตัวช่วยในการค้นหาวิธีเหล่านั้นมีชื่อว่า MBTI ซึ่งสิ่งนี้นอกจากจะช่วยให้คุณค้นพบวิธีการทำงานที่เหมาะกับคนอื่น ๆ แล้ว ยังช่วยเป็นเสมือนกระจกที่สะท้อนให้เห็นตัวเองมากขึ้นด้วย เรียกได้ว่าเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้รู้จักทั้งตัวเองและคนอื่นมากขึ้น

MBTI คืออะไร? สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในที่ทำงานได้อย่างไร?

               MBTI คืออะไร? 

               สิ่งนี้มีชื่อย่อมาจาก Myers-Briggs Type Indicator เป็นแบบทดสอบบุคลิกภาพที่ถูกคิดค้นมาตั้งแต่เมื่อ 60 ปีที่แล้วโดยอ้างอิงจากทฤษฎีจิตวิทยาของ Carl Jung ที่เชื่อว่าบุคลิกภาพของมนุษย์แต่ละคนไม่ได้แตกต่างกันโดยสิ้นเชิงและมีกลุ่มของรูปแบบที่ใกล้เคียงกันอยู่ สาเหตุที่เจ้าแบบทดสอบบุคลิกภาพนี้ยังคงได้รับความนิยมเป็นอย่างมากมาจนถึงปัจจุบันนั่นก็เพราะว่าผลลัพธ์ของแบบทดสอบนี้ค่อนข้างมีความเที่ยงตรงและสามารถใช้
ในการค้นหาอาชีพที่เหมาะกับแต่ละคนหรือลักษณะนิสัยของคู่สมรสที่เข้ากันได้ด้วย

               MBTI แบ่งบุคลิกภาพของคนออกมาได้เป็น 16 บุคลิกภาพย่อยจากการตอบคำถามผ่าน 4 มิติของบุคลิกภาพ นั่นคือ ความเป็นตัวเอง การรับรู้ข้อมูล การตัดสินใจ และ
การตอบสนองต่อสิ่งต่าง ๆ ในชีวิต โดยใช้ตัวอักษรทั้งหมด 8 ตัวเพื่อแทนตัวแปรที่แตกต่างกัน ได้แก่ E I S N T F J และ P ซึ่งมีความหมายดังนี้

MBTI แบ่งบุคลิกภาพของคนออกมาได้เป็น 16 บุคลิกภาพย่อย

               มิติของความเป็นตัวเอง

               𑇐 Extraversion (E) คือ เป็นคนที่มีบุคลิกภาพชอบพบปะผู้คน เติมพลังให้กับตัวเองได้ด้วยการเข้าสังคมหรือการทำกิจกรรมภายนอกสถานที่
               𑇐 Introversion (I) คือ เป็นคนที่มีบุคลิกภาพชอบอยู่ในพื้นที่ส่วนตัว เติมพลังให้กับ
ตัวเองได้ด้วยการอยู่ในที่ที่สงบ ได้อยู่กับตัวเองและใช้ความคิดอย่างลึกซึ้ง

             มิติของการรับรู้ข้อมูล

               𑇐 Sensing (S) คือ เป็นคนที่รับรู้ข้อมูลตามความเป็นจริง มุ่งเน้นไปที่รายละเอียดที่
จับต้องได้และข้อเท็จจริง
               𑇐 Intuition (N) คือ เป็นคนที่รับรู้ข้อมูลตามสัญชาตญาณ มองหาความเป็นไปได้จากข้อมูลที่ได้รับและมีจินตนาการต่อยอด

          มิติของการตัดสินใจ

               𑇐 Thinking (T) คือ เป็นคนที่ตัดสินใจโดยใช้เหตุผล ใช้ข้อมูลเชิงประจักษ์ในการตัดสินใจ มีลำดับการคิดและการตัดสินใจที่มีระเบียบและเป็นขั้นตอน
               𑇐 Feeling (F) คือ เป็นคนที่ตัดสินใจโดยใช้ความรู้สึก ความชอบ และค่านิยม คำนึงถึงผลกระทบต่ออารมณ์และความรู้สึกของคนอื่นเป็นหลัก มีความเห็นอกเห็นใจ

