สิทธิประกันสังคมที่ชาวออฟฟิศต้องรู้ เช็กเลย!!

             เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องสำคัญของคนทำงานที่ต้องรู้ไว้ (และควรอัพเดตกันบ่อย ๆ) สำหรับ “สิทธิประกันสังคม” หลักประกันขั้นพื้นฐานที่เกี่ยวข้องและครอบคลุมชีวิตการทำงาน ไม่ว่าจะเป็นพนักงานออฟฟิศ ลูกจ้างรายเดือน หรือคนทำงานอิสระต่าง ๆ ซึ่งในปัจจุบันสำนักงานประกันสังคมมีการปรับเปลี่ยนและเพิ่มเติมสิทธิเพื่อคนทำงานในด้านต่าง ๆ มากขึ้นจนหลายคนอาจหลงลืมหรือตกหล่นข้อมูลดี ๆ แบบนี้ไปได้ เราจึงขอรวบรวมสิทธิประกันสังคมที่คนทำงานควรรู้มานำเสนอกันอีกครั้ง เพื่อให้ทุกคนได้รับสิทธิที่เท่าเทียมและทั่วถึง ซึ่งจะเป็นพลังในการทำงานในบทบาทหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สิทธิประกันสังคมที่คนทำงานต้องรู้ไว้มีอะไรบ้าง

สิทธิประกันสังคมที่ผู้ประกันตนควรรู้

ทำความเข้าใจ “สิทธิประกันสังคม” ขั้นพื้นฐาน คนทำงานแบบไหน ใช้สิทธิอย่างไรได้บ้าง?

             เริ่มจากทำความเข้าใจ “ประกันสังคม” ที่หมายถึง สวัสดิการที่รัฐมอบให้แก่ลูกจ้าง โดยลูกจ้างและนายจ้างมีหน้าที่ส่งเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมตามกฎหมาย โดยจำนวนเงินที่นำส่งนั้นจะทำการคำนวณและหักจากฐานเงินเดือนของแต่ละคนแตกต่างกันออกไป
โดยอัตราการหักนั้นจะอยู่ที่ 5 เปอร์เซ็นต์ แต่สูงสุดต้องไม่เกิน 750 บาทต่อเดือน

             สำหรับ “สิทธิประกันสังคม” จะแบ่งผู้ประกันตนในระบบประกันสังคมออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ “ผู้ประกันตน ม.33” หมายถึง ลูกจ้างหรือพนักงานประจำที่ทำงานในสถานประกอบการที่มีนายจ้าง, “ผู้ประกันตน ม.39” หมายถึง ลูกจ้างที่ลาออกจากงาน ลูกจ้างที่เคยเป็นผู้ประกันตน ม.33 มาก่อน โดยส่งเงินสมทบไม่น้อยกว่า 12 เดือน และลาออกจากงานไม่เกิน 6 เดือน และ “ผู้ประกันตน ม.40” หมายถึง ผู้ประกอบอาชีพอิสระ ที่ไม่เคยเป็นผู้ประกันตน ม.33 และ ม.39 มาก่อนเลย

             โดยสิทธิพื้นฐานที่จะได้รับในด้านต่าง ๆ คือ เจ็บป่วย คลอดบุตร ทุพพลภาพ เสียชีวิต ชราภาพ สงเคราะห์บุตร และว่างงาน ทั้งนี้ ผู้ประกันตน ม.33 จะสามารถใช้สิทธิได้ทั้งหมด
ส่วนผู้ประกันตน ม.39 ใช้สิทธิได้ทั้งหมด ยกเว้นว่างงาน และผู้ประกันตน ม.40 ใช้สิทธิได้ทั้งหมด ยกเว้นชราภาพและว่างงาน

สิทธิประกันสังคมพื้นฐานที่จะได้รับ เช่น เจ็บป่วย คลอดบุตร และว่างงาน

อัพเดต! รวม “3 สิทธิประกันสังคม” ที่คนทำงานต้องรู้ อัพเดตล่าสุด!
(ปี พ.ศ.2566)

             สินเชื่อที่อยู่อาศัยเพื่อผู้ประกันตน

             สำนักงานประกันสังคม (สปส.) ให้สินเชื่อที่อยู่อาศัยเพื่อผู้ประกันตนดอกเบี้ย
ไม่เกินรายละ 2 ล้านบาท วงเงิน 30,000 ล้านบาท โดยร่วมมือกับธนาคารอาคารสงเคราะห์
จัดโครงการสินเชื่อที่อยู่อาศัยเพื่อ “ผู้ประกันตนในระบบประกันสังคม มาตรา 33” ที่จ่ายเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือน สามารถใช้สิทธิในการไถ่ถอนจำนองที่ดินพร้อมอาคาร หรือห้องชุด จากสถาบันการเงินอื่น รวมถึงเพื่อลดอัตราดอกเบี้ยสินเชื่อที่อยู่อาศัยในบัญชีเงินกู้ เพื่อช่วยเหลือลดค่าใช้จ่ายในเรื่องของการมีบ้านหรือที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง

             เข้าถึงสิทธิประโยชน์ในการผ่าตัดรักษา 5 โรค

             สปส. พัฒนาระบบบริการทางการแพทย์ เพิ่มประสิทธิภาพ การเข้าถึงการรักษาด้วยการผ่าตัดหรือทำหัตถการนำร่องในกลุ่ม 5 โรค ร่วมกับสถานพยาบาลที่กำหนด เพื่อลด
การรอคอยและเพิ่มประสิทธิภาพในการผ่าตัดหรือการทำหัตถาร ได้แก่ 1. โรคมะเร็งเต้านม
2. ก้อนเนื้อที่มดลูก 3. โรคนิ่วในไตและถุงน้ำดี 4. โรคหลอดเลือดสมอง และ 5. โรคหัวใจและหลอดเลือด โดยสำนักงานประกันสังคมจะจ่ายค่าบริการทางการแพทย์โดยตรงกับสถานพยาบาลที่บันทึกความตกลง โดยผู้ประกันตนไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการรับบริการ และจะมีการติดตามและประเมินผลเพื่อนำไปพัฒนาต่อยอดการบริการอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อ
ผู้ประกันตนต่อไป

             ค้นหาความเสี่ยงโรคหลอดเลือดและโรคหัวใจในสถานประกอบการนำร่อง
             7 จังหวัด ฟรี!

             โครงการดูแลสุขภาพผู้ประกันตนเชิงรุกใหม่ของ สปส. ที่ร่วมมือกับสถานประกอบการที่ผู้ประกันตนทำงานอยู่ และสถานพยาบาลในพื้นที่เพื่อให้ผู้ประกันตนได้รับการตรวจสุขภาพ ค้นหาความเสี่ยงโรคหลอดเลือดและโรคหัวใจในสถานประกอบการ นำร่องก่อนใน 7 จังหวัด ได้แก่ 1. สมุทรปราการ 2. ชลบุรี 3. นนทบุรี 4. ปทุมธานี 5. ระยอง 6. พระนครศรีอยุธยา และ 7. สมุทรสาคร เพื่อค้นหาความเสี่ยงด้านสุขภาวะนำไปสู่ การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมป้องกัน
การเจ็บป่วย โดยแบ่งกลุ่มตามความเสี่ยงสูง -ต่ำ  และยังมีการติดตามผลด้วยระบบ Telemedicine เพื่อช่วยปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและลดอัตราการเจ็บป่วยของผู้ประกันตน
เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อการทำงานและการดำเนินชีวิต

ตรวจสอบสิทธิประกันสังคมที่เว็บไซต์สำนักงานประกันสังคม

วิธีตรวจสอบสิทธิประกันสังคมง่าย ๆ ได้ด้วยตัวเอง

             ใครอยากตรวจสอบสิทธิประกันสังคมก็ทำได้ง่าย ๆ โดยเข้าไปที่ “เว็บไซต์สำนักงานประกันสังคม www.sso.go.th แล้วลงทะเบียนด้วยหมายเลขบัตรประชาชน 13 หลัก หรือสมัครสมาชิกในกรณีที่ไม่เคยสมัครประกันสังคมมาก่อน โดยสามารถตรวจสอบสิทธิได้ทั้งข้อมูลเงินสมทบ เปลี่ยนแปลงสถานพยาบาล ขอเบิกสิทธิประโยชน์ ไปจนถึงตรวจสอบเงินสงเคราะห์ชราภาพ นอกจากนี้ ชาวออฟฟิศและคนทำงานทุกประเภทยังสามารถตรวจสอบสิทธิด้วยการโหลด “แอพพลิเกชันประกันสังคม SSO CONNECT MOBILE” แล้วลงทะเบียนด้วยหมายเลขบัตรประชาชน 13 หลักก็สามารถใช้งานได้ทันทีเช่นกัน

             
             นอกจากสิทธิประกันสังคมต่าง ๆ แล้ว ใครอยากกำลังมองหางานใหม่ดีๆ ที่มาพร้อมเงินเดือนเริ่ด ๆ และสวัสดิการดี ๆ อื่น ๆ อีกมากมาย ลองเข้าไปค้นหากันได้ทันทีที่ JOBTOPGUN ได้เลย

             ไม่ว่าคุณจะกำลังมองหางาน อยากสมัครงานบริษัทตำแหน่งไหน จะเป็นเด็กจบใหม่
ไฟแรง หรือต้องการมองหางานประจำที่ช่วยขยับขยายเปลี่ยนสาย Job ให้ก้าวหน้า ก็สามารถหางานด่วนที่ใช่ ในบริษัทที่ถูกใจ ได้ที่ JOBTOPGUN ทั้งทางเว็บสมัครงานออนไลน์ ที่รวบรวมงานพร้อมข้อมูลเงินเดือนจากบริษัทชั้นนำไว้มากมายกับแอปหางานที่อัปเดตใหม่ทุกวัน ดูแลให้คุณได้งานจริง ด้วย Super Resume ที่ให้คุณสร้าง Resume อย่างมืออาชีพ นำเสนอคุณให้โดดเด่นกว่าใคร ยังมีรีวิวบริษัทที่ช่วยให้คุณรู้จักบริษัทมากขึ้นตามความจริง โหลดแอป JOBTOPGUN ได้เลยวันนี้ แม้จบใหม่ก็หางานง่าย ได้งานดี ได้ที่ JOBTOPGUN

สมัครงานกับบริษัทชั้นนำทันที สร้าง Super Resume (ใบสมัครงาน) เลย ฟรี!

คำค้นหายอดนิยม

..