คนชอบ “เลี้ยงสัตว์” เป็นคนแบบไหน?

การเลี้ยงสัตว์ งานอดิเรกหรือกิจกรรมยอดนิยมที่ใครหลายๆคนกำลังทำอยู่ ซึ่งนอกจากจะช่วยสร้างความเพลิดเพลิน ความผูกพันธ์เมื่อได้อยู่กับสัตว์เลี้ยงที่คุณได้รักและดูแล แต่รู้หรือไม่ว่าการเลี้ยงสัตว์นอกจากจะช่วยทำให้คุณมีความสุข สนุกเมื่ออยู่กับสัตว์เลี้ยงของคุณแล้ว วันนี้ JOBTOPGUN จึงอยากจะแชร์ให้คุณทราบว่าดนตรี กีฬา และงานอดิเรกแต่ละประเภทจะช่วยฝึกฝนทักษะความสามารถเรื่องใดให้คุณบ้าง ทักษะเหล่านี้คุณควรมีโดยที่คุณอาจจะยังไม่รู้ตัว ซึ่งผลการวิเคราะห์นี้มาจากงานวิจัยของท็อปกันร่วมกับมหาวิทยาลัยมหิดล โดยมีผู้ร่วมตอบแบบสอบถามถึงกว่า 20,000 คน มาดูกันว่าคนที่ชอบเลี้ยงสัตว์เป็นคนแบบไหน!

1.จิตใจดี การเลี้ยงสัตวเ์ลี้ยงจะช่วยพฒั นาในดา้นของจิตใจอย่างเห็นได้ชัด หากเราเป็นคนอารมณ์ร้อน เราลองใช้เวลาอยู่กับสัตว์เลี้ยงของเราดู เค้าจะทำให้เรายิ้มอย่างไม่มีเหตุผล ดังนั้น เราจะมีจิตใจที่ดีและให้โอกาสผู้อื่น และจะมีความ เอื้ออาทรสูงข้ึน ซึ่งสังคมในปัจจุบันมีการแข่งขันกันสูงไม่ว่าจะเรื่องของการทํางาน และการดํารงชีวิต ทุกคนในสังคม เมืองต่างมองคนอื่นเป็นคนแปลกหนา้ หากเราไดเ้ลี้ยงสัตวเ์ลี้ยง เราจะมีจิตใจที่อ่อนโยนลง โดยจะเข้าใจเพื่อนร่วมโลก มากข้ึน และกจ็ะมีเมตตาต่อผู้อื่นมากข้ึนดว้ย

2.อดทน การเลี้ยงสัตวใช้ในการพัฒนาทักษะทางด้านน้ีมากเช่นกัน ทั้งน้ีการที่เราจะสามารถทําให้คนอื่นเชื่อฟังคำสั่ง จากเรา สอนให้คนอื่นทำสิ่งต่าง ๆ ที่ถูกต้องตามที่เราต้องการ ตัวอย่าง เราเลี้ยงสุนัข ถ้าเราจะสอนให้สุนัขขับถ่ายเป็นที่เป็นทาง สอนให้มีความนอบน้อม และอื่นๆ ซึ่งสิ่งเหล่าน้ีตัวเราเองต้องใช้ความอดทนในการที่จะฝึกและอบรมสุนัข ซึ่งกว่าที่จะสามารถทำตามคำสั่งหรือตามที่เราต้องการได้ ก็ต้องใช้เวลาบ้าง ใช้ความอดทนในการฝึกสอนของเราเป็นอย่างมาก ซึ่งสิ่งน้ีเป็นสิ่งที่ช่วยพัฒนาทักษะทางด้านน้ีได้เป็นอย่างดี ในการนํามาใช้ในชีวิตการทํางานเราได้ ซึ่งการทีจะทาํงานสิ่งใดให้สำเร็จได้ต้องมีความมานะอดทนและความเอาใจใส่เป็นอย่างดีจึงจะทำให้งานนั้นออกมาเป็นผลสำเร็จได้

3.ชอบช่วยเหลือผู้อื่น โดยทั่วไปแล้วคนที่ชอบเลี้ยงสัตว์ส่วนมากจะเป็นคนที่จิตใจดี มีความเห็นอกเห็นใจผู้อื่น เมื่อเห็นคนอื่นได้รับความเดือดร้อนก็จะมีความรู้สึกเห็นอกเห็นใจ ถ้ามีสิ่งใดที่สามารถช่วยคนนั้นได้เขาก็พร้อมที่จะช่วยเสมอ โดยการช่วยเหลือผู้อื่นนั้นก็ต้องมีเหตุผล ช่วยในทางที่ถูกต้อง

4.มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี เมื่อมีสัตว์เลี้ยงทำให้เรามีเพื่อนเพิ่มขึ้นจากกลุ่มคนที่สนใจเลี้ยงสัตว์เช่นเดียวกับเรา ดังนั้นจึงเป็นการสร้าง สังคมของเราให้กว้างขึ้น เราสามารถมีเรื่องสนทนากับคนที่สนใจและเลี้ยงสัตว์เหมือนกับเราทำให้เราได้เพื่อนใหม่เพิ่มขึ้น ทำให้พัฒนาด้านมนุษยสัมพันธ์ได้เป็นอย่างดี

