ชอบ “อ่านหนังสือ” ช่วยฝึกอะไรกับคุณบ้าง?

การอ่านหนังสือถือว่าเป็นงานอดิเรกที่หลายๆคนสนใจและทำเป็นประจำ และหลายๆคนนั้นทราบกันดีว่าการอ่านหนังสือมีดีอย่างไร ทั้งชวยกระตุ้นการทำงานของสมอง,ได้รับความรู้ใหม่ หรือ กระตุ้นความจดจำ เป็นต้น แต่นอกจากที่กล่าวมาการอ่านหนังสือยังให้ประโยชน์และช่วยฝึกคุณได้อีกหลายอย่าง วันนี้ JOBTOPGUN อยากจะแชร์ให้คุณทราบว่างานอดิเรกที่คุณสนใจอย่างการอ่านหนังสือจะช่วยฝึกฝนทักษะความสามารถเรื่องใดให้คุณบ้าง ทักษะเหล่านี้คุณควรมี โดยที่คุณอาจจะยังไม่รู้ตัว ซึ่งผลการวิเคราะห์นี้มาจากงานวิจัยของท็อปกันร่วมกับมหาวิทยาลัยมหิดลโดยมีผู้ร่วมตอบแบบสอบถามถึงกว่า 20,000 คน มาดูกันว่าชอบอ่านหนังสือจะช่วยฝึกอะไรในตัวคุณเพิ่มขึ้นบ้าง?

1. รอบรู้

การอ่านหนังสือทำให้เราได้ความรู้ที่หลากหลาย มีแง่มุมที่แตกต่างหลายอย่างที่เราไม่เคยเรียนรู้มาก่อนและไม่สามารถได้รับจากการเรียนในห้องเรียน โลกในปัจจุบันเป็นโลกแห่งข้อมูลข่าวสาร การอ่านหนังสือทำให้เรามีข้อมูลนำมาวิเคราะห์ ซึ่งจะช่วยในการตัดสินใจ แม้การอ่านหนังสือบางเล่มจะเป็นเรื่องที่ไกลตัว ก็สามารถนำมาประยุกต์ให้เหมาะสมกับการปฏิบัติหรือให้มุมมองที่กว้างขึ้นได้ การอ่านหนังสือทำให้เราเกิดความรู้ในเรื่องนั้นๆ ทำให้เรามีข้อมูล ที่สามารถนำไปพัฒนาตัวเองได้อย่างถูกต้องจากเนื้อหาของหนังสือนั้นและยังเป็นข้อมูลที่สามารถนำไปสอนบอกกล่าวเป็นประโยชน์แก่ผู้อื่นได้อีกด้วย

2. ใฝ่หาความรู้ใหม่ๆ
การอ่านหนังสือสามารถเปิดโลกทัศน์ให้กว้างขึ้น การใฝ่หาความรู้ใหม่ๆ เหมือนการสนใจหนังสือสักเล่มและได้อ่านทำให้เราทราบถึงเนื้อหาที่หนังสือต้องการสื่อให้เราได้รับรู้ รวมถึงเป็นการต่อยอดจากสิ่งที่เราสนใจให้มาเป็นคลังข้อมูลในการพัฒนาตนเอง เนื่องจากการอ่านหนังสือไม่ว่าจะเป็นประเภทใดก็ตาม เราจะได้รับรู้เกี่ยวกับมุมมองของผู้เขียนที่แตกต่างออกไป สิ่งที่ได้อ่านอาจจะเป็นอะไรที่เราไม่เคยรู้มาก่อน ซึ่งก็เปรียบได้กับการใฝ่หาความรู้ใหม่ ๆ ซึ่งก็หมายความว่าการเรียนรู้สามารถเกิดขึ้นได้ตลอด ไม่จำเป็นว่าจะต้องมีครูสอน หรือต้องไปเรียนหนังสือเพียงแค่อ่านหนังสือก็สามารถเพิ่มพูนความรู้ได้

3. ความรู้มาปรับใช้ได้ดี
ความรู้รอบตัวต่างๆ สามารถค้นหาได้โดยการอ่านและทำความเข้าใจ เมื่อทราบถึงแก่นแท้ของเนื้อหาหรือสาระสำคัญของเรื่องแล้ว ก็จะเกิดความคิดการจินตนาการต่างๆ เพื่อนำมาปรับใช้ในการทำงาน การทำธุรกิจรวมตลอดจนในชีวิตประจำวันได้

การอ่านหนังสือเหมือนเป็นการย่อประสบการณ์ และเวลาในการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ จากทุกตัวอักษรในหนังสือบางครั้งคนเราจะอ่านหนังสือเมื่อต้องการรู้หรือเพื่อต้องการค้นคว้าหาข้อมูลบางอย่าง แต่จริงๆแล้วการอ่านเป็นการพัฒนาทักษะหลายด้านและสามารถนำมาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมในชีวิตประจำวัน

