MBTI คืออะไร? รู้จักบุคลิกภาพ 16 ประเภท เหมาะกับอาชีพแบบไหน?

             แบบทดสอบบุคลิกภาพ MBTI กำลังได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายในปัจจุบัน เนื่องจากสามารถจำแนกบุคลิกภาพของแต่ละบุคคลออกเป็นหมวดหมู่ต่าง ๆ ได้ถึง 16 ประเภท ซึ่งนอกจากจะช่วยให้เข้าใจตนเองและผู้อื่นได้ดียิ่งขึ้นแล้ว ผลการทดสอบยังสามารถบ่งบอกถึงอาชีพหรืองานที่เหมาะสมกับบุคลิกนิสัยของแต่ละคนได้อีกด้วย !

             บทความนี้จึงอยากพาทุกคนไปรู้จักว่า MBTI คืออะไร และ 16 บุคลิกภาพ มีอะไรบ้าง เพื่อเป็นแนวทางในการเข้าใจตนเองและเพื่อเป็นประโยชน์ต่อการเลือกอาชีพให้เหมาะสม ตอบโจทย์ในการทำงานมากที่สุด !

ส่อง MBTI คืออะไร พร้อมแนะนำอาชีพที่เหมาะกับแต่ละบุคลิก

ประเภทของบุคลิกแบ่งตาม MBTI

MBTI คืออะไร ?

             MBTI หรือ Myers-Briggs Type Indicator คือแบบทดสอบบุคลิกภาพที่ได้รับความนิยมอย่างกว้างขวางทั่วโลก โดยมีรากฐานมาจากแนวคิดทฤษฎีประเภททางจิตวิทยา (Psychological Types) ของ คาร์ล จุง (Carl Jung) จิตแพทย์ชาวสวิตเซอร์แลนด์ เจ้าของผลงานวิจัยสำคัญด้านจิตวิทยา

             ทฤษฎีของจุงอธิบายว่า มนุษย์แต่ละคนมีลักษณะนิสัยและรูปแบบการคิดแตกต่างกันตามธรรมชาติ ซึ่งส่งผลต่อวิธีการรับรู้ข้อมูล การตัดสินใจ และการดำเนินชีวิต จุงจึงจำแนกบุคลิกภาพของมนุษย์ออกเป็นหมวดหมู่ต่าง ๆ ตามลักษณะเด่นของแต่ละบุคคล

             ต่อมา แคทารีน คุ๊ก บริกส์ (Katharine Cook Briggs) และไอซาเบล บริกส์ ไมเยอร์ส (Isabel Briggs Myers) บุตรสาวของเธอ ได้นำแนวคิดจากทฤษฎีของจุงมาพัฒนาต่อยอดเป็นแบบทดสอบ MBTI ขึ้น เพื่อใช้ในการวัดและจำแนกบุคลิกภาพของแต่ละบุคคลออกเป็น 16 ประเภทหลัก ๆ อย่างเป็นระบบ

MBTI มีลักษณะเด่นอะไรบ้าง ?

             ตามทฤษฎี MBTI บุคลิกภาพของมนุษย์มีการจำแนกออกเป็น 16 ประเภทหลัก โดยอาศัยการจับคู่ของคุณลักษณะเด่น 4 คู่ ได้แก่ แหล่งพลังงาน วิธีการรับรู้ข้อมูล วิธีการตัดสินใจ และวิธีการใช้ชีวิต ซึ่งแต่ละคุณลักษณะจะประกอบด้วยตัวเลือก 2 รูปแบบที่ตรงข้ามกัน ดังนี้

             แหล่งพลังงาน (E/I)

 • E ย่อมาจาก Extraversion หมายถึง ผู้ที่ชอบการพบปะสังสรรค์ มีพลังงานเมื่อได้อยู่ท่ามกลางผู้คน ชอบแสดงออก ร่วมกิจกรรมทางสังคม และทำงานเป็นทีม
 • I ย่อมาจาก Introversion หมายถึง ผู้ที่ชอบความสงบ มีพลังงานเมื่อได้อยู่คนเดียว ชอบความเป็นส่วนตัว ทำกิจกรรมภายในใจ และทำงานด้วยตนเอง

