มารู้จักสายงาน “บัญชี” มากขึ้นกันเถอะ

งานบัญชี (Accouting) หลายๆคนอาจจะรู้จักกันดีว่าจะต้องทำเกี่ยวกับระบบบัญชี และการเงิน หรือคอยตรวจสอบระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำงบการเงิน จึงต้องประสานงานกับฝ่ายต่างๆ พร้อมรู้สถานะผลประกอบการของบริษัท ซึ่งข้อมูลส่วนนี้เป็นข้อมูลสำคัญที่จะช่วยประกอบการตัดสินใจของผู้บริหาร

สายงานบัญชีจึงเป็นสายงานที่ท้าทาย เพราะจะต้องทำงานให้สำเร็จตามเป้าหมาย ต้องละเอียดอ่อน อดทน และกระตือรือร้นอยู่ตลอดเวลา หลายๆคนคงจะมีคำถามอยู่ในใจว่า การจะเป็น “นักบัญชี” นั้นจะต้องเตรียมตัวอย่างไร และคงอยากรู้ว่าชีวิตของพวกเขาเหล่านั้นเป็นอย่างไรบ้าง วันนี้เรามีคำตอบให้คุณ

จากการสำรวจของ JOPTOPGUN ในหัวข้อเรื่อง “คุณต้องการคนแบบไหนมาทำงานในสายอาชีพของคุณ?” จะมาช่วยเป็นไอเดียให้คุณในการพัฒนาตัวเองในสายอาชีพนี้ โดยเราขอแบ่งปันข้อมูลแบบสำรวจคนในสายงาน เราได้คัดเลือกความคิดเห็นหลักๆ ให้เพื่อนๆที่อยากทำงานในสายงานนี้ได้เตรียมตัวกัน และเราได้สรุปทักษะความสามารถที่สายงานนี้ต้องมีมาให้เป็นแนวทางกันค่ะ

ทักษะความสามารถที่ควรมีในสายงาน “บัญชี”

ความคิดเห็นจากผู้ที่ทำงานในสายงาน “บัญชี”

คำถาม : งานบัญชีเป็นอย่างไร?

“งานเกี่ยวกับการทำบัญชี มีบัญชีเจ้าหนี้ บัญชีลูกหนี้ บัญชีซื้อ บัญชีขาย การคิดต้นทุนการผลิตแบบต้นทุนงาน (job order costing) แบบการคิดต้นทุนการผลิตแบบต้นทุนต่อเนื่อง (Job processing costing) การลงบัญชีทั่วไป (general ledger) การปิดบัญชี การทำบัญชีกำไรขาดทุน การทำบัญชีงบแสดงสถานะการเงิน งบกระแสเงินสด การคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่ม การคำนวณภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย การคำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคล การคำนวณภาษีธุรกิจเฉพาะ การขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม การยื่นแบบเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล การยื่นแบบเสียภาษีเงินได้มูลค่าเพิ่ม การยื่นแบบเสียภาษีหัก ณ ที่จ่ายทางบุคคลธรรมดา และนิติบุคคล การคำนวณภาษีที่ได้รับการยกเว้น BOI เป็นต้น”

“ตรวจสอบความถูกต้องด้านเอกสาร การรับ-จ่าย , ความถูกต้องในการบันทึกบัญชี ปิดบัญชีประจำเดือน, ประจำปี Budget Cash flow by weekly จัดทำและส่งงบการเงิน ต่อผู้บริหาร , DBD และ กรมสรรพากร จัดทำ ภงด.50/51”

“บริหารจัดการ ระบบบัญชีและการเงิน ควบคุมกระแสเงินสด เงินลงทุน ปิดงบการเงินประจำไตรมาส monthly report งบการเงินประจำปี ควบคุมดูแลระบบบัญชี ลูกหนี้ เจ้าหนี้ ยอดค้างชำระ จัดตั้งงบประมาณรายรับ รายจ่าย เงินเดือนพนักงาน การจัดสรรเงินปันผล การวิเคราะห์บัญชีสำหรับการลงทุนในบริษัทฯ การดูแลสภาพคล่องของกิจการ ประชุมพนักงานภายในแผนก ร่วประชุมคณะกรรมการ สรุปผลประกอบการระหว่างการ และผลประกอบการประจำปี การพิจารณาการปรับเงินเดือน และโบนัสประจำปี บริหารจัดการรายจ่าย เป็นต้น”

“ตรวจสอบระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำงบการเงิน และตรวจสอบคุณภาพในการจัดทำงบการเงินประจำปีของฝ่ายบัญชี เพื่อให้แสดงถึงข้อมูลที่ถูกต้องและน่าเชื่อถือ ก่อนนำส่งหน่วยงานราชการและผู้ใช้งบการเงินอื่น”

