มาทำความรู้จักสายงาน “HR” ในปัจจุบัน

ฝ่ายบุคคลหรือฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ หรือที่เราได้ยินคนทั่วไปเรียกกันว่า “HR” นั้น ในปัจจุบันมีความสำคัญอย่างยิ่งไม่น้อยไปกว่าตำแหน่งอื่นๆในองค์กร เพราะปัจจุบันทรัพยากรบุคคลถือเป็นสิ่งที่มีค่าที่สุดขององค์กร

HR นั้นไม่ได้ทำหน้าที่แค่ คัดคนเข้า เอาคนออก ตรวจเวลาเข้า-ออกงาน หรือทำ Pay roll ให้พนักงานในองค์กรเท่านั้น ยังมีหน้าที่สำคัญอื่นๆอีก เช่น งานวางแผนกำลังคน (HR Planning), งานพัฒนาบุคลากร (Training and Development) หรือ การออกแบบ พัฒนาและวางแผนด้าน Performance ของพนักงาน เป็นต้น

ดังนั้นในปัจจุบันเราจะเห็นว่าเจ้าของบริษัทหรือ CEO ในองค์กรจะให้ความสำคัญกับ HR มากเป็นพิเศษ เพราะ HR เป็นเสมือนจุดเริ่มต้นของการกำหนดทิศทาง แนวทางการทำงานขององค์กร และช่วยประสานให้ส่วนต่างๆในองค์กรทำงานกันได้อย่างราบรื่นและเต็มประสิทธิภาพมากขึ้น

หลายๆคนคงจะมีคำถามอยู่ในใจว่า การจะทำงาน HR นั้นจะต้องเตรียมตัวอย่างไร และคงอยากรู้ว่าชีวิตของพวกเขาเหล่านั้นเป็นอย่างไรบ้าง วันนี้ JOBTOPGUN มีคำตอบให้คุณ

จากการสำรวจของ JOPTOPGUN ในหัวข้อเรื่อง “คุณต้องการคนแบบไหนมาทำงานในสายอาชีพของคุณ?” จะมาช่วยเป็นไอเดียให้คุณในการพัฒนาตัวเองในสายอาชีพนี้ โดยเราขอแบ่งปันข้อมูลแบบสำรวจคนในสายงาน เราได้คัดเลือกความคิดเห็นหลักๆ ให้เพื่อนๆที่อยากทำงานในสายงานนี้ได้เตรียมตัวกัน และเราได้สรุปทักษะความสามารถที่สายงานนี้ต้องมีมาให้เป็นแนวทางกันค่ะ

10 อันดับทักษะความสามารถที่ควรมีในสายงาน “HR”

ความคิดเห็นจากผู้ที่ทำงานในสายงาน “HR”

คำถาม : งาน HR เป็นอย่างไร?

“งาน HR ทั่วไป ดูแลจัดการทุก function ที่เกี่ยวกับบุคลากรในองค์กร เริ่มตั้งแต่การสรรหาและคัดเลือกบุคคลเข้ามาทำงานในองค์กร จัดอบรมปฐมนิเทศ จัดสรรเรื่องสวัสดิการพนักงาน และค่าจ้างค่าตอบแทน จัดการอบรมทั้งด้านทักษะในการทำงาน และทักษะด้านการพัฒนาบุคลิภาพและการส่งเสริมการทำงานเป็นทีม รวมถึงการจัดทำวีซ่าและใบอนุญาตการทำงาน (Work Permit) ให้กับพนักงานต่างชาติที่บริษัท”

“วางกลยุทธ์ ให้สอดคล้อง และสนับสนุนนโยบายขององค์กรให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ ดำเนินงาน ด้วยการให้การสนับสนุน ชี้แนะ รวมถึงติดตามและประเมินผลให้ดำเนินไปตามแผนที่วางไว้ และเกิดข้อผิดพลาดน้อยที่สุด”

“บริหารจัดการและพัฒนาบุคลากรให้สามารถปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมาย และทำงานด้วยความสุขมีความต้องการทำงานอยู่กับองค์กรเป็นระยะเวลานาน สรรหาและคัดเลือกบุคลากร ดูแลด้าน Compensation & Benefits ให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับองค์กรและพนักงาน”

“งานทางด้าน compensation and benefits สิ่งที่ทำคือดูแลงานสวัสดิการของบริษัท เช่น ค่ารักษาพยาบาล ค่าเล่าเรียนบุตร เงินช่วยเหลือต่างๆ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ประกันสังคม เครื่องแบบพนักงาน ฯลฯ และให้คำแนะนำแก่พนักงาน และส่วนงานที่เกี่ยวข้อง”

“ช่วยพัฒนาและสร้างศักยภาพของบุคคลากรในองค์กรให้ดีขึ้นและมีความสุขในการทำงาน ถ้าพนักงานมีความสุขในการทำงานก็จะช่วยลดอัตราการลาออกและการลางานได้ เมื่อพนักงานมีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องไม่หยุดนิ่ง จะเป็นการพัฒนาศักยภาพของบริษัทไปด้วย และสร้างแผนการพัฒนาที่ต่อเนื่องเป็นระบบรวมทั้งมีโครงสร้างเงินเดือนและสวัสดิการที่ดีเพื่อตอบสนองความต้องการพนักงานได้”

คำถาม : เสน่ห์ของสายอาชีพ HR?