             วิธีการรับรู้ข้อมูล (S/N)

 • S ย่อมาจาก Sensing หมายถึง ผู้ที่เน้นรับรู้ข้อมูลด้วยประสาทสัมผัส ชอบความเป็นจริง เชื่อถือประสบการณ์ จดจำรายละเอียดได้ดี มีพฤติกรรมที่เป็นรูปธรรม
 • N ย่อมาจาก Intuition หมายถึง ผู้ที่เน้นรับรู้ข้อมูลเชิงนามธรรม ชอบมองภาพรวม มีจินตนาการ คิดวิเคราะห์ มองเห็นความเชื่อมโยงของสิ่งต่าง ๆ

             วิธีการตัดสินใจ (T/F)

 • T ย่อมาจาก Thinking หมายถึง ผู้ที่ตัดสินใจด้วยเหตุผล ตรรกะ วิเคราะห์ข้อมูลอย่างเป็นกลาง ยึดหลักความยุติธรรม มองโลกในแง่มุมที่เป็นวัตถุวิสัย
 • F ย่อมาจาก Feeling หมายถึง ผู้ที่ตัดสินใจด้วยอารมณ์ความรู้สึก คำนึงถึงผู้อื่น เข้าใจความรู้สึกผู้อื่น ยึดหลักความกลมเกลียว มองโลกในมุมมองที่เป็นอัตวิสัย

             วิธีการใช้ชีวิต (J/P)

 • J ย่อมาจาก Judging หมายถึง ผู้ที่ชอบความแน่นอน มีระเบียบวินัย วางแผนการดำเนินชีวิตเป็นขั้นเป็นตอน ชอบความมีเป้าหมายที่ชัดเจน
 •  P ย่อมาจาก Perceiving หมายถึง ผู้ที่ชอบความยืดหยุ่น เปิดกว้าง ปรับเปลี่ยนแผนได้ตามสถานการณ์ ชอบความท้าทายใหม่ ๆ ไม่ยึดติดกับแผนการมากนัก

16 บุคลิกภาพมีอะไรบ้าง เหมาะกับอาชีพแบบไหน ?

             MBTI แบ่งออกเป็น 16 ประเภทด้วยกัน ซึ่งแต่ละบุคลิกภาพก็อาจเหมาะกับอาชีพต่างกันออกไป ดังนี้

1. ISTJ (The Inspector) ผู้ตรวจสอบ

 • เป็นผู้ที่รักความมั่นคง มีระเบียบวินัยสูง ยึดมั่นในคำพูด และมองโลกในแง่บวก
 • อาชีพที่เหมาะสม : นักบัญชี วิศวกร นักกฎหมาย แพทย์ นักวิทยาศาสตร์ นักวิเคราะห์ และนักเขียน

2. ISFJ (The Defender) ผู้พิทักษ์

 • มีนิสัยอ่อนโยน เอื้ออาทรต่อผู้อื่น ใส่ใจในรายละเอียด และมีน้ำใจช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์
 • อาชีพที่เหมาะสม : พยาบาล ครู นักสังคมสงเคราะห์ นักจิตวิทยา นักบำบัดโรค และพนักงานบริการลูกค้า

3. INFJ (The Counselor) ที่ปรึกษา

 • มีวิสัยทัศน์กว้างไกล คิดวิเคราะห์เชิงลึก และเข้าใจผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
 • อาชีพที่เหมาะสม : นักจิตวิทยา นักปรึกษา นักเขียน นักศาสนา นักสังคมสงเคราะห์ และครู