“งานของบัญชีคือ การวิเคราะห์เกี่ยวกับกิจกรรมการดำเนินงานต่างของบริษัท เพื่อนำมาบันทึกและรายงานผลในรูปแบบต่างๆ เช่น งบกำไรขาดทุน สำหรับงานที่ทำ เกี่ยวกับการตตรวจสอบการบันทึกบัญชี รายละเอียดประกอบงบ และรวมถึงการวิเคราะห์งบให้ผู้บริหารทราบถึงสถานะและปัญหาของบริษัท เพื่อให้สามารถแก้ไขหรือกำหนดนโยบายต่างๆ ให้เหมาะสมและทันต่อเหตุการณ์”

คำถาม : เสน่ห์ของสายอาชีพบัญชี ?

“เป็นงานที่ใช้ความละเอียดอ่อน และ อดทน เป็นวิชาชีพเฉพาะ ที่จะต้องศึกษามาโดยตรง เป็นงานที่ต้องประสานงานกับฝ่ายต่างๆ ทำให้เรานำความรู้วิชาการมาประยุกต์กับการทำงาน ต้องติดตามข่าวสาร เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวล ทั้งด้าน เศรษฐกิจ มาตราฐานบัญชี และกฎหมายภาษี ต้องมีการตัดสินใจและแก้ปัญหาเฉพาะหน้า”

“ชอบความมีหลักเกณฑ์ ความชัดเจน และความถูกต้อง ชอบการวิเคราะห์ข้อมูลอย่างมีหลักการและเหตุผล ชอบความท้าทายในการปิดงบการเงินได้ลงตัวโดยถูกต้อง คิดวิธีการตรวจสอบความเชื่อมโยงของข้อมูลและความถูกต้องของตัวเลข ชอบการวิเคราะห์ข้อมูลจากตัวเลขในงบการเงินที่สะท้อนฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของธุรกิจ”

“เป็นอาชีพที่ต้องพัฒนาความรู้และต้องกระตือรืนร้นตลอดเวลา และความรู้ที่ได้เป็นประโยชน์ สามารถนำมาใช้ในการวางแผนทางการเงินของตัวเอง”

“เป็นสายงานที่สามารถรู้สถานะและผลประกอบการแท้จริงของบริษัท ช่วยในการตัดสินใจของผู้บริหาร”

“มีความมั่นคง สามารถวางแผนงานได้ มีโอกาสและความก้าวหน้า มีความท้าทายในการที่จะทำให้สำเร็จตามแผนงาน”

คำถาม : ข้อดีของสายงานบัญชี?

“มีระเบียบวินัยในตัวเอง รู้จักวางแผนการใช้เงินได้เป็นอย่างดี”

“ตลาดแรงงานมีความต้องการสูง”

“สร้างนิสัยที่มีความละเอียดรอบคอบ หางานทำง่าย เนื่องจากทุกองค์กรต้องทำบัญชี”

“ได้เรียนรู้วิธีการดำเนินงานของบริษัท ในด้านการบริหารจัดการด้านการเงิน รู้กฎหมาย และวิธี ต่างๆ ในการจัดทำบัญชีให้ถูกต้อง รู้ถึงความสำคัญและความจำเป็นของสายอาชีพบัญชี ที่มีต่อบริษัท”

“รู้จักการมีเหตุผล รู้จักการคิดใช้ความคิดมากขึ้น รู้ถึงการวิเคราะห์ รู้ถึงวิธีการค้นหา”

คำถาม : ข้อเสียของสายงานบัญชี?

“เป็นงานที่เครียดและกดดัน เป็นงานที่ต้องใช้ความละเอียดรอบคอบ”

“มีความกดดันสูงในเรื่องต้องกระชับเวลาให้งานเสร็จภายในกำหนด”

“ถ้าเกิดข้อผิดพลาดผู้ทำบัญชีต้องรับผิดชอบ เพราะฉะนั้นจะต้องใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษในการที่จะบันทึกบัญชี อาจทำให้เป็นคนย้ำคิดย้ำทำ เครียด ถูกกดดัน ว่าต้องให้ดี และถูกต้องที่สุด และอาจถูกจำกัดเวลาในการทำงานว่าต้องเสร็จตามกำหนด”

“การทำงาน ค่อยข้างจำเจ และมีปริมาณมาก หากขาดความกระตือรือร้น จะทำให้งานล่าช้าได้”

คำถาม : ความรู้ที่ต้องใช้ในงานบัญชี?