“เป็นงานที่ใช้ทักษะ ความรู้ ความสามารถหลากหลาย มีศาสตร์ และศิลป์ และในขณะเดียวกันก็จำเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจในแต่ละอาชีพ ซึ่งทำให้ผู้ทำงานสายนี้สามารถที่จะปรับเปลี่ยนตนเองไปในสถานะการณ์ต่างๆ ได้ รวมทั้งไปปฏิบัติงานในสาขาอาชีพอื่นๆ ได้ดีกว่า สายอาชีพอื่น และที่สำคัญการดำเนินการใดๆ ก็ตาม “คน” เป็นปัจจัยแห่งความสำเร็จ”

“เพราะเป็นงานที่ได้สัมผัสกับคนที่มีความหลากหลายทางความคิด วัฒนธรรม ที่มา เป็นงานที่ท้าทาย ไม่ซ้ำซากจำเจ และเป็นงานที่มีโอกาสใกล้ชิดกับผู้บริหารระดับสูง ทำให้สามารถเรียนรู้ ล่วงรู้ ความคิด ความต้องการของผู้นำองค์การได้”

“เพราะเป็นงานที่ท้าทาย และเหมือนกับเป็นฝ่ายบริหาร และเป็นผู้ควบคุมพนักงานของบริษัท มีเสน่ห์ตรงที่เราได้รู้จักพนักงานทุกคน และภูมิใจที่เราเป็นส่วนหนึ่งของการเลือกคนที่มีความสามารถเข้ามาสู่องค์กร เข้ามาพัฒนาองค์กร และเข้ามาทำรายได้ให้กับองค์กร”

“ชอบทำงานที่ได้ติดต่อกับคน ชอบเรียนรู้ด้านพฤติกรรมของคน และเป็นงานที่ได้ทำงานผสมผสานระหว่างการคิดคำนวณตัวเลข และการใช้ศิลปะ เช่นศิลปะการพูด ศิลปะการโน้มน้าวคน ศาสตร์และศิลป์ในการออกแบบการอบรม เป็นต้น ศาสตร์หลายๆ อย่างของการเป็น HR สามารถนำมาใช้ในชีวิตประจำวันได้ดี หมายความว่า ถ้าเราเป็น HR ที่ดี เราก็น่าจะเป็นคนที่มีตรรกะที่เป็นเหตุเป็นผลดีในการดำเนินชีวิต และการจัดการชีวิตและบริหารความสัมพันธ์กับผู้อื่นได้ดี”

คำถาม : ข้อดีของสายงาน HR?

“พบคนหลากหลายประเภท มีโอกาสพัฒนาทักษะของตนเองอย่างสม่ำเสมอ มีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้อื่น”

“ได้เรียนรู้ และพัฒนาความสามารถ ความคิด ที่ไม่หยุดอยู่กับที่ ได้ ศึกษาคน รวมไปถึงได้ศึกษาองค์กรนั้นๆ และได้พัฒนาสายอาชีพของตน”

“มีเส้นทางการเจริญเติบโตในองค์กรสู่ผู้บริหารระดับสูงได้ เป็นผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจในการบริหาร ซึ่งปัจจัยความสำเร็จขององค์กรมาจากการบริหารจัดการคน มีความรู้ ความสามารถ คุณลักษณะรอบด้าน พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงได้ทุกสถานการณ์”

“ได้รู้จักคน ได้ช่วยเหลือคนทำให้เขามีความสุข เป็นเหมือนผู้ให้ สามารถช่วยเหลือคนอื่นได้ภายใต้ขอบเขตอำนาจที่เรามีอยู่”

คำถาม : ข้อเสียของสายงาน HR?

“ทำงานกับคนยากมาก ไม่มีมีสูตรสำเร็จ ต้องใช้ศาสตร์ และศิลปะเป็นอย่างมาก”

“เป็นงานที่กดดันด้วยเวลา และความต้องการที่ไม่สิ้นสุดของคน”