4. มีวิสัยทัศน์
บางครั้งการอ่านทำให้เราต้องมีการคิดตามไปด้วยการอ่านหนังสือสามารถเปิดวิสัยทัศน์ของผู้อ่าน ทำให้ผู้อ่านมีวิสัยทัศน์ที่กว้าง เห็นโลกในมุมมองต่าง ๆ ได้อย่างดีขึ้น เมื่อเราอ่านหนังสือแล้ว ทำให้เราได้ความรู้เพิ่มเติมมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่เรารู้แล้วหรือว่าจะเป็นเรื่องที่เราไม่เคยรู้มาก่อนก็จะช่วยให้เรามีมุมมองที่กว้างขึ้นดูว่ามุมมองความคิดของคนอื่นเป็นอย่างไร แล้วความคิดของเราเป็นอย่างไร วิธีแบบไหนดีและเหมาะสมมากกว่ากัน เมื่อเรานำมาเปรียบเทียบกันแล้วจะทำให้เราได้รู้ถึงแนวคิดใหม่ๆที่เราอาจจะไม่เคยคิด นึกถึงมาก่อน ทำให้เรามีวิสัยทัศน์ที่กว้างขึ้น ไม่ใช่คิดแต่ในมุมมองของตัวเองอย่างเดียว

5. ความคิดสร้างสรรค์

การอ่านหนังสือไม่ว่าประเภทไหนก็กระตุ้นให้ผู้อ่านเกิดจินตนาการ และจินตนาการนำมาซึ่งความคิดสร้างสรรค์ โดยเฉพาะหนังสือที่ไม่มีภาพแต่อาศัยการบรรยาย การอ่านหนังสือมาก ก่อให้เกิดความรู้ในหลายๆด้านที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการทำงานได้ ก่อให้เกิดเป็นความคิดใหม่ๆที่สร้างสรรค์ สามารถนำไปใช้แก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และช่วยสร้างสิ่งใหม่ๆให้เกิดขึ้นในองค์กร เป็นการสร้างนวัตกรรมให้เกิดขึ้น ซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญที่จะช่วยนำพาองค์กรให้มีความได้เปรียบในการแข่งขัน

6. คิดอย่างมีหลักการ
เวลาที่อ่านหนังสือไม่จำเป็นเสมอไปที่เราจะต้องเชื่อในทุกสิ่งที่ผู้เขียนได้เขียนไว้ แต่เราจะต้องคิดอย่างมีหลักการว่าสิ่งที่ผู้เขียนได้เขียนไปนั้นมีความเป็นไปได้มากแค่ไหน มีเหตุผลเพียงพอและน่าเชื่อถือหรือไม่ซึ่งการคิดจะต้องคิดอย่างมีหลักการ มีประโยชน์ต่อการทำงานก็คือช่วยลดความผิดพลาดของการทำงานเพราะงานที่ทำนั้นผ่านการคิดอย่างมีหลักการแล้ว

การอ่านหนังสือก็เหมือนการจัดระบบความคิดของสมอง ผู้ที่จะอ่านหนังสือได้เข้าใจจะต้องมีสมาธิเพื่อให้สามารถอ่านหนังสือแล้วรู้เรื่อง เพราะฉะนั้นการที่เราอ่านหนังสือมาก ๆ ก็เป็นการฝึกให้สมองรู้จักคิดตามและเรียบเรียงจัดเก็บข้อมูลได้อย่างเป็นระบบเมื่อเราต้องคิดอะไรก็ตาม ก็จะมีหลักการมาคำจุ้น (ตามที่สมองได้ถูกฝึกมายิ่งอ่านหนังสือมากและหลายประเภทก็จะทำให้สมองคิดอย่างมีหลักการมากขึ้น)

7. ทันยุคสมัย
ปัจจุบันเป็นยุคที่เรียกได้ว่าข้อมูลข่าวสารมีความสำคัญเป็นอย่างมาก ในการทำงานข้อมูลบางอย่างถ้าเรารับรู้ช้ากว่าคู่แข่งเราอาจเสียโอกาสในหลายๆด้านตามมา จึงควรที่จะอัพเดทข้อมูลความรู้ทีมีอยู่ให้ทันสมัยตลอดเวลาความรู้ที่ได้จากหนังสือทำให้เราทันต่อเหตุการณ์ ความเป็นไปของการดำเนินชีวิต ทำให้ทันสมัย ช่วยในการปรับตัวในการดำเนินชีวิต มีวิสัยทัศน์ มองเหตุการณ์ได้อย่างกว้างขวาง

8. ฉลาดอย่างทันสมัย
หนังสือเป็นสื่อหนึ่งที่ทำให้คนเรารอบรู้ไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็ตาม คนอ่านมากย่อมได้เปรียบโดยเฉพาะเรื่องข่าวสาร เเละเทคโนโลยีอย่างน้อยถ้าอ่านมากเราก็รู้มากกว่าคนไม่ได้อ่าน นอกจากนี้สิ่งที่เรารู้ยังนำไปปรับใช้ทำให้ชีวิตเราทันสมัยขึ้นได้

