ชอบตี “กอล์ฟ” บ่งบอกได้ว่าคุณเป็นคนแบบไหน?

กอล์ฟเป็นกีฬาที่ต้องอาศัยหลักการบริหารจัดการที่มีคนนิยมเล่นมากที่สุดอย่างหนึ่งของโลก กอล์ฟจะสอนให้เรารู้จักตนเอง รู้จักการควบคุมอารมณ์เมื่อเสียแต้ม และพยายามปรับจิตใจให้กลับมาสู่สภาวะปกติ การเรียนและเล่นกอล์ฟมันไม่ใช่เรื่องง่าย เพราะคนหนึ่งๆ จะต้องผ่านระยะเวลาที่ยากลำบากในการเรียนรู้ตนเองก่อนที่เขาจะสามารถขยายวิสัยทัศน์ของเขาได้ นอกจากนี้กอล์ฟยังช่วยให้เราได้พบเพื่อนใหม่ และมีกลุ่มสังคมใหม่ๆซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อวงธุรกิจของพนักงานในอนาคต และหลายคนเชื่อว่า กอล์ฟเป็นกีฬาเพื่อพัฒนาสมอง ซึ่งเราสามารถเล่นกับตนเอง เราจะพยายามควบคุมตนเองเพื่อที่จะเล่นให้ครบทั้ง 18 หลุม และเล่นเกมให้ดีที่สุดภายใต้เงื่อนไขต่างๆ ที่ทรมาน เช่น แดดที่ร้อนแรง ดังนั้น นักเล่นกอล์ฟจึงมักเป็นพวกที่ใส่ใจในผลลัพธ์ และชอบแสวงหาความท้าทาย

วันนี้ JOBTOPGUN จึงอยากจะแชร์ให้คุณทราบว่ากอล์ฟจะช่วยฝึกฝนทักษะความสามารถเรื่องใดให้คุณเพิ่มขึ้นบ้าง ทักษะเหล่านี้คุณอาจจะมีโดยที่คุณอาจจะยังไม่รู้ตัว ซึ่งผลการวิเคราะห์นี้มาจากงานวิจัยของท็อปกันร่วมกับมหาวิทยาลัยมหิดล โดยมีผู้ร่วมตอบแบบสอบถามถึงกว่า 20,000 คน มาดูกันว่าคนเล่น “กอล์ฟ” เป็นคนแบบไหน!

 

1. สุขุมเยือกเย็น
ต้องควบคุมอารมณ์ เนื่องจากหากตีเสียแล้วไม่ควบคุมอารมณ์จะยิ่งทําให้ตีเสียมากขึ้น ดังนั้นต้องลืมช็อตที่ ตีเสียให้เร็วที่สุดเพื่อปรับตัวรับกับสถานการณ์ใหม่ที่กําลังจะเกิดขึ้น

2. เก่งในการวางแผน
ในการเล่นแต่ละหลุม ต้องรู้รายละเอียดของสนามในแต่ละหลุมนั้นว่ามีอุปสรรคใดบ้างที่อยู่ข้างหน้า ควร เล็งไปที่จุดใดเพื่อความปลอดภัยและหลีกเลี่ยงอุปสรรคดังกล่าว ควรตีด้วยระยะใดถึงจะไปอยู่ ณ จุดนั้น และวางแผนข้าม ไปจนถึงการเล่นช็อตต่อไปข้างหน้าอีก ว่าจะเหลือระยะเท่าใด และระยะนั้นเป็นระยะที่เราถนัด/แม่นยำหรือไม่ ฯลฯ ทั้งหมดนั้นก็คือการวางแผนการเล่นนั่นเอง ซึ่งถือได้ว่าจะช่วยในการพัฒนาตนเองในการวางแผนได้ดี

3. รอบคอบ
กีฬากอล์ฟเป็นกีฬาที่มีโอกาสสัมผัสลูกเพียงไม่กี่ครั้งในแต่ละสนาม และสนามกอลฟ์จะมีพื้นที่ใหญ่และมีรายละเอียดกว่ากีฬาประเภทอื่นมาก ด้วยรายละเอียดเหล่านี้ทําให้การเล่นแต่ละช็อต ต้องมีความรอบคอบทุกครั้ง