4. INTJ (The Strategist) นักคิดเชิงกลยุทธ์

 • ฉลาดปราดเปรื่อง วิเคราะห์ได้ลึกซึ้ง มองการณ์ไกล และชอบความท้าทาย
 • อาชีพที่เหมาะสม : นักวิทยาศาสตร์ วิศวกร นักเขียน นักธุรกิจ นักทำงานการตลาดออนไลน์ นักกฎหมาย และนักวิเคราะห์

5.  ISTP (The Craftsman) ช่างฝีมือ

 • ชอบลงมือปฏิบัติงาน แก้ปัญหาได้คล่องแคล่ว มีทักษะการคิดวิเคราะห์ และมองโลกตามสภาพความเป็นจริง
 • อาชีพที่เหมาะสม : ช่าง วิศวกร นักประดิษฐ์ นักสืบ แพทย์ และนักวิทยาศาสตร์

6.  ISFP (The Artist) ศิลปิน

 • มีจิตใจรักความงาม ชอบอิสระ มีจินตนาการสร้างสรรค์ และมองโลกในแง่บวก
 • อาชีพที่เหมาะสม : ศิลปิน นักออกแบบ นักดนตรี นักเขียน นักแสดง และนักบำบัดโรค

7.  INFP (The Philosopher) นักปรัชญา

 • มีวิสัยทัศน์กว้างไกล มองการณ์ไกลในระยะยาว มีทักษะการคิดวิเคราะห์ และเข้าใจผู้อื่น
 • อาชีพที่เหมาะสม : นักจิตวิทยา นักปรึกษา นักเขียน นักศาสนา นักสังคมสงเคราะห์ และครู

8.  INTP (The Analyst) นักวิเคราะห์

 • ฉลาดปราดเปรื่อง มีทักษะการคิดวิเคราะห์สูง มองการณ์ไกล และชอบความท้าทาย
 • อาชีพที่เหมาะสม : นักวิทยาศาสตร์ วิศวกร นักเขียน นักธุรกิจ นักกฎหมาย และนักวิเคราะห์

9.  ESTP (The Entrepreneur) ผู้ประกอบการ

 • ชอบความท้าทาย รักอิสระ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และกล้าแสดงออก
 • อาชีพที่เหมาะสม : นักธุรกิจ นักขาย นักการเมือง นักกีฬา และนักแสดง

10. ESFP (The Performer) นักแสดง

 • เป็นบุคลิกที่ชอบความสนุกสนาน ร่าเริง เข้าสังคมได้ดี และชอบให้ความช่วยเหลือผู้อื่น
 • อาชีพที่เหมาะสม : นักแสดง นักร้อง นักกีฬา พนักงานต้อนรับ พนักงานขาย และครู

11. ENFP (The Campaigner) นักรณรงค์

 • ชอบสร้างแรงบันดาลใจ มองโลกในแง่บวก และเอื้ออารีต่อผู้อื่น
 • อาชีพที่เหมาะสม : นักจิตวิทยา นักปรึกษา นักเขียน นักการเมือง นักสังคมสงเคราะห์ และครู

12. ENTP (The Visionary) นักคิดริเริ่ม

 • ฉลาดปราดเปรื่อง คิดวิเคราะห์เชิงลึก มีวิสัยทัศน์กว้างไกล และชอบความท้าทาย
 • อาชีพที่เหมาะสม : นักธุรกิจ นักเขียน นักประดิษฐ์ นักการเมือง นักวิทยาศาสตร์ และนักวิเคราะห์

13. ESTJ (The Supervisor) ผู้จัดการ

 • ชอบความเป็นระเบียบ ใฝ่หาความมั่นคง ยึดมั่นในคำพูด และมองโลกในแง่บวก
 • อาชีพที่เหมาะสม : ผู้จัดการ หัวหน้างาน นักธุรกิจ นักกฎหมาย แพทย์ และวิศวกร

