Growth Mindset จำเป็นหรือไม่ในโลกการทำงาน

               ในยุคสมัยที่ทุกอย่างหมุนเวียนเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะโลกของการทำงานในศตวรรษที่ 21 ที่ถูกแทรกแซงแบบดิสรัปชันจากนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิตอล สิ่งสำคัญที่จะทำให้เหล่าคนทำงานอยู่รอดได้ในกระแสแห่งการแข่งขันจึงไม่ใช่การมีเพียงทักษะ ความรู้ และความสามารถทั่วไป หากแต่การมีทัศนคติ (Mindset) ที่ดีและเปิดกว้าง พร้อมเรียนรู้และปรับตัวกับสิ่งใหม่ ๆ เป็นหนึ่งในสิ่งสำคัญที่จะทำให้การทำงานของเราประสบความสำเร็จและมุ่งไปสู่เป้าหมายที่วางไว้อย่างมั่นคง เพราะฉะนั้นคำถามที่ว่า “Growth Mindset จำเป็นหรือไม่ในโลกการทำงาน” นั้น คำตอบก็คือ  “Growth Mindset” หรือ “ความคิดที่พร้อมเติบโต” คือหนึ่งในกุญแจสำคัญที่จำเป็นอย่างมากในโลกการทำงานทั้งในปัจจุบันและอนาคต

Growth Mindset คืออะไร? มีความสำคัญอย่างไรในการทำงาน?

Growth Mindset กุญแจสำคัญของการทำงาน

รู้จัก Growth Mindset ทักษะทางความคิดที่ (คนทำงาน) ต้องมี

               “Growth Mindset” แปลแบบตรงตัวมาจาก คำว่า Mindset ที่แปลว่า ความคิด ทัศนคติ มุมมอง และความเชื่อของแต่ละบุคคลซึ่งส่งผลต่อพฤติกรรมต่าง ๆ และคำว่า Growth ที่แปลว่า การเติบโต ดังนั้น Growth Mindset จึงหมายถึง กระบวนการทางความคิดและทัศนคติที่พร้อมยืดหยุ่น ปรับตัว เรียนรู้ และความพยายามพัฒนาตัวเองอยู่เสมอ พร้อมเปิดใจกว้างและมีความกล้าที่จะริเริ่มลองทำสิ่งใหม่ ๆ โดยไม่กลัวความผิดพลาดล้มเหลว รวมทั้ง
การมีความเชื่อมั่นในศักยภาพและความสามารถของตัวเอง
               ตรงกันข้ามกับ “Fixed Mindset” ที่หมายถึง “ความคิดแบบยึดติด” ซึ่งเชื่อว่า
ความสามารถของคนเรามีจำกัด ไม่อาจเปลี่ยนแปลงหรือพัฒนาได้ ซึ่งความคิดแบบนี้จะส่งผลให้คน ๆ นั้นลดละความพยายามในการเรียนรู้และฝึกฝนทักษะใหม่ ๆ กลัวความผิดพลาด
ล้มเหลว มีแนวโน้มไม่เห็นคุณค่าในตนเองและยอมแพ้ต่อโชคชะตา ซึ่งไม่ส่งผลดีในการทำงานและการเติบโตในองค์กรอย่างแน่นอน

ทำไม Growth Mindset ถึงสำคัญในโลกการทำงาน?

Growth Mindset จำเป็นแค่ไหนในโลกการทำงาน?

               คำตอบที่ชัดเจนคงหนีไม่พ้น “จำเป็นอย่างที่สุด” เพราะในทุกวันนี้สิ่งที่ช่วยสร้างความได้เปรียบและการเติบโตอย่างต่อเนื่องขององค์กรขึ้นอยู่กับ Growth Mindset ไม่ว่า
จะเป็นตัวพนักงานเองที่ต้องมีทัศนคติและวิธีคิดเชิงบวกในการทำงานและรับมือกับ
ความท้าทายใหม่ ๆ และองค์กรที่ควรเปิดใจ พร้อมรับฟัง และมีระบบการทำงานที่เอื้อให้เกิดการเรียนรู้และช่วยเพิ่มพูนทักษะของพนักงาน พูดง่าย ๆ ว่า ทัศนคติดีย่อมพาให้มีชัยไปกว่าครึ่ง ลองปรับวิธีคิด เปลี่ยนมุมมองในการทำงานให้มีความมุ่งมั่น กระตือรือร้น และพยายามแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับคนอื่น เพื่อให้เกิดการพัฒนาความสามารถและเพิ่มความเชื่อมั่นในศักยภาพของตัวเอง เราอาจได้ค้นพบทักษะใหม่ ๆ ที่ช่วยให้ประสบความสำเร็จในการทำงานยิ่งขึ้นกว่าเดิม