          มิติของการตอบสนองต่อสิ่งต่าง ๆ ในชีวิต

               𑇐 Judging (J) คือ เป็นคนที่ชอบให้มีข้อสรุปที่ชัดเจนก่อนที่จะเริ่มทำอะไร และลงมือทำอย่างมีระเบียบ แบบแผน และขั้นตอนที่เป็นลำดับชัดเจน เน้นการควบคุมให้สมบูรณ์แบบ
               𑇐 Perceiving (P) คือ เป็นคนที่มีความยืดหยุ่น สามารถลงมือทำและปรับตัวตามสถานการณ์ได้โดยไม่จำเป็นต้องมีกรอบที่ชัดเจน เน้นการทำความเข้าใจสิ่งที่เกิดขึ้นเพื่อหาทางออกที่เหมาะสม

MBTI ช่วยให้เรารู้จักตัวเอง

MBTI ช่วยให้รู้จักตัวเองมากขึ้น

               หลังจากทำแบบทดสอบแล้ว แต่ละคนก็จะได้ผลลัพธ์ออกมาเป็นชุดตัวอักษรที่
บ่งบอกถึงบุคลิกภาพของตน โดยจะเป็นชุดตัวอักษร 4 ตัวจากแต่ละมิติเรียงติดกัน เช่น ENFJ ISTP เป็นต้น ซึ่งจะมีการอธิบายว่าแต่ละบุคลิกภาพนั้นมีลักษณะอย่างไร มีจุดแข็ง-จุดอ่อนเป็นอะไรบ้าง มีมุมมองต่อความรักหรือมิตรภาพอย่างไร รวมไปถึงลักษณะนิสัยในการทำงานและอาชีพที่เหมาะสมกับแต่ละบุคลิกภาพด้วย ความหมายคร่าว ๆ ของชุดตัวอักษรที่เป็นไปได้ทั้ง 16 ชุดมีดังนี้

        INTJ นักออกแบบ :  จินตนาการสูงและเป็นนักคิดกลยุทธ์ที่มีแผนการสำหรับทุกอย่าง

        INTP นักตรรกะ :  นักคิดค้นนวัตกรรมที่มีความกระหายความรู้อย่างไม่มีที่สิ้นสุด

        ENTJ ผู้บัญชาการ :  กล้าหาญ มีจินตนาการ และเป็นผู้นำที่เด็ดเดี่ยว มักหาทางออกหรือ
สร้างทางออกขึ้นมาได้เสมอ

        ENTP นักโต้วาที :  ฉลาดและเป็นนักคิดช่างสงสัยที่ไม่สามารถห้ามใจไม่ให้รับ
คำท้าทายสมอง

        INFJ ผู้แนะนำ :  เป็นคนเงียบ ๆ และดูลึกลับ แต่มักสร้างแรงบันดาลใจและยึดมั่นใน
อุดมการณ์อย่างไม่เหน็ดเหนื่อย

        INFP ผู้ไกล่เกลี่ย :  นักกวี ใจดี และเห็นใจผู้อื่น มีความกระตือรือร้นที่จะช่วยเหลือ
เพื่อสร้างสิ่งดี ๆ ให้กับสังคม

        ENFJ ตัวเอก : มีเสน่ห์และเป็นผู้นำที่มักสร้างแรงบันดาลใจ สามารถจับใจผู้ฟังได้เสมอ

        ENFP นักรณรงค์ : มีความกระตือรือร้น มีความคิดสร้างสรรค์ และมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
เป็นคนที่สามารถหาเหตุผลให้ยิ้มได้เสมอ

        ISTJ นักคำนวณ : อยู่กับความเป็นจริง และเป็นคนชอบเสาะหาข้อเท็จจริง ไม่ยอมให้มี
ข้อสงสัยเหลืออยู่

        ISFJ ผู้ตั้งรับ :  มีความละเอียดอ่อน และเป็นผู้ปกป้องที่ดี มักพร้อมที่จะปกป้อง
คนที่รักเสมอ

        ESTJ ผู้บริหาร :  เป็นนักบริหารที่ดี มีความโดดเด่นเรื่องการบริหารเรื่องต่าง ๆ
หรือบุคลากร