5.มีความเห็นอกเห็นใจผู้อื่น เมื่อเรามีสัตว์เลี้ยงของเรา เรารู้สึกว่าเวลาที่เราไม่มีใครเราสามารถคุยกับสัตว์เลี้ยงได้ทุกเรื่อง ซึ่งจะฟังเราอยู่ตลอด แสดงถึงว่าสัตว์เลี้ยงเห็นใจเรา ว่าเราอยากมีใครสักคนแต่เมื่อไม่มีใครเลยสัตว์เลี้ยงก็จะอยู่กับเรา จะทำให้เราพัฒนา ว่าเมื่อใครที่เขาต้องการความช่วยเหลือจากเรา เราก็ควรที่จะอยู่กับเขา ถึงแม้ว่าเราจะช่วยอะไรเขาไม่ได้มาก แต่อย่างน้อยเราก็เป็นผู้ฟังที่ดี

6.มีอารมณ์ขัน สัตว์เลี้ยงทำให้เรามีความสุขในยามที่เหน็ดเหนื่อยจากการทำงานกลับมา เขาจะทำให้เราหัวเราะได้เสมอ แต่ว่าเราไม่ได้เลี้ยงเขาไว้เพื่อให้เขามอบสุขให้เราเพียงอย่างเดียว แต่เป็นการแบ่งปันความสุขซึ่งกันและกัน ถึงแม้การเลี้ยงสัตว์จะเพิ่มภาระประจำวันหลายๆอย่าง แต่หากเราแบ่งเวลาให้เป็น เราจะรู้ได้เลยว่าการมีสัตว์เลี้ยงเป็นเพื่อน ทำให้เรามีความสุขมากแค่ไหน

7.มองโลกในแง่ดี การเลี้ยงสัตว์เราต้องดูแลเขาให้ดีเราต้องมีทัศนคติที่ดีมองโลกในแง่ดี สัตว์เลี้ยงสามารถทำให้เรามองโลกในแง่ดีได้ เพราะเวลาเราเลี้ยงสัตว์เราต้องเอาใจเขามาใส่ใจเราทำให้เราป็นคนใจเย็นเข้าใจผู้อื่น

8.มีอัธยาศัยดี ในการเลี้ยงสัตว์ ทำให้เราได้ฝึกการเป็นคนที่อารมณ์ดี เพราะการเลี้ยงสัตว์ช่วยให้เราผ่อนคลายได้ ทำให้เรากลายเป็นคนที่มีอัธยาศัยดี

9.เก่งในการควบคุมดูแล การเลี้ยงสัตว์สามารถช่วยพัฒนาการควบคุมดูแลสิ่งรอบตัวไม่ว่าเป็นเรื่องงาน เรื่องครอบครัว หรือสังคม เพราะเมื่อเราสามารถดูแลเอาใจใส่สัตว์เลี้ยงของเราได้โดยสมบูรณ์แบบในทุกเรื่องของเขา นั้นแสดงว่าเราใส่ใจใน รายละเอียดซึ่งแสดงว่าเราก็สามารถเป็นผู้ที่เก่งในการควบคุมดูแล

10.มีศีลธรรม สัตว์ที่เราเลี้ยงเขาก็มีชีวิตจิตใจ ถ้าเขาพูดได้เขาก็คงมีเรื่องหลายอย่างที่อยากจะบอกเรา ดังนั้น เวลาเราจะทำอะไร เราก็จะมองเห็นเขาเปรียบเสมือนคนที่มีจิตใจคนหนึ่ง ไม่ทำร้าย ไม่รังแก จะให้ความรัก ความอบอุ่นมากเท่าที่เขา อยากจะได้เหมือนคนปกติ

+มีความยืดหยุ่นและปรับตัวเก่งอะไรที่ตึงหรือหย่อนเกินไปมักไม่ค่อยจะดีทั้งการทำงานและการเลี้ยงสัตว์ก็เหมือนกันถ้าลองสังเกตดีๆการที่เราทำใจให้กว้างมองโลกในแง่ดีและรู้จักปลงกับบางเรื่องที่ไม่ใช่เรื่องคอขาดบาดตายอาจจะช่วยให้เรามีความสุขกับการทำงานและการเลี้ยงเจ้าตูบได้มากขึ้นลองคิดเล่นๆทำไมจิ้งจกจึงเปลี่ยนสีไปตามสภาะแวดล้อมที่อยู่เพื่อความอยู่รอดโดยการปรับตัวแบบที่สามารถทำได้คนเราก็เหมือนกันถ้ารู้จักปรับตัวก็สามารถอยู่ได้อย่างมีความสุขไม่ว่าจะในสภาพแวดล้อมแบบไหนเจ้าตูบเองก็ต้องปรับตัวเหมือนกันเวลาที่ต้องย้ายมาอยู่กับเราทั้งเวลากินเวลาเล่นเวลานอน

หากคุณเป็นคนที่ชอบเลี้ยงสัตว์อยู่แล้ว สามารถเข้าไปอัพเดตดนตรี กีฬา งานอดิเรก (Competency) ผ่าน Super Resume ของคุณได้เลย ที่นี่ เพื่อให้คุณรู้จักตัวตนของคุณมากขึ้นผ่านงานอดิเรกที่คุณทำ หรือหากคุณยังไม่มีเรซูเม่ ลงทะเบียนสมัครสมาชิกฟรีพร้อมทำเรซูเม่ได้ง่ายๆ ที่ www.superresume.com

สมัครงานกับบริษัทชั้นนำทันที สร้าง Super Resume (ใบสมัครงาน) เลย ฟรี!

คำค้นหายอดนิยม

..