อนุปริญญาคืออะไร ต่อยอดเรียนต่อหรือหางานอย่างไรได้บ้าง ?

             หลายคนอาจมองว่าวุฒิการศึกษาเบื้องต้นที่จะสามารถหางานได้ ต้องเป็น ปวช. หรือ ปวส. เท่านั้น แต่ยังมีอีกหนึ่งวุฒิการศึกษาที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนสามารถเข้าสู่ตลาดงาน และหางานได้ไม่ต่างจากวุฒิอื่น ๆ เช่นกัน นั่นคือ “อนุปริญญา” ซึ่งในบทความนี้ เราจะพาไปรู้จักกันว่าอนุปริญญาคืออะไร และสามารถต่อยอดในการหางานหรือศึกษาต่ออย่างไรได้บ้าง

อนุปริญญาคืออะไร จบแล้วเอาไปต่อยอดหรือหางานอะไรได้บ้าง ?

พนักงานขาย หนึ่งในอาชีพยอดนิยมสำหรับผู้ที่จบอนุปริญญา

อนุปริญญาคืออะไร ?

             อนุปริญญา คือ หลักสูตรระดับอุดมศึกษาที่ใช้เวลาในการศึกษาประมาณ 2-3 ปี เป็นวุฒิที่อยู่ระหว่างมัธยมศึกษาตอนปลายและระดับปริญญาตรี โดยจุดประสงค์ของหลักสูตรอนุปริญญาคือ เพื่อเตรียมความพร้อมให้ผู้เรียนสามารถเข้าสู่ตลาดแรงงานได้เร็วขึ้น หรือเป็นก้าวแรกในการศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ซึ่งมีหลากหลายสาขาวิชา ขึ้นอยู่กับสถาบันการศึกษาแต่ละแห่ง โดยทั่วไปจะครอบคลุมสาขาวิชาต่าง ๆ ทั้งด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ บริหารธุรกิจ และสาขาอื่น ๆ ตามความต้องการของตลาดแรงงาน

อนุปริญญาเรียนต่อยอดอย่างไรได้บ้าง ?

             เรียนต่อปริญญาตรี

             เป็นทางเลือกที่ได้รับนิยมและความสนใจมากที่สุดหลังจากสำเร็จการศึกษาอนุปริญญา คือ การเรียนต่อในระดับปริญญาตรี โดยผู้เรียนสามารถนำหน่วยกิตที่ได้ศึกษามาแล้วไปเทียบโอนกับทางมหาวิทยาลัย เพื่อลดระยะเวลาในการศึกษาต่อปริญญาตรีลงได้ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับเกณฑ์การเทียบโอนของแต่ละสถาบันการศึกษาด้วย

             การเรียนต่อปริญญาตรีหลังจากสำเร็จอนุปริญญา คือทางเลือกที่จะช่วยให้ผู้เรียนมีโอกาสในการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น ซึ่งจะเปิดโอกาสในการประกอบอาชีพที่หลากหลายมากกว่าเดิม รวมถึงมีโอกาสก้าวหน้าในสายอาชีพได้ดียิ่งขึ้นด้วย

             เรียนต่อหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต

             นอกเหนือจากการเรียนต่อปริญญาตรีแล้ว ผู้สำเร็จการศึกษาอนุปริญญายังสามารถเลือกเรียนต่อในหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต (ป.บัณฑิต) ซึ่งเป็นหลักสูตรที่มีระยะเวลาการศึกษาประมาณ 1-2 ปี โดยมุ่งเน้นการศึกษาในสาขาวิชาเฉพาะทางเพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะให้มีความชำนาญมากยิ่งขึ้น

             ดังนั้น หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต จึงเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเพิ่มพูนทักษะและความรู้ในสาขาวิชาเฉพาะด้านที่ตนสนใจ โดยไม่จำเป็นต้องใช้เวลาในการศึกษานานเท่ากับการเรียนปริญญาตรี ซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนสามารถก้าวสู่การประกอบอาชีพได้เร็วขึ้น

ข้อดีของการเรียนอนุปริญญาคืออะไร ?

             มีความรู้ความเชี่ยวชาญในสาขาอาชีพ

             อนุปริญญา คือหลักสูตรที่มุ่งเน้นการสร้างบัณฑิตที่มีความรู้และทักษะเชี่ยวชาญเฉพาะทางในสาขาอาชีพนั้น ๆ โดยจะมีการเรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติอย่างลึกซึ้ง รวมถึงการฝึกงานหรือสหกิจศึกษาในสถานประกอบการจริง ด้วยเหตุนี้ ผู้สำเร็จการศึกษาอนุปริญญาจึงมีความพร้อมในการนำความรู้และทักษะที่ได้รับไปประกอบอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ

             เพิ่มโอกาสในการได้งานดีและมีรายได้ที่สูงขึ้น

             ผู้สำเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญามีโอกาสได้งานที่ดีและมีรายได้สูงกว่าผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) เนื่องจากมีคุณวุฒิและทักษะที่สูงกว่า มีโอกาสก้าวหน้าในสายอาชีพได้มากกว่า อีกทั้งยังใช้ระยะเวลาและค่าใช้จ่ายในการศึกษาน้อยกว่าผู้ที่ศึกษาในระดับปริญญาตรีด้วย

             สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

             การศึกษาในระดับอนุปริญญา คือหลักสูตรที่เน้นการบูรณาการความรู้และทฤษฎีสู่การปฏิบัติ ผ่านกระบวนการเรียนรู้จากกรณีศึกษา การทำโครงงาน การฝึกปฏิบัติในห้องปฏิบัติการ และการฝึกงานจริง ดังนั้น เมื่อผู้สำเร็จการศึกษาออกไปประกอบอาชีพ จึงสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้และแก้ไขปัญหาในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

อนุปริญญา คือ วุฒิการศึกษาแบบเฉพาะทาง เช่น ช่างเทคนิค

อนุปริญญาหางานสายใดได้บ้าง ?

             ผู้สำเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญามีโอกาสในการประกอบอาชีพที่หลากหลาย ขึ้นอยู่กับสาขาวิชาที่ศึกษา ตัวอย่างสายงานที่ได้รับความนิยม เช่น

             ช่างเทคนิค

             ผู้จบอนุปริญญาสาขาวิชาด้านวิศวกรรม เทคโนโลยี หรืออุตสาหกรรม สามารถประกอบอาชีพเป็นช่างเทคนิคในโรงงานอุตสาหกรรม โรงผลิต หรือหน่วยงานด้านการผลิตต่าง ๆ ได้ เช่น ช่างซ่อมบำรุง ช่างเขียนแบบ ช่างควบคุมเครื่องจักร ช่างไฟฟ้า ฯลฯ

             พนักงานธุรการ

             ผู้จบอนุปริญญาสาขาวิชาด้านบริหารธุรกิจ การจัดการสำนักงาน หรือเลขานุการ สามารถทำงานเป็นพนักงานธุรการ เจ้าหน้าที่ธุรการ ผู้ช่วยเลขานุการ ได้ทั้งในองค์กรภาครัฐและเอกชน

             ครู

             อีกหนึ่งทางเลือกของผู้ที่สำเร็จการศึกษาอนุปริญญา คือ การเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู เพื่อประกอบอาชีพครูในระดับประถมศึกษาหรือมัธยมศึกษาได้

             พนักงานขาย

             ผู้จบอนุปริญญาสาขาการตลาด การจัดการ หรือการขายและการบริการ สามารถทำงานเป็นพนักงานขาย นักการตลาด หรือผู้แทนจำหน่ายสินค้าและบริการได้

             พนักงานบริการ

             ผู้สำเร็จอนุปริญญาด้านการโรงแรม การท่องเที่ยว หรือการบริการด้านอาหารและภัตตาคาร สามารถทำงานเป็นพนักงานต้อนรับ พนักงานประจำห้องพัก หรือพนักงานบริการในโรงแรม ภัตตาคาร สายการบิน ฯลฯ

             นอกจากตัวอย่างข้างต้นแล้ว ผู้สำเร็จการศึกษาอนุปริญญายังสามารถประกอบอาชีพอื่น ๆ ได้อีกมากมาย เช่น เจ้าหน้าที่รัฐ เจ้าหน้าที่งานธนาคาร งานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ งานบัญชี ฯลฯ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความถนัดและความสนใจของแต่ละบุคคล

             จะเห็นได้ว่า ความหลากหลายของสาขาวิชาอนุปริญญา ทำให้ผู้สำเร็จการศึกษามีทางเลือกในการประกอบอาชีพได้อย่างกว้างขวาง โดยสามารถเลือกสายงานที่ตนถนัดและสนใจ พร้อมนำความรู้และทักษะที่ได้รับจากการศึกษาไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ

             สำหรับคนที่ต้องการสมัครงานวุฒิ ปวช. ปวส. และอนุปริญญา มาใช้บริการเว็บไซต์ของ JOBTOPGUN แพลตฟอร์มหางานที่ครอบคลุมทุกบริษัทชั้นนำในไทย พร้อมอัปเดตตำแหน่งใหม่ สร้างโอกาสได้ทุกวัน นอกจากนี้ยังมี Super Resume ที่ให้คุณทำเรซูเม่ฟรีอย่างมืออาชีพอีกด้วย สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากเจ้าหน้าที่ของเราได้ที่เบอร์ 02-853-6999 หรือดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน JOBTOPGUN ได้ฟรีทั้งระบบ iOS และ Android

สมัครงานกับบริษัทชั้นนำทันที สร้าง Super Resume (ใบสมัครงาน) เลย ฟรี!

คำค้นหายอดนิยม

..