ทำความเข้าใจ Digital Transformation ฉบับรวบรัด พร้อมวิธีประยุกต์ใช้ในธุรกิจ

               ในยุคแห่งการแข่งขันและการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีที่ก้าวกระโดด องค์กรธุรกิจต่างก็ต้องปรับตัวเพื่อความอยู่รอดก่อนจะถูกทอดทิ้งให้กลายเป็นองค์กรล้าสมัยที่ตามไม่ทันกับความเปลี่ยนแปลงและความต้องการของผู้บริโภค หนึ่งในกลยุทธ์ของแวดวงการทำงานที่หลายคนอาจเคยได้ยินคือ “Digital Transformation” ที่แปลให้เข้าใจง่าย ๆ ได้ว่า “การเปลี่ยนแปลงหรือการปฏิรูป (ธุรกิจและการทำงาน) ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล” ซึ่งไม่เพียงกลับมาเป็นเครื่องมือในการทำงานที่สำคัญ แต่ยังเป็นอาวุธลับที่ทำให้ธุรกิจต่าง ๆ กลับมายืนหยัดอย่างแข็งแกร่งได้อีกครั้ง เราจึงอยากชวนทุกคนมา “ทำความเข้าใจ Digital Transformation ฉบับรวบรัด พร้อมวิธีประยุกต์ใช้ในธุรกิจ” ที่จะช่วยให้เหล่าคนทำธุรกิจเติบโตก้าวหน้าต่อไปในอนาคต

Digital Transformation คืออะไร ทำไมต้องนำไปปรับใช้กับองค์กร?

Digital Transformation คืออะไร?

รู้จัก Digital Transformation ผู้ช่วยสำคัญของธุรกิจในยุคดิจิทัล

               “Digital Transformation” หรือที่หลายคนเรียกว่า “DX” หมายถึง การนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้เปลี่ยนแปลงรูปแบบการทำงานขององค์กรและธุรกิจในทุกด้าน ตั้งแต่การวางรากฐาน กระบวนการทำงาน การกำหนดเป้าหมาย การควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ ไปจนถึงการสร้างประสบการณ์และบริการที่ดีให้กับลูกค้าหรือผู้บริโภค โดยมุ่งเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจ ลดต้นทุน ลดความซ้ำซ้อนในการทำงาน และสร้างโอกาส
การเติบโตใหม่ ๆ ในการทำธุรกิจ เรียกว่าเป็นการปฎิรูปการทำธุรกิจแบบครอบคลุมทั้งระบบการทำงาน บุคลากร และวัฒนธรรมองค์กรไปพร้อมกัน เพื่อให้พร้อมรับมือและสามารถปรับตัวในโลกแห่งการแข่งขันในอนาคตอย่างยั่งยืน

               หากจะพูดให้เห็นภาพชัดเจนขึ้นมาอีกนิด ก็อาจเห็นได้จากการเปลี่ยนรูปแบบ
การทำงานแบบอะนาล็อกที่ทุกอย่างถูกบันทึกบนหน้ากระดาษมาเป็นการเก็บข้อมูลเอกสารแบบดิจิทัล หรือการเก็บข้อมูลที่มีมากมายมหาศาลด้วยเทคโนโลยี Big Data ไปจนถึงการ
ปรับเปลี่ยนวิธีการทำธุรกรรมกับธนาคารด้วยระบบ E-Banking ผ่านอินเตอร์เน็ต หรือการปรับรูปแบบจากการดูภาพยนตร์จากวิดีโอไปสู่แพลตฟอร์ม Online Streaming ต่าง ๆ ซึ่งนี่คือการนำเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาเปลี่ยนสภาพให้ธุรกิจต่าง ๆ อำนวยความสะดวกและก้าวทันพฤติกรรมของผู้บริโภคยุคใหม่

ทำไมองค์กรจึงต้องทำ digital Transformation

ทำไมเราต้องปรับองค์กรไปสู่โลกแห่ง Digital Transformation?

               เพราะการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีและพฤติกรรมของผู้บริโภค
โดยเฉพาะหลังจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่ยิ่งเป็นตัวเร่งให้เกิดความเปลี่ยนแปลง
วิถีชีวิตของเราอย่างกะทันหันจนหลายธุรกิจต้องปรับตัวตามให้ทัน เพื่อไม่ให้เกิดการสูญเสียประโยชน์และกลายเป็นแค่ผู้ตามในแวดวงธุรกิจนั้น ๆ การปรับองค์กรไปสู่โลกแห่ง Digital Transformation ก็เพื่อความพร้อมในการรับมือวิถีชีวิตแบบ New Normal ของผู้คนที่มี
การลดระยะห่างระหว่างกันด้วยการใช้นำเทคโนโลยีต่าง ๆ มาใช้ในชีวิตประจำมากขึ้นเรื่อย ๆ ไม่ว่าจะเป็นการใช้สมาร์ทโฟนเหมือนเป็นอวัยวะที่ 33 การซื้อของออนไลน์ การทำธุรกรรม
การเงินผ่านอินเตอร์เน็ต ไปจนถึงการทำงานแบบ Hybrid Work และ Work From Home
ที่ทุกคนสามารถทำงานได้ทุกที่บนโลก

               การนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ปรับแนวคิดและการทำงานมีข้อดีและสร้างประโยชน์
ให้กับองค์กรมากมายหลายด้าน ทั้งเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต ช่วยลดต้นทุนค่าใช้จ่ายและแรงงาน ปรับปรุงประสิทธิภาพในการทำงาน เพิ่มสภาพคล่องและความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ ต่อยอดและเพิ่มโอกาสและช่องทางใหม่ ๆ ในการทำธุรกิจ ช่วยลดช่องว่าง สร้างประสบการณ์ที่ดีและตอบสนองความคาดหวังของลูกค้า รวมไปถึงช่วยขับเคลื่อนนวัตกรรมขององค์กรให้เกิดการพัฒนาและพร้อมรับมือกับความเปลี่ยนแปลงอย่างไม่หยุดยั้งต่าง ๆ
ในโลกธุรกิจ

วิธีนำ Digital Transformation มาประยุกต์ใช้

วิธีนำ Digital Transformation มาประยุกต์ใช้ในธุรกิจ

               สำหรับคนทำธุรกิจหรือแม้แต่คนทำงานที่มีความเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีในด้านต่าง ๆ การนำ  Digital Transformation เข้ามาประยุกต์ใช้ในธุรกิจคือ จุดเริ่มต้นที่ดีในการพัฒนาและปฏิรูประบบการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งสามารถทำได้หลายวิธี ได้แก่

               𑇐   เรียนรู้และนำเทคโนโลยีมาใช้ให้เหมาะสม

                    เริ่มจากการสร้างการเรียนรู้และดึงเอาเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการทำงาน เช่น
การสร้างฐานข้อมูลที่เข้าถึงและนำไปใช้งานได้ง่าย การใช้ซอฟต์แวร์และโปรแกรมคอมพิวเตอร์เข้ามาเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน หรือการใช้อินเตอร์เน็ตในการเชื่อมโยงอุปกรณ์ต่าง ๆ เพื่อให้การทำงาน การสื่อสาร ส่งข้อมูล แลกเปลี่ยนไอเดียต่าง ๆ มีความสะดวก รวดเร็ว และทัจต่อสถานการณ์

               𑇐   สร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ดีและทันสมัย

                    เราสามารถนำเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาสร้างหรือปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมองค์กรให้ทันสมัยและตอบโจทย์คนทำงานยุคใหม่ เช่น การประชุมงานผ่านออนไลน์ การสร้างระบบ
เข้าถึงข้อมูลที่ง่ายและรวดเร็ว หรือการใช้แอพพลิเกชันต่าง ๆ เข้ามาช่วยในการดำเนินธุรกิจ เพื่อสร้างความยืดหยุ่นและความคล่องตัว ซึ่งส่งผลให้พนักงานสามารถพัฒนาศักยภาพและความคิดสร้างสรรค์ให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กรมากขึ้น

               𑇐   กำหนดเป้าหมายและวางกลยุทธ์ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล

                    การทำธุรกิจต้องมีการวางแผนและกำหนดเป้าหมายขององค์กรอย่างต่อเนื่อง เทคโนโลยีดิจิทัลจะเข้ามาช่วยให้เรารับมือและกำหนดอนาคตทางธุรกิจได้ชัดเจนยิ่งขึ้น
ไม่ว่าจะเป็นการช่วยวิเคราะห์ความต้องการและพฤติกรรมของลูกค้า เพิ่มประสิทธิภาพในการขาย สร้างโอกาสทางการตลาด ลดความซ้ำซ้อนในการดำเนินการ ไปจนถึงช่วยกระจาย
ความเสี่ยงในการทำธุรกิจ ซึ่งส่งผลให้องค์กรสามารถกำหนดเป้าหมายและวางกลยุทธ์ทางธุรกิจให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีขึ้น รวมทั้งช่วยขับเคลื่อนให้ธุรกิจของเราเกิดความก้าวหน้าเติบโตอย่างยั่งยืนต่อไป


               ในโลกของการทำธุรกิจที่มีการแข่งขันสูงในทุกวันนี้ คนทำงานทั้งหลายก็ต้อง
ปรับตัวให้ตามเทคโนโลยีให้ทันด้วยเช่นกัน ลองเข้าไปค้นหางานใหม่ ๆ ที่จะเปิดประสบการณ์การทำงานในยุคดิจิทัลกันได้ที่ www.jobtopgun.com หรือจะไปอ่านรีวิวบริษัทชั้นนำต่าง ๆ เป็นอีกหนึ่งทางเลือกได้ที่ www.yousayhrsay.com

สมัครงานกับบริษัทชั้นนำทันที สร้าง Super Resume (ใบสมัครงาน) เลย ฟรี!

คำค้นหายอดนิยม

..