เราจะสร้าง Growth Mindset ได้อย่างไร

เทคนิควิธีสร้าง Growth Mindset ด้วยตัวเอง

               𑇐 ไม่ตัดสินแต่ (ต้อง) เชื่อมั่นในตัวเอง  

               “ไม่ว่าจะทำอะไร จงเชื่อมั่นในตัวเอง” คือ ทัศนคติสำคัญที่จะช่วยให้เรามีความมั่นใจและพร้อมทำงานต่าง ๆ อย่างมุ่งมั่น เพราะผลลัพธ์ของงานและความสำเร็จคงไม่เกิด หากเรา
ไม่เชื่อในความสามารถของตัวเอง การฝึกความคิดในเชิงบวกว่าเราทำได้เป็นจุดเริ่มต้นที่ดี
ในการทำงาน ทั้งงานในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายและงานที่มีเพื่อสนับสนุนเพื่อนร่วมทีม
ที่สำคัญอย่าตัดสินและลดคุณค่าของตัวเองจากการทำงาน (ที่อาจเกิดความบกพร่อง) เพียงครั้งเดียว แต่ให้คิดว่าเรายังมีศักยภาพและความสามารถที่จะทำงานอื่น ๆ ต่อไปได้อีกมากมาย

               𑇐 เปลี่ยนความล้มเหลวให้เป็นโอกาส   

               เพราะคนที่ไม่เคยผิดพลาดล้มเหลวคือคนที่ไม่เคยทำอะไรเลย ฉะนั้นอย่ากลัวที่จะ
ผิดพลาดหรือล้มเหลว เมื่อเกิดความผิดพลาดในการทำงาน ลองเผชิญหน้าและเรียนรู้จากความผิดพลาดนั้น ๆ แล้วนำมาปรับปรุงแก้ไขและเก็บไว้เป็นบทเรียน พยายามเปลี่ยนมุมมองว่าความล้มเหลวเป็นโอกาสอันดีที่จะทำให้เราได้พัฒนาตัวเองในงานต่อ ๆ ไป

               𑇐 กล้าเผชิญหน้ากับความท้าทาย        

               หากอยากฝึกฝนทักษะ Growth Mindset การตอบรับโอกาสในการทำงานที่ยากหรือท้าทายขีดจำกัดความสามารถจะช่วยให้เราได้ฝึกฝน เรียนรู้ ดึงศักยภาพของตัวเองออกมา และค้นพบแนวทางการทำงานแบบใหม่ได้มากยิ่งขึ้น เรียกว่าเป็นการผลักดันและการพัฒนา
ตัวเองแบบก้าวกระโดดที่จะพาเราออกจากคอมฟอร์ตโซน และพาเราไปสู่เป้าหมายและ
ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่กว่าเดิม

               𑇐 รับฟังความคิดเห็นจากคนรอบข้าง

               ไม่เพียงมีความเชื่อมั่นในตัวเอง แต่คนที่มี Growth Mindset จะต้องรู้จักรับฟัง
ฟีดแบ็ก ความคิดเห็น หรือคำวิจารณ์จากคนอื่นๆ เพื่อนำมาปรับปรุงแก้ไขการทำงานให้ดียิ่งขึ้น หากเราอยากเติบโตและพัฒนาไปข้างหน้า ก็ต้องพยายามอย่ากลัวคำติชมเหล่านั้น ให้คิดว่าเป็นของขวัญที่มีประโยชน์ซึ่งสามารถนำมาปรับใช้เป็นแนวทางที่ดีในการทำงาน

               𑇐 มุ่งสู่เป้าหมายแบบค่อยเป็นค่อยไป

               พยายามกำหนดเป้าหมายในการทำงานทั้งระยะสั้นและระยะยาว เพื่อกระตุ้นให้เรามีแรงบันดาลใจในการทำงานอยู่เสมอ แต่ไม่ต้องหักโหมหรือกดดันตัวเองมากเกินไปจนทำให้เกิดความเครียดที่กลับจะสร้างความเสียหายในการทำงานมากขึ้น พยายามให้กำลังใจตัวเองและลองให้รางวัลตัวเองเล็ก ๆ น้อย ๆ เมื่อทำงานสำเร็จในแต่ละขั้นตอน การเติบโตแม้จะช้า
แต่ถ้าเป็นไปอย่างมั่นคง ความสำเร็จที่หวังไว้ก็คงไม่ไกลเกินเอื้อม

               𑇐 ไม่หยุดเรียนรู้ตลอดเวลา        

               การเรียนรู้คือหัวใจสำคัญของ Growth Mindset เราจึงควรพยายามเปิดโอกาสในการเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ อยู่เสมอ เพราะโลกของการทำงานมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไม่หยุดนิ่ง
ไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีและนวัตกรรมต่าง ๆ ที่พร้อมเข้ามาปรับเปลี่ยนระบบการทำงานและธุรกิจตลอดเวลา คนที่มีความพยายามในการเรียนรู้คือคนที่มีแนวโน้มจะประสบความสำเร็จ
ในการทำงานและการใช้ชีวิตมากกว่าคนอื่น ๆ นอกจากนี้ การไม่หยุดเรียนรู้ยังช่วยพัฒนาสมองและช่วยขัดเกลาทักษะความสามารถของเราให้พร้อมรับมือและมีความสุขในโลกของการทำงานมากยิ่งขึ้นอีกด้วย


               ลองไปหาข้อมูลและค้นหาตำแหน่งงานดี ๆ ที่พร้อมเปิดรับคนที่มี Growth Mindset ได้ที่ www.jobtopgun.com หรือไปอ่านรีวิวบริษัทชั้นนำต่าง ๆ ที่มาพร้อมระบบการทำงานที่เปิดกว้างได้ที่ www.yousayhrsay.com

สมัครงานกับบริษัทชั้นนำทันที สร้าง Super Resume (ใบสมัครงาน) เลย ฟรี!

คำค้นหายอดนิยม

..