“งานสายเศรษฐศาสตร์” นั้นเป็นได้มากกว่าที่คุณคาดคิด!

ใครบอกว่าจบมาแล้วอยากทำงานสายงานเศรษฐศาสตร์นั้น ถูกจำกัดอยู่แค่งานที่เกี่ยวกับเรื่องเศรษฐกิจ หุ่น ธนาคารและเงินๆทองเพียงอย่างเดียว แต่วิชาชีพเศรษฐศาสตร์นี้เป็นศาสตร์ที่เกี่ยวกับการคิด วิเคราะห์เป็นหลักแต่ไม่ใช่วิชาชีพสายตรง ดังนั้น งานที่สามารถทำได้จึงเป็นงานที่หลากหลายแขนง ตั้งแต่  นายธนาคาร พนักงานธนาคาร โบรกเกอร์วิเคราะห์หุ้น นักวิเคราะห์สินเชื่อ ตัวแทนซื้อขายหลักทรัพย์ นักลงทุน นักวิเคราะห์ข้อมูล  เจ้าหน้าที่บริหารกองทุน ที่ปรึกษาด้านการเงิน เป็นต้น พอมาถึงบรรทัดนี้ใครที่เรียนจบมาสายงานนี้คงใจชื้นขึ้นบ้างแล้วสินะ ส่วนใครที่มีคำถามในใจต่อไปว่าอยากทำงานสายนี้แบบเป็นมืออาชีพต้องทำอย่างไรบ้าง มาดูกันเลยค่ะ!

ความคิดเห็นจากผู้ที่ทำงานในสายงาน “เศรษฐศาสตร์”

คำถาม : งานที่ทำเป็นอย่างไร?

 • หาคำตอบให้กับโจทย์ทางการพัฒนาธุรกิจตลาดทุน
 • วิเคราะห์และนำข้อมูลด้านเศรษฐกิจมาวางแผนการพัฒนาจังหวัด
 • ให้คำปรึกษาทางด้านการเงิน วิเคราะห์สินเชื่อ รวมทั้งปรับปรุงโครงสร้างหนี้ และนำเสนอผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของทางสถาบันการเงินให้กับลูกค้า
 • เก็บรวบรวมข้อมูลอย่างมีระบบระเบียบ วิเคราะห์สังเคราะห์ และนำเสนอให้น่าสนใจ
 • การผลักดันให้ปฏิบัติตามแผนงานที่วางไว้
 • วิเคราะห์เกี่ยวกับเศรษฐกิจและการคลัง
 • หาคำตอบให้กับโจทย์ทางการพัฒนาธุรกิจตลาดทุน

คำถาม : เสน่ห์ของสายอาชีพ?

 • ต้องใช้ความคิดและการวิเคราะห์ โดยใช้ตรรกะทางแคลคูลัส บริหารธุุรกิจ จิตวิทยา และการเงินการธนาคาร
 • มีโอกาสได้พบปะพูดคุยกับเจ้าของธุรกิจที่หลากหลาย ทั้งขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่
 • มีโลกทัศน์กว้างมากขึ้น และยังเป็นโอกาสในการศึกษาธุรกิจแต่ละประเภท เพื่อทำธุรกิจของตนเองในอนาคต
 • เป็นสายงานที่ท้าทาย ได้คิดวิเคราะห์และหาแนวทางปฏิบัติที่จะทำให้หน่วยงานหรือองค์กรขับเคลื่อนไปตามทิศทางและเป้าหมายที่กำหนด  
 • มี connection มากมาย

คำถาม : ข้อดีของสายอาชีพ?

 • มีหลักการ และความคิดก้าวหน้า วิสัยทัศน์ยาวไกล
 • เข้าใจปรากฎการณ์ใหม่ๆ ได้เสมอ จากประสบการณ์ที่เคยทำวิจัย และงานสนุกได้ตลอดเวลา
 • ด้ประสบการณ์ที่หลากหลายทั้งยังช่วยพัฒนาความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ
 • ได้พบปะกับบุคคลหลากหลายและอยู่ในระดับสูงขององค์กร
 • มีเงินประจำและโบนัส มีฐานการเงินในระดับดี ทำธุรกรรมการเงินได้ง่าย

คำถาม : ข้อเสียของสายอาชีพ?

 • อาจนำทฤษฎีต่างๆมานำใช้ไม่ได้โดยตรง
 • ไม่ค่อยมีเวลาเป็นของตัวเองเพราะงานยุ่งมาก
 • รับแรงกดดันจากนโยบายของสถาบันการเงิน หัวหน้างาน การแข่งขันสูง
 • กดดันด้านตัวเลขและผลงาน
 • ถ้าไม่ชอบจริงๆ คิดแต่เพียงอยากได้รายได้สูงๆ หรืออยากดัง แต่ขาดทักษะในการเป็นนักวิเคราะห์ อาจจะทุกข์มาก

คำถาม : ความรู้ที่ต้องใช้?

 • ทฤษฏีด้านเศรษฐศาสตร์การเงิน การคลัง และเศรษฐศาสตร์เกษตร
 • ความรู้ด้านการธนาคาร
 • ความสามารถในการพูดคุยสื่อสารและความรู้รอบตัว
 • บัญชี สถิติ คณิตศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ เศรษฐกิจ
 • สถิติขั้นสูง การคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ การจัดหมวดหมู่ความคิด การสังเคราะห์ 

คำถาม : 10 ทักษะความสามารถที่ควรมีในสายงานนี้?

 1. เป็นนักวิเคราะห์
 2. คิดอย่างมีหลักการ
 3. ทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี
 4. มีมนุษย์สัมพันธ์ดี
 5. ซื่อสัตย์สุจริต
 6. กระตือรือร้น
 7. มีวินัย
 8. ทันยุคสมัย
 9. กล้าตัดสินใจ
 10. ฉลาดมีไหวพริบ

#หางานเศรษฐศาสตร์ #สมัครงานเศรษฐศาสตร์ #หางานเศรษฐศาสตร์การเงิน

สมัครงานกับบริษัทชั้นนำทันที สร้าง Super Resume (ใบสมัครงาน) เลย ฟรี!

คำค้นหายอดนิยม

..