4. กล้าตัดสินใจ
ตลอดเวลาในการเล่นกอล์ฟนั้น ต้องใช้การตัดสินใจในการใช้ไม้ตีแต่ละครั้ง เพราะในการตีแต่ละครั้งนั้น ต้องวางแผนและวิเคราะห์ทั้งสภาพ ระยะที่จะตีให้ไปถึง สภาพลม สภาพอุปสรรค แล้วตัดสินใจเลือกไม้ที่จะใช้ตี จึงเป็นกีฬาที่ฝึกฝนการตดัสินใจ และกลา้ตดัสินใจ

5. อดทน
กีฬากอล์ฟถือว่าเป็นกีฬากลางแจ้ง ในการที่จะออกรอบแต่ละครั้งก็จะต้องโดนแดด และต้องเดินมาก ใน บางครั้งก็ต้องพบกับอุปสรรคต่าง ๆ ที่ไม่คาดคิด ดังนั้นผู้ที่เล่นกีฬาชนิดนี้ทุกคนต้องมีความอดทน

6. นักวิเคราะห์
เนื่องจากแต่ละหลุมมีการวางรูปแบบต่างกัน มีอุปสรรคต่างกัน ดังนั้นต้องเป็นนักวิเคราะห์และวางแผนที่ดีว่า แต่ละช็อตจะใช้เหล็กอะไร จะตีไปวางที่ใดสําหรับช็อตต่อไป และเมื่อขึ้นบนกรีน ก็ต้องวิเคราะห์ว่ากรีนเร็วและมีสโลปทางใด

7. รับมือได้กับทุกปัญหา
กอล์ฟเป็นกีฬาที่คุณไม่สามารถที่จะคาดเดาได้เลยว่าในแต่ละวันที่คุณเล่นคุณจะต้องพบกับอะไรบ้างทั้ง สภาพของสนาม ผรู้่วมก๊วน สภาพดินฟ้าอากาศ ดังนั้นเราจะตอ้งเตรียมตวัใหพ้ร้อมที่จะเผชิญกับสิ่งต่างๆเหล่านี้ และแก้ไข เพื่อที่จะผ่านพน้ไปได้ด้วยดี

8. ซื่อสัตย์สุจริต
เนื่องจากกอลฟ์เป็นกีฬาของสุภาพบุรุษ ไม่ว่าจะในสภาพการแข่งขันระดบัอาชีพ หรือนักกีฬาสมัครเล่น ออกรอบสนุกสนานในหมู่เพื่อนฝูง แม้แต่เขา้ร่วมการแข่งขันในระดับใด ๆ ก็ตาม กีฬากอลฟ์จะต้องอาศัยความซื่อสัตยข์องผู้เล่นต่อเกมการแข่งขัน เพราะการทําแต้มและนับคะแนนที่เกิดขึ้น ผู้เล่นจะต้องซื่อสัตย์ต่อตนเอง และผู้ร่วมแข่งขันเสมอ เพราะตนเองเท่านั้นเป็นผู้บันทึกแต้มที่เกิดขึ้น ผู้อื่นไม่สามารถจะทราบได้หากทําการบันทึกแต้มที่ไม่เกิดขึ้นจริง หรือบันทึก ผลให้ดีกว่าความเป็นจริง ดังนั้น จึงกล่าวได้ว่า การพัฒนากีฬากอล์ฟ จะต้องกระทําควบคู่ไปกับการพัฒนาจิตใจขั้นพื้นฐาน ของผู้เล่น ในส่วนของ ” ซื่อสัตย์สุจริต ” เป็นสำคัญ

9. มีเครือข่ายในการทำงาน / รู้จักคนมาก
การไปออกรอบ จะได้ออกรอบกบับุคคลต่างๆมากมายหลากหลายสาขาอาชีพ ซ่ึ่งในระหว่างการออกรอบก็จะมีการสนทนา และทำความรู้จักกันไปตลอดเวลาประมาณ 4-5 ชม.ของการออกรอบ