แน่นอนว่านิสัยรักการอ่านทำให้ได้ความรู้ติดตัวไปกับผู้อ่านอยู่แล้ว คนที่รักการอ่านจริงๆ คงจะอ่านหมดทั้งหนังสือแนวย้อนยุคและแนวร่วมสมัย การอ่านข่าวสารต่างๆ ตามหน้าหนังสือพิมพ์หรือ เว็บไซต์ ทำให้เราทันข่าวสารมากกว่าคนที่ไม่ได้อ่าน เวลามีการพูดถึงเรื่องที่เป็นประเด็นอยู่คนที่อ่านมาหรือทราบมาบ้างก็ต้องพอรู้เรื่องราวในปัจจุบัน

9. นักวิเคราะห์
การอ่านหนังสือจะต้องทำการวิเคราะห์เนื้อหาของหนังสือที่ได้อ่าน ทั้งในเรื่องปัญหาหลัก หรือแม้แต่องค์ประกอบที่ทำให้เกิดปัญหาขึ้น อาจจะเกิดจากตัวเองหรือจากคนรอบข้างทำให้เกิดขึ้น และถึงจะบ่งบอกได้ว่าปัญหานั้นเกิดขึ้นจากอะไร และจะแก้ไขปัญหานั้นอย่างไรดี ซึ่งอาจจะตรงกันหรือไม่ก็ได้กับแนวทางการแก้ปัญหาที่หนังสือได้แนะไว้ แต่อย่างน้อยก็ได้มีทางแก้ไขปัญหามากกว่าหนึ่งวิธีถ้าเกิดปัญหาขึ้นจริง 

การอ่านหนังสือนั้น มีหลายประเภทแต่ละประเภท จะใช้การดำเนินเรื่อง เนื้อหาและวิธีการนำเสนอที่แตกต่างกัน เพราะฉะนั้นผู้ที่ชอบอ่านหนังสือจึงจำเป็นต้องวิเคราะห์วิธีการต่างๆ ที่ใช้ในการสื่อสารของหนังสือเพื่อที่จะได้เข้าใจในตัวเนื้อหามากยิ่งขึ้น

10. มีพัฒนาการในตนเองสูง
การอ่านหนังสือทำให้เรามีความต้องการที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ และต้องการพัฒนาตนเองเพิ่มขึ้น
มีพัฒนาการในตนเองสูง นั่นก็เพราะว่าการอ่านหนังสือทำให้เรารู้ทันโลกที่กำลังเปลี่ยนแปลงไปและยังสามารถนำความรู้ที่เราได้มาใช้ในการพัฒนาตนเองให้มีประสิทธิภาพในการดำเนินชีวิตหรือใช้ในการทำงานในชีวิติประจำวัน

+ เรียนรู้เร็ว
การอ่านหนังสือทำให้เราได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ อยู่เสมอบางอย่างรู้แล้วก็เพิ่มมากขึ้น บางอย่างไม่รู้ก็จะได้รู้ ทำให้เราเป็นคนที่เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ อยู่เสมอ และช่วยพัฒนาการเรียนรู้ให้ดีขึ้นการเรียนรู้เร็วสามารถช่วยให้เราสามารถไล่ตามโลกที่หมุนเร็วนี้ได้ เพราะหนังสือเป็นแหล่งเปิดโลกความรู้ให้แก่เราถ้าเราสามารถเข้าใจเนื้อหาในหนังสือได้อย่างรวดเร็วก็จะทำให้สามารถไปได้เร็วเช่นกัน

+ รอบคอบ
เนื่องจากการที่ผู้แต่งได้ให้ข้อมูลมานั้น ย่อมมีความสำคัญต่อตัวเรื่องไม่มากก็น้อย จึงควรอ่านด้วยความรอบคอบและสังเกตเพราะจุดเล็กๆที่มองข้ามได้ง่าย มักจะเป็นจุดที่ทำให้การดำเนินเรื่องเป็นไปอย่างคาดไม่ถึง และยังเป็นการสร้างความน่าสนใจในตัวของชิ้นงานนั้นๆอีกด้วย ดังนั้น จึงไม่ควรมองข้ามรายละเอียดปลีกย่อยจึงจำเป็นต้องอ่านให้รอบคอบมากยิ่งขึ้นด้วย

หากคุณอ่านหนังสือเป็นงานอดิเรกอยู่แล้ว สามารถเข้าไปอัพเดตดนตรี กีฬา งานอดิเรก (Competency) ผ่าน Super Resume ของคุณได้เลย ที่นี่ เพื่อให้คุณรู้จักตัวตนของคุณมากขึ้นผ่านงานอดิเรกที่คุณทำเป็นประจำ หรือหากคุณยังไม่มีเรซูเม่ สามารถลงทะเบียนสมัครสมาชิกฟรีพร้อมทำเรซูเม่ได้ง่ายๆ ที่ www.superresume.com

สมัครงานกับบริษัทชั้นนำทันที สร้าง Super Resume (ใบสมัครงาน) เลย ฟรี!

คำค้นหายอดนิยม

..