มาทำความรู้จักนักศึกษาคณะวิศวะ พระนครเหนือกันเถอะ!

งานวิศวกรเป็นตำแหน่งงานที่เป็น 1 ใน 5 ของตำแหน่งที่มีการเปิดรับมากที่สุดในตลาดงาน ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจก่อสร้าง โรงงาน บริษัทต่างๆก็ประกาศหาวิศวกรเป็นจำนวนมากตลอดทั้งปี ซึ่งในประเทศไทย มีสถาบันการศึกษาจำนวนมากที่เปิดสอนคณะวิศวกรรมศาสตร์ และเปิดหลากหลายสาขาวิชาเพื่อรองรับธุรกิจที่กำลังเติบโตและเปลี่ยนไปอยู่ตลอด

วันนี้ JOBTOPGUN ขอเป็นตัวแทนมาแนะนำให้ผู้ประกอบการทุกท่านได้ทำความรู้จักกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือมากขึ้น เพื่อให้คุณได้รู้ว่าคณะนี้เปิดสอนสาขาใดบ้าง และนักศึกษาจากคณะนี้มีความโดดเด่นอย่างไรค่ะ

ปัจจุบัน คณะวิศวกรรมศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือเปิดรับทั้งหมด 9 สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญที่แตกต่างกัน ดังนี้

 1. สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
 2. สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการบิน-อวกาศ
 3. สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต
 4. สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี
 5. สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
 6. สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
 7. สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุและเทคโนโลยีการผลิต
 8. สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องมือวัดและอิเล็กทรอนิกส์
 9. สาขาวิชาวิศวกรรมขนถ่ายวัสดุและโลจิสติกส์

นอกจากจะเปิดสอนสาขาวิชาที่รองรับได้หลายภาคธุรกิจก็ต้องบอกว่านักศึกษาจากคณะนี้ไม่ธรรมดาเช่นกัน เพราะได้รับรางวัลจากทั้งระดับประเทศและระดับโลกมาแล้ว ซึ่งสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยได้อย่างมาก เรามาดูส่วนหนึ่งของรางวัลที่นักศึกษาคณะได้รับรางวัลกันมา

 • ตัวแทนประเทศไทยร่วมแข่งขัน IDC Robocon 2016

 • รางวัล “ทุนเยาวชนคุณภาพแห่งปี 2016”

 • ชมรม iRAP ROBOT เป็นแชมป์ถึง 7 สมัยสร้างชื่อระดับประเทศและระดับโลกจากการแข่งขันนวัตกรรมต่างๆ

 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 งาน SEA MAKERTHON 2016 “หัวข้อ การประยุกต์ใช้เทคโนโลจิสติกส์ LOT for Logistics”

นอกจากความสามารถทางด้านวิชาการแล้ว นักศึกษาจากคณะนี้ยังได้เรียกว่ามีCompetency (ทักษะความสามารถ) หลายด้าน ซึ่งทางคณะและอาจารย์ต่างช่วยกันสร้างหลักสูตรและฝึกฝนนักศึกษาของตัวเองมาโดยเฉพาะ รศ.ดร. ไกรพัฒน์ จีนขจร รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาได้แชร์ว่านักศึกษาของท่านมีจุดแข็งที่ทางคณะได้เตรียมมาโดยเฉพาะ เพื่อให้ทุกคนก้าวเข้าสู่โลกแห่งการหางาน สมัครงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และพร้อมเป็นแรงสำคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจของประเทศ มาดูกันค่ะว่านักศึกษาคณะนี้มีข้อโดดเด่นอย่างไรบ้าง

 • มีความรู้ ความเชี่ยวชาญและชำนาญการในวิชาชีพของตนเอง ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติอย่างดีเยี่ยม

 • มีจิตสำนึกและตระหนักถึงความสำคัญขององค์กรและสังคม

 • มีทัศนคติในการดำเนินชีวิตที่เหมาะสมกับลักษณะของสังคมในปัจจุบัน โดยมีการนำคุณธรรมและจริยธรรมไปใช้เป็นพื้นฐานและเป็นเครื่องชี้นำรูปแบบการดำรงชีวิต

 • สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่น และทำงานภายใต้แรงกดดันต่าง ๆ ได้ และสามารถปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมได้ดี

 • มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ตรงเวลา ขยัน มุ่งมั่น เสียสละ อุทิศตนและเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม

 • มีการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Learning) สามารถเรียนรู้ได้สูงสุด จนเกิดการเปลี่ยนแปลงจากการประพฤติปฏิบัติจนกลายเป็นวัฒนธรรม

 • มีความรู้ในหลายสาขาวิชาและสามารถประยุกต์ใช์ในการดำรงชีวิต รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคม เศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม

 • สามารถวิเคราะห์อย่างมีเหตุผลและคิดแบบองค์รวม สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ และประเมินความรู้เพื่อประยุกต์ใช์ได้อย่างเหมาะสม

วันนี้คุณคงได้ทำความรู้จักมากขึ้นกับนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือกันมากขึ้นแล้ว หากคุณกำลังต้องการตำแหน่งงานวิศวกร อย่ารอช้า ลงประกาศรับสมัครงาน หรือค้นหาผู้สมัครผ่าน Super Search ของ JOBTOPGUN ที่มีฐานข้อมูลกว่า 3 ล้านคนได้เลย!

สมัครงานกับบริษัทชั้นนำทันที สร้าง Super Resume (ใบสมัครงาน) เลย ฟรี!

คำค้นหายอดนิยม

..