10.เป็นนักคิดเชิงกลยุทธ์
ต้องวางแผนก่อนการเล่น ตัวเรามีความสามารถตีได้ระยะเท่าไรในแต่ละหัวไม ้หรือเหล็กเบอร์ต่างๆ หลุมที่เล่นเป็นหลุมพาร์อะไร Layoutของ Fairway เป็นอย่างไร อุปสรรคมีอย่างไร ตรงไหน ระยะเท่าไร ต้องวางแผนใน การเล่น แต้มที่จะชนะต้องเป็นเท่าไร คู่แข่งเป็นอยา่งไร หรือต้องการเป็นแชมป์ของการแข่งขัน ต้องคิดในเชิงกลยทุธ์ และ ดำเนินการตามแผนให่ได้

+ ชอบความท้าทาย
กอล์ฟเป็นกีฬาที่ไม่สามารถกำหนดได้ว่า เมื่อคุณซ้อมดีคุณจะสามารถแข่งขันได้ดี หรือแม้กระทั่งว่า วันนี้คุณตีได้ดี ก็ ไม่ได้หมายความว่าพรุ่งนี้คุณจะตีได้ดีอีก และการพัฒนาต่างๆ ของผู้เล่นแต่ละคน ก็เป็นสิ่งที่ไม่มีวันสิ้นสุดสามารถพัฒนาได้เรื่อยๆ ตั้งแต่เด็กจนถึงอายุมากๆ ไม่เหมือนกีฬาชนิดอื่น ซึ่ง สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นความท้าทายในตัวเองที่เกิดขึ้นสำหรับนักกอล์ฟทุกคน
+ มีความยึดหยุ่นปรับตัวเก่ง
ในการออกรอบนั้น เราจะได้เจอทั้งฝนตก แดดออก สนามเปี ยก สนามแห้ง กรีนเร็ว กรีนฝืด ทำให้เราต้องมีการปรับสภาพตัวเอง ไม่ว่าจะเป็นสมาธิ ความคิด การวางแผน การปรับตัวเพื่อให้รับกับสถานการณ์ต่างๆ รวมถึงอารมณ์ความรู้สึก ของตัวเอง ที่มีกับก๊วน หรือ จิตใจของตัวเองด้วย
+ มีวินัย
การเล่นกีฬากอล์ฟ เป็นกีฬาที่ต้องมีวินัย รักษากฎ กติกา มารยาทในการเล่นของตน และระหว่างเพื่อนร่วมกลุ่ม และระหว่างกลุ่ม ไม่มีการเอารัดเอาเปรียบ ซื่อสัตย์ในการจดแต้ม เล่นตามก่อนและหลัง และต้องมีมารยา ทในการเล่นที่ดี เพื่อให้การเล่นทั้งของเรา และของผู้อื่นเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดไว้
+ ทะเยอทะยานที่จะประสบความสาเร็จ
กอล์ฟถูกมองว่าเป็นกีฬาสำหรับกลุ่มคนระดับสูง ระดับผู้บริหาร ผู้นำ จึงเป็นแรงดึงดูดให้อยากเล่น อยากประสบความสำเร็จเหมือนกับนักบริหาร

หากคุณชอบตีกอล์ฟ สามารถเข้าไปอัพเดตดนตรี กีฬา งานอดิเรก (Competency) ผ่าน Super Resume ของคุณได้เลย ที่นี่ เพื่อให้คุณรู้จักตัวตนของคุณมากขึ้นผ่านกีฬาที่คุณเล่น หรือหากคุณยังไม่มีเรซูเม่ ลงทะเบียนสมัครสมาชิกฟรีพร้อมทำเรซูเม่ได้ง่ายๆ ที่ www.superresume.com

สมัครงานกับบริษัทชั้นนำทันที สร้าง Super Resume (ใบสมัครงาน) เลย ฟรี!

คำค้นหายอดนิยม

..