        ESFJ ผู้ให้คำปรึกษา :  มีความเป็นห่วงเป็นใยมากเป็นพิเศษ มีมนุษยสัมพันธ์และเป็นที่รัก
ของผู้คน มักกระตือรือร้นเสนอความช่วยเหลือผู้อื่น

        ISTP ผู้เชี่ยวชาญด้านศิลปะ :  กล้าหาญและเป็นนักทดลองที่อยู่บนพื้นฐานความเป็นจริง
เก่งกาจในการใช้เครื่องมือทุกชนิด

        ISFP นักผจญภัย :  มีความยืดหยุ่นสูง และเป็นศิลปินทรงเสน่ห์ มักพร้อมสำรวจและทดลองสิ่งใหม่ ๆ อยู่เสมอ

        ESTP ผู้ประกอบการ :  ฉลาด กระฉับกระเฉง และเข้าใจผู้อื่นได้เป็นอย่างดี มีความสุขกับการใช้ชีวิตแบบสุดโต่ง

        ESFP ผู้มอบความบันเทิง :  ใช้สัญชาตญาณ กระฉับกระเฉง และกระตือรือร้น ไม่มี
ความเบื่อหน่ายเกิดขึ้นในชีวิต

               อย่างที่กล่าวไว้ข้างต้น MBTI เป็นเสมือนกระจกที่สะท้อนให้เห็นตัวเองมากขึ้นว่าตัวเองมีลักษณะการใช้ชีวิตแบบไหน อะไรที่จะช่วยทำให้คุณมีความสุขหรือก้าวข้ามอุปสรรคได้อย่างเป็นตัวเองที่สุด ทว่า ผลลัพธ์ของแบบทดสอบนี้ไม่ใช่สิ่งที่บ่งบอกว่าตัวตนของคุณจะเป็นแบบนี้ไปตลอดกาล เพราะเมื่อเราเติบโตขึ้น ความคิดและการตัดสินใจหลาย ๆ อย่างอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปด้วย เมื่อคุณกลับมาทำแบบทดสอบอีกครั้งหนึ่งก็อาจจะทำให้คุณได้ผลลัพธ์เป็นชุดตัวอักษรชุดใหม่ก็เป็นได้
               สามารถเริ่มทำแบบทดสอบบุคลิกภาพได้ที่ลิงก์นี้ www.16personalities.com/th


MBTI ช่วยให้รู้จักเพื่อนร่วมงานแบบต่าง ๆ พร้อมวิธีทำงานร่วมกัน

               เมื่อคุณทราบบุคลิกภาพในแบบของตนเองแล้ว พวกเราขอแนะนำว่าให้คุณชักชวนเพื่อนร่วมงานของคุณมาลองทำแบบทดสอบด้วยเช่นกัน เมื่อได้ผลลัพธ์ออกมาแล้ว
คุณสามารถค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบุคลิกภาพของพวกเขาและวิธีรับมือ รวมถึงวิธีเตรียมตัวเมื่อต้องทำงานกับพวกเขาได้ที่ลิงก์นี้ www.16personalities.com/th/บุคคลิกภาพ
ประเภทต่าง ๆ

MBTI คือเครื่องมือที่ช่วยให้เข้าใจเพื่อนร่วมงานมากขึ้น

               เมื่อค้นพบบุคลิกภาพและอาชีพที่เหมาะกับตัวของคุณเองเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ถึงเวลาค้นหางานที่ตอบโจทย์ในบริษัทที่มีสิ่งแวดล้อมแบบเดียวกับที่คุณตามหา เว็บไซต์ www.jobtopgun.com แหล่งรวบรวมงานที่เหมาะกับคุณมากกว่า 5,000 ตำแหน่งเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่คุณต้องลอง รวมถึงสามารถอ่านรีวิวบรรยากาศการทำงาน สวัสดิการ และอื่น ๆ อีกเพียบที่เป็นตัวช่วยในการตัดสินใจสมัครงานของคุณได้ทางเว็บไซต์ www.yousayhrsay.com

สมัครงานกับบริษัทชั้นนำทันที สร้าง Super Resume (ใบสมัครงาน) เลย ฟรี!

คำค้นหายอดนิยม

..