14. ESFJ (The Caregiver) ผู้ให้บริการ

 • มีน้ำใจ อ่อนโยน รักการช่วยเหลือผู้อื่น และใส่ใจในรายละเอียด
 • อาชีพที่เหมาะสม : พยาบาล ครู นักสังคมสงเคราะห์ นักจิตวิทยา นักบำบัดโรค และพนักงานบริการลูกค้า

15.  ENFJ (The Mentor) ผู้ให้แรงบันดาลใจ

 • มีวิสัยทัศน์กว้างไกล มองการณ์ไกล คิดวิเคราะห์เชิงลึก และเข้าใจผู้อื่นได้ดี
 • อาชีพที่เหมาะสม : นักจิตวิทยา นักปรึกษา นักเขียน นักการเมือง นักสังคมสงเคราะห์ และครู

16.  ENTJ (The Commander) ผู้บัญชาการ

 • ฉลาดปราดเปรื่อง คิดวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์ มองการณ์ไกล และชอบความท้าทาย
 • อาชีพที่เหมาะสม : ผู้บริหาร นักธุรกิจ นักการเมือง ทนายความ แพทย์ และวิศวกร

ทำแบบทดสอบ MBTI ได้ที่ไหน ?

             สามารถทำแบบทดสอบบุคลิกภาพ MBTI ได้จากหลายแหล่ง ทั้งเว็บไซต์และแอปพลิเคชันต่าง ๆ 

 • เว็บไซต์ทางการของ MBTI
 • เว็บไซต์อื่น ๆ
 • หนังสือ
  •  “Discovering Your Personality Type” โดย Isabel Briggs Myers และ Katharine Cook Briggs หนังสือเล่มนี้มีแบบทดสอบ MBTI และคำอธิบายเกี่ยวกับ 16 บุคลิกภาพ
 • แอปพลิเคชัน
  •  MBTI Test (Android)
  • MBTI Personality Test (iOS)

             อย่างไรก็ดี หากต้องการให้แบบทดสอบแม่นยำสูงสุด แนะนำให้ทำแบบทดสอบกับผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับการอบรมมาเป็นการเฉพาะ แต่ทางออนไลน์และแอปฯ ก็เป็นวิธีที่ง่ายและสะดวกในการประเมินบุคลิกภาพเบื้องต้น

MBTI แบบทดสอบบุคลิกภาพที่ได้รับความนิยมอย่างกว้างขวางทั่วโลก

             เมื่อได้รู้กันไปแล้วว่า MBTI คืออะไร และมีบุคลิกอะไรบ้าง อย่างไรก็ดีแม้  MBTI จะช่วยให้เราเข้าใจตัวเองและบอกได้ว่าบุคลิกของคุณนั้นเหมาะกับงานประเภทใด แต่นี่ก็เป็นเพียงแนวทางเบื้องต้นในการเลือกอาชีพเท่านั้น หากต้องการหางานที่ถูกใจและเหมาะสมกับตัวคุณจริง ๆ แนะนำให้ศึกษาและท้าทายตัวเองให้ดี และเลือกงานจากบริษัทชั้นนำ ก็จะช่วยให้ได้งานที่ถูกใจ ตอบโจทย์ และมี Career Path ที่ดีในอนาคตได้ !

             สำหรับคนที่กำลังหางานจากบริษัทชั้นนำในประเทศไทย คลิกเลยที่ JOBTOPGUN เว็บไซต์ที่รวมงานตำแหน่งดี ๆ จากบริษัทชั้นนำในประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นงาน Digital Matketing งานการตลาดออนไลน์ หรืองานตำแหน่งอื่น ๆ ก็สามารถค้นหาได้เลยที่เว็บไซต์ ! หรือดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน JOBTOPGUN ได้ฟรีทั้งระบบ iOS และ Android หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากเจ้าหน้าที่ของเราได้ที่เบอร์ 02-853-6999

สมัครงานกับบริษัทชั้นนำทันที สร้าง Super Resume (ใบสมัครงาน) เลย ฟรี!

คำค้นหายอดนิยม

..