“การบัญชี การเงิน ธุรกิจ ภาษีอากร กฎหมายนิติกรรมสัญญาต่าง ๆ การจัดการด้านการบัญชีและการเงิน”

“ความรู้ในวิชาชีพของตัวเองเป็นหลัก กฎหมายภาษีอากร สนใจข่าวสารบ้านเมือง โดยเฉพาะทางด้านเศรษฐกิจ”

“มาตรฐานบัญชี กฎหมายที่เกี่ยวข้องการ เช่นประมาลรัษฎากร ต้องเรียนรู้หลักการบันทึกบัญชี และหมวดบัญชีทั้ง 5 ต้องพร้อมจะเรียนรู้และปฏิบัติตามกฎหมาย ต้องเรียนรู้การเข้าสังคมและสือสารในองค์กร ต้องเป็นนักบริการที่ดีความรู้ทางบัญชีเบื้องต้น การลงเดบิต-เครดิต คีย์ข้อมูลเร็ว แม่นยำและถูกต้อง ชอบคำนวณตัวเลข มีความรู้เรื่องภาษีบ้าง เช่น ภาษีมูลค่าเพิ่ม กฎหมายเกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีหัก ณ ที่จ่ายตามประมวลรัษฎากร ความรู้เรื่องภาษหัก ณ ที่จ่าย”

“ความรู้ระดับปริญาตรีทางบัญชีการเงิน บัญชีบริหาร บัญชีภาษีอากร ประมวลกฏหมายแพ่งและพาณิชย์ (เน้นบริษัท จำกัด) ต้องมีความรูอย่างลึกซึ้ง นอกจากนั้นควรมีความรู้ข้ามศาสตร์ เช่น ความรู้พื้นฐานการบริหารการเงิน ภาษาอังกฤษสำหรับธุรกิจ เศรษฐศาสตร์จุลภาคและมหภาค พฤติกรรมองค์กร สิ่งที่สำคัญที่สุดคือ ความรู้ความสามารถในการเป็นผู้นำ ความสามารถในการนำเสนอผลงานอย่างมืออาขีพ (professional presentation)นอกจากนั้นต้องมี logical thinking, analytical skill”

“ความรู้เกี่ยวกับธุรกิจที่ทำ มาตรฐานการบัญชี ด้านภาษีที่เกี่ยวข้อง หน่วยงานรัฐหรือองค์กรอิสระที่เกี่ยวข้อง ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น คอมพิวเตอร์โปรแกรมต่าง ๆ มนุษย์สัมพันธ์ที่ดี พยายามหาข้อมูลให้อัปเดทตลอดเวลา”

คำถาม : ปัญหาของสายงานบัญชี?

“การตรงต่อเวลา การเรียนรู้สิ่งใหม่ หาข้อมุลเพิมเติม มีความคิดริเรื่ม สร้างสรรค์”

“ความละเอียดรอบคอบเกี่ยวกับการทำเอกสาร”

“ต้องเปิดใจให้กว้างยอมรับความรู้และงานเพื่อนำไปพัฒนาศักยภาพของตนเองและทีมงาน”

“ความอดทนในการทำงาน ความละเอียดรอบคอบ ทักษะด้านภาษีอากร ความขยันในการทำงาน”

คำถาม : คำแนะนำเพิ่มเติมสำหรับงานบัญชี?

“คำแนะนำผู้ที่จะทำงานสายสายอาชีพนักบัญชี ดังนี้ ต้องมีใจรัก ชอบ เกียววกับการคำนวน และวิเคราะห์หลักการลงบัญชีให้ถูกต้องตามหมวดและมาตราฐานการบัญชี ศึกษาเล่าเรียน อบรมสัมนาให้มากๆ แล้วนำมาพัฒนาใช้การการทำงาน รู้จักแก้ไข และปัญหาที่เกิดให้ถูกต้อง”

“ความซื่อสัตย์ มีความสำคัญต่อสายงานบัญชี”

“ต้องขยัน อดทน ตั้งใจทำ ให้เสร็จตามที่มอบหมาย และต้องหาควมมรู้ใหม่ๆ ตลอด”

“ควรหมั่นหาความรู้ใหม่ๆ เสมอ ทุกอย่างคือการเรียนรู้ อย่ายึดติดกับความรู้เดิม การเรียนรู้สิ่งใหม่ จะช่วยให้การทำงานเป็นไปอย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น”

รู้ข้อมูลเชิงลึกของสายงานนี้แล้ว คนที่กำลังมองหางานบัญชีอยู่ อย่ารอช้า คุณต้องรีบเตรียมความพร้อมไว้แต่เนิ่นๆว่าจะรับมือกับความท้าทายนี้ได้อย่างไรให้ตัวเองเป็นสุดยอดนักบัญชี กันนะคะ!

สมัครงานกับบริษัทชั้นนำทันที สร้าง Super Resume (ใบสมัครงาน) เลย ฟรี!

คำค้นหายอดนิยม

..