“การทำงานกับมนุษย์ ยังไม่มีการสร้างเครื่องมือวัดคุณภาพได้อย่างแม่นยำ สม่ำเสมอ เหมือนการวัดผลของเครื่องจักร จึงต้องมีการควบคุม สรรหา ปรับปรุง ป้องกัน อย่างต่อเนื่อง การแก้ไขเมื่อเกิดปัญหา ไม่ใช่วิธีการที่ยั่งยืน ต้องมีการศึกษาสิ่งแวดล้อมหลายๆ ด้าน บางทฤษฎี สามารถใช้ได้ดีกับสถานการณ์หนึ่ง แต่ในสถานการณ์เดียวกันแต่ต่างกันที่กลุ่มคน อาจจะใช้ไม่ได้ผลเลยก็ได้ ตอบยากมาก เหนื่อยเร็ว ท้อง่ายมาก ในองค์ที่ไม่ใช่ international จะมองว่างานสายบริหารบุคคล เป็นงานที่ไม่ค่อยสำคัญเท่าไหร่ จะสามารถดูได้จาก เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล จะเป็นพนักงานระดับหัวหน้างาน ไม่ใช่ระดับผู้จัดการ และจะไม่ได้เข้าประชุมในระดับบริหาร ซึ่งเป็นที่น่าเสียดายขององค์กรนั้น ๆ มาก”

“เนื่องจากเป็นคนประสานก็จะถูกกดดันทั้งฝ่ายบริหาร และพนักงาน และต้องทำงานตอบสนองทั้งสองฝ่ายให้รวดเร็วและทันตามสถานการณ์ เป็นงานทีต้องใช้ความละเอียดรอบคอบ และประสบการณ์ พร้อมความอดทนอย่างสูง”

คำถาม : ความรู้ที่ต้องใช้ในงาน HR?

“ความรู้เกี่ยวกับงานทรัพยากรมนุษย์”

“กฎหมายแรงงาน อาทิเช่น พรบ.คุ้มครองแรงงาน, พรบ.แรงงานสัมพันธ์, พรบ.ประกันสังคม, พรบ.กองทุนเงินทดแทน, ปพพ.(ในส่วนที่เกี่ยวกับการจ้างงาน),พรบ.จัดตั้งศาลแรงงาน และกฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ”

“Leadership Skill”

“รู้เท่าทันคน แก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าเก่ง”

คำถาม : ปัญหาของสายงาน HR?

“การปรับตัว การคาดหวังที่สูงจากฝ่ายบริหาร การที่ต้องติดต่อกับคนที่มีมีอีโก้สูง การวิเคราะห์ปัญหาและแก้ปัญหา ความอดทน”

“ขาดการยั้งคิดก่อนจะพูดหรือตัดสินใจทำโดยไม่คำนึงถึงผลที่เกิดขึ้น”

“เรื่องอุปนิสัย พฤติกรรม ของพนักงานในแต่ละแผนกงาน มาจากครอบครัวหลากหลายอาชีพ สภาวะแวดล้อมที่แตกต่างกันตามฐานะครอบครัวที่ถูกอบรมเลี้ยงดูมา”

คำถาม : คำแนะนำเพิ่มเติมสำหรับงาน HR?

“ต้องเริ่มต้นที่จะเรียนรู้ เข้าใจคน เป็นพื้นฐาน เริ่มสนใจธุรกิจความเป็นไปขององค์กรเป็นลำดับ การสื่อสาร ทักษะด้านภาษา ซึ่งคนที่จะเข้ามาในสายอาชีพนี้ควรจะมี นอกเหนือจาก competency ตามอาชีพ”

“คนทำงาน HR ต้องทำงานจริง ไม่ใช่เอาแต่พูดให้ตัวเองดูดีแต่งานไม่เดิน ต้องฟังมากกว่าพูด ต้องคุยกับคนได้ทุกระดับ ไม่ถือตัว ไม่มีอัตตาสูง คน HR ควรเป็นคนที่สร้างคน ไม่ใช่ทำลาย คนทำพลาดควรให้โอกาสแก้ตัว มีมโนธรรม”

“คนทำงานในสายอาชีพทรัพยากรมนุษย์นี้ต้องเป็นคนคิดบวก เพราะสถานการณ์ในปัจจุบันนั้นมีทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องงาน เรื่องการดำรงชีวิตของพนักงานที่เราต้องดูแล ฯลฯ”

“ควรมีแนวความคิดในการพัฒนาบุคลากรและงานให้เติบโตตลอดเวลา หาเครื่องมือหรือกิจกรรมในการพัฒนาองค์กร เพื่อให้องค์กรและธุรกิจเติบโตอย่างยั่งยืน ตลอดจนสามารถเป็นที่ปรึกษาของผู้บริหารในการพัฒนาองค์กร มิใช่เป็นผู้ตามตลอดเวลา”

รู้ข้อมูลเชิงลึกของสายงานนี้แล้ว คนที่กำลังมองหางาน HR อยู่ อย่ารอช้า คุณต้องรีบเตรียมความพร้อมไว้แต่เนิ่นๆว่าจะรับมือกับความท้าทายนี้ได้อย่างไรให้ตัวเองเป็นสุดยอด HR กันนะคะ!

สมัครงานกับบริษัทชั้นนำทันที สร้าง Super Resume (ใบสมัครงาน) เลย ฟรี!

คำค้นหายอดนิยม

..